Ana sayfa Ekonomi Muhasebe Terimleri Sözlüğü

Muhasebe Terimleri Sözlüğü

1433
0

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

A

[Amount] recoverable Geri kazanılabilir (tutar)
Corridor Tazminat yükümlülüğü aralığı
‘Cost of sales’ method ‘Satışların maliyeti’ yöntemi
Acceptable under IFRSs IFRS’e göre kabul edilebilir
Accountability of management Yönetimin hesap verebilirliği
Accounting Muhasebe
Accounting and Reporting
by Retirement Benefit Plans
Emeklilik Fayda Planlarında
Muhasebeleştirme ve Raporlama
Accounting estimate Muhasebe tahmini
Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve
Devlet Yardımlarının Açıklanması
Accounting for inventories Stokların muhasebeleştirilmesi
Accounting for Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
Accounting income Muhasebe kârı (geliri)
Accounting model Muhasebe modeli
Accounting period Hesap dönemi
Accumulated profit or loss Geçmiş yıllar kâr veya zararları
Accumulating compensated absences Birikmiş ücretli izinler
Achieve comparability Karşılaştırılabilirliğin sağlanması
Acquired entity Edinilen işletme
Acquired goodwill Edinilen şerefiye
Acquired in a business combination Bir işletme birleşmesinde edinilen
Acquiree Edinilen işletme
Acquirer Edinen işletme
Acquisition Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme
Acquisition date Birleşme tarihi
Active market Aktif piyasa
Active use Aktif kullanım
Actively marketed Aktif olarak satılan/pazarlanan
Actuarial assumptions Aktüeryal varsayımlar
Actuarial gains and losses Aktüeryal kazanç ve kayıplar
Actuarial present value of promised retirement benefits Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri
Actuarial valuation Aktüeryal değerleme
Actuarial valuation method Aktüeryal değerleme yöntemi 
Additional comparative information Karşılaştırmalı ek bilgi 
Additional consideration Ek teminat (tazminat)
Additional disclosure Ek açıklama
Adjust for consolidation procedures Konsolidasyon düzeltmesi
Adjusted weighted-average shares Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı
Adjustment Düzeltme
Adjusting event (after the balance sheet date) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar 
Administrative expenses Yönetim ve genel işletme giderleri
Admission fees Giriş aidatları
Advance Avans
Adverse economic consequences Olumsuz ekonomik sonuçlar
Adverse event Olumsuz olay
After-tax amount Vergi sonrası tutar
Agency Acente
Aggregate Toplam
Aggregation Toplama
Agreement date Anlaşma tarihi
Agricultural activity Tarımsal faaliyet
Agricultural produce Tarımsal ürün
Agriculture Tarım
Allocation Dağıtım
Allowance Ödenek, karşılık
Allowance account Karşılık hesabı
Allowed alternative treatment İzin verilen alternatif yöntem
American share option Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon
Amortisation İtfa
Amortisation method İtfa yöntemi
Amortisation period İtfa dönemi
Amortised cost İtfa edilmiş maliyet
Amortised cost of a financial asset or financial liability Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri
Amount of inventories Stok tutarı
Amount payable Ödenecek tutar
Amount per share Hisse başına tutar
A mounts recognised (in the balance sheet and income statement) Kayda alınan/Muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda)
Analysis Analiz etme
Annual leave Yıllık izin
Annual periods Yıllık dönemler
Annuitant Yıllık sigortalı
Annuitisation Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı
Annuity Yıllık taksit, annuite
Antidilution Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı
Antidilutive Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan
Appendix Ek
Application of requirements Hükümlerin uygulanması
Application supplement Uygulama eki
Appraisal Değerleme
Arm’s length transaction Piyasa şartlarında muvazaasız işlem
Asking price Satıcının teklif fiyatı
Assess Değer biçmek
Asset Varlık
Asset exchange transactions Varlık takas işlemleri
Assets acquired Edinilen varlıklar
Assets held by a long-term employee benefit fund Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar
Assets retired from active use Aktif kullanımdan çekilen varlıklar
Associate İştirak
Audit report Denetim raporu
Authorise [financial statements for issue] Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için) 
Available-for-sale financial assets Satılmaya hazır finansal varlıklar
Accelerated depreciation allowances Hızlandırılmış amortisman uygulaması
Accounting acquiree Muhasebe açısından edinilen
Accounting arbitrage Muhasebe arbitrajı
Accounting for revenue and associated expenses Hasılatın ve ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi
Accounting mismatch Yanlış muhasebe eşleşmesi
Accounting policies Muhasebe politikaları
Accrual accounting assumption Tahakkuk esası
Accumulated depreciation Birikmiş amortisman
Acquisition method Satın alma yöntemi
Additional Exemptions for First-Time Adopters İlk Uygulayıcılara İlişkin Ek Muafiyetler
Adjusted fair value Düzeltilmiş gerçeğe uygun değer
Adjusting event after the reporting period Raporlama döneminden sonra oluşan düzeltme gerektiren olaylar
Aggregation criteria Birleştirme kriteri
Agreements for the construction of real estate Gayrimenkul inşaat anlaşmaları
Agreements in progress Devam eden anlaşmalar
Allocation method Dağıtım metodu
Amortising interest rate swap İtfa edilen vadeli faiz oranı swapı
Amounts recognised [in the statement of financial position or in the statement of comprehensive income] (Finansal durum tablosunda ya da kapsamlı gelir tablosunda) muhasebeleştirilmiş tutar
Applicability Uygulanabilirlik
Application guidance Uygulama rehberi
Applying the Restatement Approach Under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması
Artistic-related intangible assets Sanata ilişkin maddi olmayan duran varlıklar
Assessing control Kontrolün değerlendirilmesi
Asset-specific performance risk Varlığa özgü performans riski
Award credits Hediye puanlar

