Ana sayfa Vergi Şirkete Her Şeyi Gider Yazabilir misiniz?

  Şirkete Her Şeyi Gider Yazabilir misiniz?

  6100
  0

  Kurumlar Vergisine Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri Biliyor musunuz?

  5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun “Kanunen kabul edilmeyen gider” başlıklı 11’nci maddesine göre Ticari kardan mali kara ulaşırken dikkate alınacak kanunen kabul edilmeyen giderler (kkeg) aşağıda belirtilmiştir.

  Ticari kardan mali kara ulaşırken; kurumun ticari kazancı varsa kkeg kazanca ilave edilecektir. Yani mali kar tutarı kkeg kadar artacaktır. Eğer cari dönem zararla sonuçlanmışsa kkeg tutarı kadar mali zarar azalacaktır.

  Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:

  a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

  b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.

  c)
  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

  ç)
  Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil).

  d)
  Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü;
  -Para cezaları
  -Vergi cezaları,

  6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre ödenen;

  -Cezalar,
  -Gecikme zamları
  -Faizler

  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen;

  – Gecikme faizleri.

  e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

  f)
  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan;
  -Yat
  -Kotra
  -Tekne
  -Sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile
  -Uçak
  -Helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.

  g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere, kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri.

  h)
  Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

  ı)
  Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin %50’si.
  (Bakanlar Kurulu bu oranı %100’e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)
  (6322 sayılı kanunun 37.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 01.01.2013)
  Kredi kuruluşları,accounting-806393
  Finansal kuruluşlar,
  Finansal kiralama,
  Faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin
  -Faiz,
  -Komisyon,
  -Vade farkı,
  -Kâr payı,
  -Kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.
  Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


  Kaynak: 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanunu (Kabul: 13/06/2006 Tarih Resmi Gazete Sayısı – Tarihi: 26205 – 21/06/2006)
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here