Ana sayfa Vergi Oyun sahneleme hizmeti için yapılacak ödemeden stopaj yapılacak mıdır?

  Oyun sahneleme hizmeti için yapılacak ödemeden stopaj yapılacak mıdır?

  234
  0

  Serbest Meslek Erbabı Bir Müşterimiz Özel bir Üniversiteye G.V.K. 18 e göre Oyun sahneleme hizmeti verecektir. Yapılacak olan ödemeden Stopaj yapılacak mıdır? Madde 94 de üniversitelerden bahsedilmemektedir.

  Gerçek usulde vergilendirilen Serbest Meslek Erbabı GVK 18. maddeyi uygulayamaz. Vermiş olduğu hizmet için %20 GV stopajı yapar. Ayrıca KDV tahsil eder.

  Vakıf (özel) üniversitelerin kazançları için KV muafiyeti uygulanır. GV stopaj ve KDV mükellefidirler.


  T.C.
  RİZE VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı

  :

  85550353-KDV-202-5

  20/02/2013

  Konu

  :

  Kurumun reklam filmlerinde oynayan sanatçıların düzenleyeceği serbest meslek makbuzu ile kurumun logosunu taşıyan ambalaj malzemesi alımında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda, faaliyetiniz gereği üretilen kuru çayların torbalanması ve satışa sunulmak üzere paketlenmesi için piyasadan doğrudan temin ve ihale yöntemiyle alınan Çaykur logolu ambalaj malzemesi ile hologram etiketlerinin bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden ve kurumunuz reklam filmlerinde oynayan sanatçıların düzenleyeceği serbest meslek makbuzlarında gösterilen katma değer vergisinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

              3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

              Aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinde sorumlu tutma konusunda Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

               Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin; “2.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler” başlıklı bölümünde; serbest meslek erbabının yapacağı teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulamasına yönelik detaylı açıklamalara yer verilmiş; yine aynı Tebliğin, “3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” başlıklı bölümünde tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından 5/10 oranında katma değer vergisi tevkifatı uygulanması uygun görülmüş ve uygulamanın kapsamına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

              Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

              – Kurumunuz reklam filmlerinde oynayıp, kurumunuza hizmet bedeli karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyen serbest meslek erbaplarının Gelir Vergisi Kanunun 18 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bunlara yapılan ödemelere ait katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacak, söz konusu vergi kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

              – Kurumunuzun ürettiği çayların torbalanması ve ambalajlanması amacıyla piyasadan doğrudan temin/ihale yoluyla temin edilen ve Kurumunuz logosunu taşıyan torba, ambalaj malzemesi ile hologramlı etiketler için ödenen bedele isabet eden katma değer vergisinin ise Kurumunuzun 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.1.2./b) ayrımında sayılan “belirlenmiş alıcılar”dan olması halinde 5/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here