B

Balance sheet Bilanço
Balance sheet date Bilanço tarihi
Balance sheet liability method Bilanço yükümlülük metodu
Bank Banka
Bank overdraft Borçlu cari hesap
Bankruptcy İflas
Bargain purchase Pazarlıklı satın alma
Basic earnings per share Adi hisse başına kâr
Basis adjustment Temel düzeltme
Basis for Conclusions Karar Gerekçeleri
Basis point Baz puan
Benchmark treatment Temel Yöntem
Beneficial contracts İstihdam sözleşmeleri
Benefit Fayda
Benefit obligation Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler
Benefit to users Kullanıcılara sağlanan faydalar
Best estimate En iyi tahmin
Bias Sapma
Bid bonds Teminat tahvilleri
Bid price Alıcının teklif fiyatı
Bid-ask spread Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat marjı
Binding sale agreement Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması
Binomial Binomial
Biological asset Canlı varlık
Biological transformation Biyolojik dönüşüm
Black-Scholes-Merton formula Black-Scholes-Merton formülü
Board of directors Yönetim kurulu
Bonus issue Bedelsiz hisse senedi verilmesi
Bonus plan İkramiye planı
Book of contracts Poliçeler bütünü
Book value Defter değeri
Borrowing Costs Borçlanma Maliyetleri
Bottom-up test Esastan başlayarak sonuca gidilen test
Business İşletme
Business combination involving entities orbusinesses under common control Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi
Business Combinations İşletme Birleşmeleri
Business Combinations- “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments İşletme Birleşmeleri – “Hisse Değişim Tarihi” ve Özkaynağa Dayalı Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri
Business Combinations-Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests İşletme Birleşmeleri – Satın Alma veya Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde Sınıflandırma
Business Combinations – Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported İşletme Birleşmeleri – İlk Raporlanan Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin Sonradan Düzeltilmesi
Business segment Faaliyet bölümü
Business unit İşletme birimi
Buying segment Satın alma birimi
By-product Yan ürün
Back-out Çıkartmak
Basic loan features Temel kredi özellikleri
Bearer biological asset Taşıyıcı canlı varlıklar
Beneficiary Lehdar
Benefit improvements Fayda iyileşmeleri
Bifurcation methodology Çatallanma yöntemi
Bond Tahvil
Borrower Borçlu
Brand Marka
Build-operate-transfer Yap-işlet-devret
Business model Yönetim modeli
By class of financial asset Finansal varlık sınıfları itibariyle

