Ana sayfa Muhasebe 2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri

2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri

1832
0
21.11.2018/184-1
ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 YILINDA E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA BAŞLAMA TARİHLERİ
ÖZET: Mevcut Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve taslak genel tebliğ düzenlemelerine
göre 2019 yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamasına geçiş tarihleri bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
Mevcut düzenlemelere göre,
2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 2019 hesap döneminde, e-defter tutmak ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek
zorundadırlar.
VUK Tebliğ taslağı ile de hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulun
an mükelleflere, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmektedir.
Vergi Usul Kanunu Tebliğlerine göre e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv tanımları aşağıdaki gibidir.
⎯E-fatura, 397 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura olarak tanımlanmaktadır. E-Fatura, yeni bir belge
türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
⎯Elektronik arşivi se 433 No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun şekilde
elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz
edilmesi anlamına gelmektedir E-Fatura, e-fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere
düzenlenirken, e-arşiv olarak düzenlenen fatura e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan
vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayanlarla ilgilidir.
⎯e-Defter ise Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması
zorunlu olan defterlerin ilgili idareler tarafından belirlenen format ve standartlara uygun
biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi,
değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve
ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki
ve teknik düzenlemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Bugüne kadar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılan düzenlemelerle aşağıdaki
mükelleflere e-defter ve e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.
1) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,
2) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011
takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL
brüt satış hasılatına sahip olanlar,
3) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal
edenler,
4) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal
edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarih
i itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
5) Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen
mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş
şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya
birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda
ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler,
6) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler,
7) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan
mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu
kapsamda değerlendirilmez). Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-defter, e-arşiv ve e-fatura uygulamasına dahil olan mükellef sayılarını artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda halen
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yayınlamakta olduğu Vergi Usul Kanunu Tebliği taslaklarında e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.
Halen yürürlükte olan Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile taslak düzenlemelere göre, bu
uygulamaların yaygınlaştırılmasının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.
Bkz. http://www.gib.gov.tr/taslaklar
1- E-Defter ve e-Fatura
1.1- MEVCUT DÜZENLEMELER
E-Defter ve e-Fatura tutma zorunluluğu diğer mükellefler için ne zaman başlar?
Halen diğer mükellefler (yukarıda belirtilen) yanında, 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 2018 hesap döneminde e-defter tutmakta
ve 1/1/2018 tarihinden buyana e-fatura düzenlemektedirler. Bunlara ilave olarak 2019
yılında aşağıda belirtilen mükelleflerde e-defter ve e-fatura uygulamasına geçeceklerdir.
1.2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 2019
hesap döneminde, e-defter tutmak ve 1/1/2019 tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek zorundadır.
2.Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan 2018 yılı içerinde lisans alan mükellefler 1/1/2019 tarihinden itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte lisans tarihi 1/10/2018 – 31/12/2018 tarihi olan mükellefler istemeleri halinde 1/1/2020  tarihinden itibaren elektronik defter
tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden
mükellefler de 2018 yılı içerinde mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2019 tarihinden itibaren
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte mükellefiyet tesis tarihi 1/10/2018 – 31/12/2018 tarihi olan mükellefler istemeleri halinde
1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
1.2- VUK TEBLİĞ TASLAĞI DÜZENLEMELERİ
VUK Genel Tebliğ Taslağı ile ⎯ 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan
mükelleflerin 1.7.2019 tarihinden itibaren e -Fatura uygulamasına ve 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına
⎯ 2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili yılı izleyen 2’nci yılın başından itibaren geçiş zorunluluğu getirilmesi, öngörülmektedir.
ÖTV I ve III sayılı liste kapsamında olanlar ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis
ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından e-Fatura ve e-Defter uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına,
1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına) geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
————————————————————————————————
2- İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması
2.1- MEVCUT DÜZENLEMELER
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu
beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)
kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemektedirler.
Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu
beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde
1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilmektedirler.
2.2- VUK TEBLİĞ TASLAĞI DÜZENLEMELERİ
E -Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmektedir.
—————————————————————————————————
3- E-arşiv
3.1- MEVCUT DÜZENLEMELER
Kimler e-arşiv kullanmak zorundadır?
E-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Ancak 464 Sıra No.lu VUKGT uyarınca internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler,
31/12/2018 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak
1/1/2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.
3.2- VUK TEBLİĞ TASLAĞI DÜZENLEMELERİ
VUK Tebliğ taslakları ile öngörülen geçiş dönemleri aşağıdaki gibidir.
1. VUK Tebliğ taslağı ile hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme
zorunluluğu getirilmektedir.
2. E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet
Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
3. 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı
aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir.
4. e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi
veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi
aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak
sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme
zorunluluğu getirilmektedir.
5. 483 SN VUK GT’nin 6’ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını
sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL’yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında
düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölüm üne “Nihai Tüketici” açıklaması
ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmektedir.
6. Başkanlık, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu
getirmeye yetkili kılınmaktadır.
7. Tebliğ taslağı ile belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde elterminallerinin kullanılması imkanı
getirilmektedir.
Diğer taraftan, yukarıda belirtilen tebliğ taslaklarında yer alan tarihlerin henüz kesinleşmediği ve değişebileceği dikkate alınmalıdır.
TÜRMOB Mevzuat sirküleri

Kaynak: Turmob.org.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here