Ana sayfa Vergi Şirketimiz çiftçilerden pekmez alıyor. Stopaj ödeyecek miyiz?

Şirketimiz çiftçilerden pekmez alıyor. Stopaj ödeyecek miyiz?

990
0
Şirketimiz çiftçilerden pekmez alıyor. Stopaj ödeyecek miyiz?

SORU

… şirketiniz tarafından, çiftçilerden yapılan pekmez alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı…

CEVAP


Bu çerçevede; listede yer alan ürünler, kotasyona tabi sınırlı bazı ürünleri ihtiva ettiğinden, pekmezin borsa kotasyon listesine dahil olmaması, bu ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasını engellemeyecektir. Ancak, borsa kotasyon listesine dahil olmayan ürünlerin alım-satımını yapan mükelleflerin isteğine bağlı olarak söz konusu ürünü ticaret borsalarına tescil ettirmeleri de mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 185 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, işlenmiş zirai  ürünün (pekmez)   şirketiniz tarafından çiftçiden alınması esnasında alım bedeli üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (11) numaralı bendi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir.

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

   
Sayı : 66491453-001-3 25/02/2013
Konu : Tevkifat  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından, çiftçilerden yapılan pekmez alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda  bilgi talep edilmekte olup, konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde;”Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”  hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin 11 numaralı bendinde de vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşlarca çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranları, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 1, bunun dışında kalanlarda % 2, diğer zirai mahsuller için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 2, bunun dışında kalanlarda % 4 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesi, tevkif yoluyla ödenen vergilerde müteselsil sorumluluk esasını getirmiştir. Söz konusu maddede, mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde bu kişilerle birlikte verginin ödenmemesinden, alım satıma taraf olanların tümünün müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir.

Konuyla ilgili yayımlanan 164 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile zirai ürünlerin alımında yapılacak gelir vergisi tevkifatı ve müteselsil sorumluluk konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Aynı Tebliğin dördüncü bölümünde; borsada tescil ettirilerek çiftçilerden satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden tevkif edilerek vergi dairelerine ödenmesi gereken vergiden borsalar, yöneticileri ve zirai ürünü satın alanların müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir.

Ayrıca, 185 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, ticaret borsalarının kotasyon listesine dahil olan ürünlerden hangilerinin alım-satımında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği ve listeye tabi olmayan ürünlerin ticaret borsalarına tescilinde bu ürün bedelleri üzerinden indirimli oranda tevkifat yapılıp yapılmayacağı konularında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup, bu Tebliğin ekinde yer alan “Ticaret Borsalarına Kote Edilen Maddeler”in yer aldığı listede pekmeze ticaret borsalarına tescil ettirilmesi zorunlu olan ürünler arasında yer verilmemiştir.

Anılan Tebliğin “4.Ticaret Borsalarının Kotasyon Listesinde Yer Almayan Zirai Ürün (işlenmiş olanlar dahil) Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı”  başlıklı bölümünde; “Bu hükme göre, borsa kotasyon listesine dahil olmayan zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil), alım-satım işleminin de isteğe bağlı olarak ticaret borsalarında tescil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, ek listede yer alan ürünler sadece ticaret borsalarının kotasyon listesine dahil olan ürünlerdir. Bu listede yer almayan zirai (işlenmiş olanlar dahil) ürünlerin bedelleri üzerinden de 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve müteselsil sorumluluk uygulaması devam edecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede; listede yer alan ürünler, kotasyona tabi sınırlı bazı ürünleri ihtiva ettiğinden, pekmezin borsa kotasyon listesine dahil olmaması, bu ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasını engellemeyecektir. Ancak, borsa kotasyon listesine dahil olmayan ürünlerin alım-satımını yapan mükelleflerin isteğine bağlı olarak söz konusu ürünü ticaret borsalarına tescil ettirmeleri de mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 185 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, işlenmiş zirai  ürünün (pekmez)   şirketiniz tarafından çiftçiden alınması esnasında alım bedeli üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (11) numaralı bendi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir.


BENZER İÇERİKLER

Çiftçi dışındaki şahıslardan alınan zirai ürünlerde gelir stopajı var mıdır?

E-ARŞİV-Biz çiftçi ve bayilerimize tarım makinesi satan bir firmayız. e-arşiv fatura kesmek için çiftçilerimize mail mi göndereceğiz?

Çiftçiler Kopernik programıyla tarlalarda daha fazla verim alıyor

Özel Defter Nedir? Çiftçi İşletme Defteri Nedir?

Çiftçilerde Amortisman Kaydı!

Basit Usul Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Tarım Devrimi (Dünya Tarihi) (Hızlandırılmış Kurs – Crash Course)

Tarım sigortası nedir? (SGK)

Tarım ve hayvancılığı teşvik eden kamu kurumları Kurumlar vergisi öder mi?

Türkiye’nin Toplam Tarım Alanını Biliyor musunuz?

Türkiye’de Tarım 2017-Ülkemizde işlenen tarım alanı 20 milyon hektar

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2018 Türkiye’de Tarım Raporu

Türkiye tarım alanlarını kayıp mı ediyor? İstatistikler ne söylüyor?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here