C

Call options Alım opsiyonu
Callable Geri çağrılabilir
Cap Faiz tavanı
Capital Sermaye
Capital appreciation Sermaye kazancı
Capital asset pricing model Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital contribution Sermaye artırımı
Capital expenditure Yatırım harcaması
Capital gain Sermaye kazancı
Capital maintenance Sermayenin korunması
Capital maintenance adjustment Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
Capitalisation Aktifleştirme
Capitalisation of interest Faizin aktifleştirilmesi
Capped interest rate Faiz oranı tavanı
Carried at cost Maliyet bedeliyle gösterme
Carry forward Aktarma
Carrying amount Defter değeri
Cash Nakit
Cash basis Nakit esası
Cash equivalents Nakit benzerleri
Cash flow Nakit akışı
Cash flow hedge Nakit akış riskinden korunma işlemi
Cash flow risk Nakit akış riski
Cash flow statement = Statement of cash flows Nakit akış tablosu
Cash Flow Statements Nakit Akış Tabloları
Cash generating unit Nakit yaratan birim
Cash inflow Nakit girişi
Cash on hand Nakit mevcudu
Cash outflow Nakit çıkışı
Cash payments Nakit ödemeler
Cash price equivalent Peşin fiyat eşdeğeri
Cash proceeds Nakit tahsilât
Cash surrender value Nakit teslim değeri
Cash-settled share option Nakit ödemeli hisse senedine dayalı opsiyon
Cash-settled share-based payment transaction Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri
Catastrophe bond Afet poliçesi
Catastrophe provisions Afet poliçesi karşılıkları
Cedant Sedan
Certificates of deposit Mevduat sertifikaları
Cessation (of capitalisation) (Aktifleştirmenin) durdurulması
Chief executive officer Şirket tepe yöneticisi
Claim Talep, hak
Class A preference share A tipi imtiyazlı hisse
Class of assets Varlık sınıfı
Class of property, plant and equipment Maddi duran varlık sınıfı
Classification Sınıflandırma
Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions Finansal Araçların Sınıflandırılması – Koşullu Ödeme Hükümleri
Classification of inventory Stokların sınıflandırılması
Clean-up call Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç ihracından sonra dolaşımda küçük bir tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken ödenmesi)
Close members of the family of the individual Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri
Closing market prices Borsa kapanış fiyatları
Closing rate Kapanış kuru, fiyatı
Collar Koruma
Collateral Teminat, güvence
Collateralised (asset, borrowing) Teminata bağlanmış (varlık, borç)
Collectability Tahsil edilebilirlik
Collection Tahsilât
Collective marks Ortak markalar
Collective power Yönetme gücü
Combined instrument Karma (melez) finansal araç
Commencement Başlangıç
Commencement of the lease term Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı
Commercial loans Ticari krediler
Commercial paper facilities Menkul kıymet ihraç imkânı
Commercial substance Ticari içerik
Commercially viable quantities of mineral resources Ticarileştirilebilir miktarlarda maden kaynakları
Commission Komisyon
Commitment Taahhüt
Commodity Ticari mal
Comparability Karşılaştırılabilirlik
Comparability over time Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik
Comparable interim period Karşılaştırılabilir ara dönem
Comparative balance sheet Karşılaştırmalı bilanço
Comparative information Karşılaştırmalı bilgi
Compensated absences Ücretli izinler
Complementary assets Tamamlayıcı varlıklar
Completeness Tamlık, bütünlük
Compliance with International Accounting Standards Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyum
Component Unsur
Compound financial instruments Bileşik finansal araçlar
Compound instrument Bileşik araç
Concentration of (credit etc) risk Risk yoğunlaşması (kredi vb.)
Confidence level Güvenilirlik düzeyi
Configuration of the cash flows Nakit akışlarının niteliği
Consequential amendment En son düzeltme, değişiklik
Consideration Ödenen, karşılık olarak verilen
Consistency – Alternative Methods Tutarlılık – Alternatif Yöntemler
Consistency – Capitalisation of Borrowing Costs Tutarlılık – Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi
Consistency – Different Cost Formulas for Inventories Tutarlılık – Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet Formülleri
Consolidated and Separate Financial Statements Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
Consolidated balance sheet Konsolide bilanço
Consolidated financial statements Konsolide finansal tablolar
Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
Consolidated group Konsolide edilmiş grup
Consolidation Konsolidasyon
Consolidation adjustments Konsolidasyon düzeltmeleri
Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi – Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık Paylarının Dağıtımı
Consolidation—special purpose entities Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler
Consolidation purposes Konsolidasyon amaçları
Construction contract İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi
Construction Contracts İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri
Constructive obligation Zımni kabulden doğan yükümlülük
Contingency Koşullu
Contingent asset Koşullu varlık
Contingent liability Koşullu borç
Contingent rent Koşullu kira
Contingent settlement provision Koşullu ödeme hükmü
Contingent share agreement Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi
Contingently issuable shares Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri
Continuing involvement Devam eden ilgi
Continuing operations Sürdürülen faaliyetler
Contract Sözleşme
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler
Contractual arrangement Sözleşmeye bağlı anlaşma
Contractual cash flows Sözleşmeye dayalı nakit akışları
Contractual maturity analysis Sözleşmeye dayalı vade analizi
Contractual obligation Sözleşmeye bağlı yükümlülük
Contractual rights Sözleşmeden doğan haklar
Contribution Katkı
Contributor Katkıda bulunan
Control Kontrol
Control (of an asset) Varlığın kontrolü
