Ana sayfa Güncel 3 No’lu KDV Beyannamesi Geliyor! (23.12.2017)

3 No’lu KDV Beyannamesi Geliyor! (23.12.2017)

1374
0

3 No’lu KDV Beyannamesi Geliyor! (23.12.2017)

TASLAK TEBLİĞ – 23 ARALIK 2017

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.2.1.İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” başlığından sonra gelmek üzere “2.1.2.1.1. Genel Olarak” bölüm başlığı ile bu bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.1.2.1.2. Türkiye’de İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Bulunmayanlar Tarafından Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, Maliye Bakanlığının elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesi bu bölümde yer alan usul ve esaslara tabidir.
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından;
– KDV mükellefi gerçek kişilere,
– KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın gerçek kişi dışındakilere
elektronik ortamda sunulan hizmetler ile Tebliğin (I/C-2.1.2.1.2.1.) bölümünde kapsamı belirlenen elektronik ortamda sunulan hizmetlere girmeyen diğer hizmetlerin vergilendirilmesi, Tebliğin (I/C-2.1.2.1.1.) bölümünde yer alan usul ve esaslara tabidir.

2.1.2.1.2.1. Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Kapsamı
Tebliğin (I/C-2.1.2.1.2.) bölümünün uygulanması bakımındanelektronik ortamda sunulan hizmetler; radyo ve televizyon yayın hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri ile elektronik ortamda sunulan diğer hizmetleri kapsar.

a) Radyo ve televizyon yayın hizmetleri
Radyo ve televizyon yayın hizmetleri; bir medya hizmet sağlayıcısının editoryal sorumluluğu altında ve kamuoyuna yönelik, elektronik iletişim şebekeleri yoluyla programların belli bir akışına dayanarak eş zamanlı dinleme veya izleme amacıyla işitsel veya işitsel-görsel radyo ve televizyon yayın hizmetlerini kapsar. Radyo ve televizyon yayın hizmetinin kablo alt yapısı üzerinden verilmesi ile aynı anda internet üzerinden canlı yayınlanması da bu kapsamdadır.

Radyo ve televizyon programlarının, kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlenmesi veya dinlenmesi şeklinde verilen hizmetler Tebliğin (I/C-2.1.2.1.2.1/c) bölümü kapsamında diğer elektronik hizmet olarak değerlendirilir.

b) Telekomünikasyon hizmetleri
Telekomünikasyon hizmetleri; işaretlerin, sözcüklerin, görüntülerin, seslerin ve her türden bilgilerin iletilmesine, yayımına ve alımına ilişkin hizmetler ile bu tip bir iletim, yayım ve alıma yönelik kapasite kullanım hakkının devir ve temlikini ve küresel bilgi ağlarına erişimi kapsamakta olup, başlıca telekomünikasyon hizmetlerine aşağıda yer verilmiştir.
– Sabit ve mobil telefon aracılığıyla ses, veri ve videoları iletmeye veya aktarmaya yönelik yapılan hizmetler (görüntülü telefon hizmetleri dahil).
– İnternet üzerinden sunulan sesli, yazılı ve görsel telefon hizmetleri (VoIP).
– Sesli mesaj, çağrı bekletme, çağrı yönlendirme, arayan kimliğini bildirme, çok yönlü arama ve diğer çağrı yönetimi hizmetleri.
– Çağrı hizmetleri. – İnternet erişimi.
– Sesli metin hizmetleri.
– Faks, telgraf ve teleks.
– Özel kullanım için telekomünikasyon bağlantıları sağlayan özel ağ bağlantıları.
Telefonla sağlanan çağrı merkezi ve yardım masası hizmetleri elektronik ortamda sunulan hizmetler kapsamında değerlendirilmez.

c) Elektronik ortamda sunulan diğer hizmetler
Elektronik ortamda sunulan diğer hizmetler; internet veya elektronik bir ağ üzerinden sağlanan, radyo ve televizyon yayın hizmetleri ile telekomünikasyon hizmetleri dışında kalanhizmetleri kapsamakta olup, başlıca elektronik hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

1- Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini,web barındırma, web sitesine/sayfasınailişkin verilen diğer hizmetler ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri.

2- Her türlü yazılım tedariki (erişim ve indirme dahil) ve güncellenmesi dahil dijitalleştirilmiş ürünlerin (antivirüs programları, reklam engelleyici programlar, aygıt sürücüleri dahil) satışı,web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu gibi hizmetler.

3- Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler. Bu hizmetlerin başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir.
– Alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler.
– Alıcı ve satıcının internet veya diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından mal ve hizmetlerin satışına ilişkin verilen her türlü hizmetler (internet sitesinde mal veya hizmetlerin satışı amacıyla yerleştirme hakkının satışıdahil).
– Telekomünikasyon bileşenlerinin yardımcı ve alt bir bölüm oluşturduğu internet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim sağlayan içerik sayfaları, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim gibi internet erişiminin ötesine geçen unsurları içeren paketler).
– Web sitesi/sayfası gibi elektronik ağlar üzerinde ticari veya kişisel varlığın sağlanması veya sürdürülmesine ilişkin hizmetler.
– Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek veya bunları indirmek.
– Elektronik kitaplar ve diğer elektronik yayınlara erişmek veya bunları indirmek.
– Çevrimiçi gazete ve dergilere abone olmak. – Web günlüğü ve web istatistik hizmetleri.
– Çevrimiçi haber, yol ve hava durumu raporları.
– Yasal ve finansal veriler (özellikle sürekli güncellenen borsa verileri gibi gerçek zamanlı veriler) gibi müşteri tarafından girilen belirli verilerden yazılım tarafından otomatik olarak üretilen çevrimiçi bilgiler.
– Bir web sitesinde/web sayfasında afiş reklamları da dahil olmak üzere reklam alanının sağlanması.
– Arama motorlarının ve internet dizinlerinin kullanılması hizmeti.

4- Bilgisayar, mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun (şans oyunları, bahis ve kumar oyunları dahil), siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğertüm uygulamalarve uygulama içi satın almalar.
Aşağıda sayılan hizmetler de bu kapsamdadır.
– Müziğe, müzik dışındaki seslere, filmlere erişmek veya bunları indirmek.
– Oyunlara erişmek veya oyunları indirmek, oyunların uzaktan oynanmasının sağlanmasına ilişkin hizmetler ile oyun içi satın almalar.
-Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetleri. -Geleneksel radyo ve televizyon ağları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanmayan radyo ve televizyon programlarının internet veya benzer elektronik ağ yoluyla temini

5- Uzaktan eğitim hizmetleri.
– Sanal sınıflar da dahil olmak üzere, insan müdahalesi sınırlı olan ve internet veya benzeri elektronik ağlar üzerinden verilen otomatik uzaktan eğitim hizmetleri (internet veya benzeri elektronik ağların öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik basit bir araç olarak kullanılması hariç).
– İnsan müdahalesi olmaksızın, öğrenciler tarafından çevrimiçi tamamlanan veya otomatik bir şekilde işaretlenen çalışma kitaplarının sunulması hizmetleri. İçeriğin bir öğretmen tarafından internette veya elektronik bir ağda aktarıldığı eğitim veya meslek kursları bu kapsamda değerlendirilmez.

2.1.2.1.2.2. Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; beyanname ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, bunların aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri elektronik ortamda tebliğ etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Tebliğin (I/C-2.1.2.1.2.1.) bölümünde kapsamı belirlenen hizmetleri, KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.
Söz konusu hizmet sunucularının, Tebliğin (I/C-2.1.2.1.2.) bölümü kapsamında işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemlere ilişkin KDV, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilir.

Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini, vermeden önce Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Bu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir. Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti bulunanların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde düzenlenen defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanların, 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesinde yer alan indirim hakkından faydalanması mümkün değildir.

2.1.2.1.2.3. Beyan ve Ödeme
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar Türkiye’de katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisini takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar internet vergi dairesi aracılığıyla 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ederler.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyan edilmesi gereken herhangi bir işlemin bulunmadığı dönemlere ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.
Hizmete ilişkin bedelin döviz olarak hesaplanması halindedöviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır.

Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Bu ödeme; vergi dairelerine, tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı ile de yapılabilir.

2.1.2.1.2.4. Bilgi Verme Zorunluluğu
Ödemeye aracılık eden bankalar ile 20/06/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları, Tebliğin (I/C2.1.2.1.2.1.) bölümü kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlara yapılan ödemeleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 ve mükerrer 257/4 üncü maddesi uyarınca takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadarGelir İdaresi Başkanlığına, Başkanlığınbelirlemiş olduğu format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak iletmek zorundadırlar.

2.1.2.1.2.5. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
3065 sayılı Kanunun (9/1) maddesinde yer alan elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin beyan yükümlülüğü ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 maddesi uyarınca bildirim yükümlüğünü yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Kanunun vergi cezalarına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (V/B-4.) bölümünde yer alan “-Vergi sorumluları tarafından verilmek üzere 2 no.lu,” satırından sonra gelmek üzere “-Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükelleflerince verilmek üzere 3 no.lu,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Tebliğ1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Not: Tebliğ Taslağı 23.12.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde duyuru olarak yayınlanmıştır.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here