Control (of an enterprise) Bir işletmenin kontrolü; (işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.)
Control number Kontrol sayısı (dönem net kârının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere)
Controlled entity Kontrol edilen işletme
Convenience translation Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi)
Convergence Yakınsama
Conversion option Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili)
Convertible bonds Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Convertible debt Dönüştürülebilir borç
Convertible instruments Dönüştürülebilir araçlar
Convertible preference share Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse
Co-operative Kooperatif
Copyright Telif hakkı
Core goodwill Çekirdek şerefiye
Corporate assets Şirket varlıkları
Cost Maliyet
Cost formula Maliyet hesaplama tekniği
Cost method Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27) Maliyet yöntemi (stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model Maliyet modeli
Cost of an acquisition Elde etme maliyeti
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset Benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
Cost of an investment Yatırım maliyeti
Cost of conversion Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories Stokların maliyeti
Cost of inventories of a service provider Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti
Cost of purchase Satın alma maliyeti
Cost plus contract Maliyet artı kâr sözleşmesi
Cost plus method Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) Geri 
Cost recovery approach Kazanılabilir maliyet yaklaşımı
Cost-based measurement Maliyete dayalı ölçüm
Costs of conversion Dönüştürme maliyetleri
Costs of disposal Elden çıkarma maliyetleri
Costs of Modifying Existing Software Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler
Costs to sell Satış maliyetleri
Counterparty Karşı taraf
Country of incorporation or residence Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı
Coupon Kupon
Credit derivative default product Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün
Credit enhancements Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar
Credit exposures Kredi riskleri
Credit facilities Kredi olanakları
Credit insurance contract Kredi sigorta poliçesi
Credit quality Kredi kalitesi
Credit risk Kredi riski
Credit spread Kredi marjı
Creditors Kredi verenler
Creditworthiness Kredi değerliliği
Criteria for recognising Muhasebeleştirme koşulları
Cross-reference Çapraz atıf
CTDs Birikimli Çevirim Farkları
Cumulative preference dividends İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri
Cumulative translation differences Birikimli çevrim farkları
Currency risk Döviz riski
Currency translation Farklı para birimine çevirme
Currency units Para birimleri
Current asset Dönen varlık
Current cost Cari maliyet
Current cost approach Cari maliyet yaklaşımı
Current investment Kısa vadeli yatırım
Current liabilities Kısa vadeli borçlar
Current service cost Cari hizmet maliyeti
Current tax Dönem vergisi
Curtailment Azaltma
Cushions Destekler
Customer list Müşteri listesi
Capital approach Sermaye yaklaşımı
Capping mechanism Tavan fiyat oranı
Cash alternative Nakit alternatifi
Cash flow projections Nakit akış projeksiyonları
Cash flows Nakit akışları
Cash instrument hedging Nakit finansal araç riskinden korunma
Change in accounting estimate Muhasebe tahmininde değişiklik
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler
Chief operating decision maker İşletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici
Claims development Tazminat süreci
Class of financial assets Finansal varlık sınıfı
Class of financial instruments Finansal araç sınıfı
Classification of rights ıssues Hak ihraçlarının sınıflandırılması
Closely related Yakından ilişkili
Collection date Tahsil tarihi
Commitment date Taahhüt tarihi
Commitment fee Taahhüt ücretleri
Comparative statement of financial position Karşılaştırmalı olarak hazırlanmış finansal durum tablosu
Compensation Tazminat
Competitive harm exemption Rekabetçi zarar muafiyeti 
Complete set of financial statements Tam bir finansal tablolar seti
Component of an entity İşletme birimi
Components of equity Özkaynak bileşenleri
Compound financial instrument Birleşik finansal araç
Consensus Görüş birliği
Consolidated statement of financial position Konsolide finansal durum tablosu
Construction or upgrade services İnşaat veya yenileme hizmetleri 
Consumer price index Tüketici fiyat endeksi
Contingent consideration Koşullu bedel
Contingent consideration arrangement Koşullu bedel anlaşmaları 
Contingently issuable ordinary shares Koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse senetleri
Continuing involvement approach Devam eden ilgi yaklaşımı
Contract-based intangible assets Sözleşme bazlı maddi olmayan duran varlıklar
Contractual completion Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği tarih
Contractual right to receive the cash flows Nakit akışlarını almaya ilişkin sözleşmeden doğan hak
Contractual terms and conditions Sözleşme koşul ve şartları
Contractual-legal criterion Sözleşmeye dayalı yasal ölçüt
Contractually linked instruments Sözleşme ile birbirine bağlı finansal araçlar 
Contributed equity Ödenmiş sermaye
Control (of an entity) (Bir işletmenin) kontrolü
Conversion factor Dönüştürme çarpanı
Cost of an investment in a subsidiary, jointly controlled entity or associate Bir bağlı ortaklıktaki, müştereken kontrol edilen işletmedeki veya iştirakteki bir yatırımın maliyeti
Country of domicile (İşletmenin) yönetim merkezinin bulunduğu ülke
Create or enlarge an accounting mismatch Yanlış muhasebe eşleşmesi yaratmak veya artırmak
Cumulative additional depreciation Birikmiş amortisman
Cumulative interest accreted Birikimli faiz
Current offer price Cari teklif fiyatı
Customer Loyalty Programmes Müşteri Sadakat Programları
Customer relationship intangible assets Müşteri ilişkilerinden kaynaklanan maddi olmayan varlıklar

D

Database Veri tabanı
Date of acquisition Edinme tarihi
Date of exchange Değişim tarihi
Date of transition to IFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi
Dealing securities İşlem gören menkul kıymetler
Death benefit Ölüm yardımı
Debt Borç
Debt instrument Borçlanma aracı
Debt securities Borçlanma senetleri
Decision tree Karar ağacı
Decision-useful information Karar için yararlı bilgi
Decommissioning Hizmetten çekme
Decommissioning costs Hizmetten çekme maliyetleri
Decommissioning funds Hizmetten çekme fonu
Decommissioning obligations Hizmetten çekme yükümlülükleri
Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar
Deductible temporary difference İndirilebilir geçici fark
Deemed cost Tahmini/beklenen maliyet
Defer Erteleme
Deferral method Erteleme yöntemi
Deferred acquisition costs Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri
Deferred tax Ertelenmiş vergi
Deferred tax assets Ertelenmiş vergi varlıkları
Deferred tax income Ertelenmiş vergi geliri
Deferred tax liabilities Ertelenmiş vergi borçları
Defined benefit liability Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi)
Defined benefit obligation Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü
Defined benefit obligation  (present    value of) Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün     bugünkü değeri
Defined benefit plans Belirlenmiş fayda esaslı planlar
Defined contribution plans İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları
Demand deposits Vadesiz mevduat
Demand feature Talep edilme özelliği
Demerger Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma
Demonstrably committed Taahhüt edilen tazminat
Deposit accounting Mevduata dayalı poliçeler
Deposit component Yaşam sigortalarının mevduat birimi
Depreciable amount Amortismana tabi tutar
Depreciable assets Amortismana tabi varlıklar 
Depreciable replacement cost approach İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı 
Depreciation Amortisman
Depreciation methods Amortisman yöntemleri
Derecognise (a financial instrument) Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir finansal aracı)
Derecognition Finansal durum tablosu dışı bırakma
Derivative Türev
Derivative features Türev araç özellikleri
Derivative financial instruments Türev finansal araçlar
Designated and effective hedging instrument Etkin bir finansal riskten korunma aracı
Determination of cost Maliyetin belirlenmesi
Determining Whether an Arrangement Contains a Lease Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi
Development Geliştirme
Development costs Geliştirme maliyetleri
Diluted earnings per share Seyreltilmiş hisse başına kazanç
Dilution Seyreltme
Dilutive effect Seyreltici etki
Dilutive potential ordinary shares Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse senetleri
Diminishing balance method Azalan bakiyeler yöntemi
Direct insurance contract Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği taşimayan sigorta sözleşmeleri ise endirekt sigorta poliçesi)
Direct labour Direkt işçilik
Direct method of reporting cash flows from operating activities İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem
Direct operating expenses Direkt faaliyet giderleri
Directly attributable Doğrudan ilişkilendirilebilen
Directors Yöneticiler (müdürler)
Disaggregated information Ayrıştırılmış bilgi
Disclose Açıklamak
Disclosure Açıklama
Disclosure and presentation Açıklama ve sunum
Disclosure of government assistance Devlet yardımlarının açıklanması
Disclosure requirement Açıklama hükmü
Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar
Disclosure – Service Concession Arrangements Açıklama – İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları
Discontinued (operations) Durdurulan (faaliyetler)
Discontinuing operation Durdurulan (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait)
Discount rate İskonto oranı
Discounted basis İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması)
Discounting İskonto etme
Discretionary participation feature İsteğe bağlı katılım özelliği
Disposal consideration Elden çıkarma bedeli
Disposal group Elden çıkarılan grup
Disposal plan Elden çıkarma planı
Disposal transaction Elden çıkarma işlemi
Dissenting opinion Karşı görüş, muhalif görüş
Dividend yield Temettü getirisi
Dividends Temettüler
Domain name Alan adı
Doubtful debts Şüpheli borçlar
Downstream transactions İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler
Dual listed corporation Birden fazla borsada işlem gören bir anonim şirket
Dual trigger contract Çifte etki yaratan sigorta poliçesi
Debt for equity swaps Borcun özkaynakla takası işlemleri
Debt-to-adjusted capital ratio Düzeltilmiş sermaye oranı
Debt-to-equity ratio Borcun özkaynağa oranı
Deferred income Ertelenmiş gelir
Deferred policy acquisition costs Ertelenmiş politika edinme maliyetleri
Deficit balance Eksi bakiye
Defined benefit plan Tanımlanmış fayda planı
Demand amount Talep edilen tutar
Deposit account Vadeli mevduat hesabı
Derivative assets Türev finansal varlıklar
Derivative liabilities Türev finansal borçlar
Designation as at fair value through profit or loss Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflama
Disclosure approach Açıklama yaklaşımı
Discontinued operation Durdurulan faaliyet
Discounted basis (on a) İskontoya tabi tutulmuş (esas)
Discounted cash flow projections İskonto edilmiş nakit akış projeksiyonları
Distributions of Non-Cash Assets to Owners Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı

E

Earlier application is encouraged Erken uygulama teşvik edilir
Earnings Kazançlar, kârlar
Earnings – diluted Seyreltilmiş kazanç
Earnings contingency Koşula bağlı kazançlar
Earnings per share Hisse başına kazanç/kâr
Earnings Per Share – Financial Instruments and Other Contracts That May Be Settled in Shares Hisse Başına Kazanç – Finansal Araçlar ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer Sözleşmeler
Economic benefits Ekonomik yararlar
Economic decision-making needs of users Kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçları
Economic life Ekonomik ömür
Effect of assumed conversions Varsayılan dönüştürme etkisi
Effective date Yürürlük tarihi
Effective interest method Etkin faiz yöntemi
Effective interest rate Etkin faiz oranı
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Kur Değişiminin Etkileri
Elements of cost of exploration and evaluation assets Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları
Eligible for capitalisation Aktifleştirmeye uygun
Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates İştiraklerde Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararların Eliminasyonu
Embedded derivative Saklı türev ürün
Employee benefits Çalışanlara sağlanan faydalar 
Employee turnover rates Personel devir hızı
Employee share ownership plan Personelin hisse alarak ortak olma planı 
Employees and others providing similar services Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri
Employer payroll taxes and insurance contributions İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri
Employee share purchase plan Çalışanların hisse satın alma planları
Enactment Yasalaşma
Enforcement of covenants Sözleşmenin yaptırımları
Enhanced disclosure Geniş kapsamlı açıklamalar
Enterprise İşletme, teşebbüs
Enterprises whose shares are (not) publicly traded Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen)  şirketler
Entity İşletme
Entity-specific value İşletmeye özgü değer
Environmental obligations Çevresel yükümlülükler
Equalisation provisions Dengeleme karşılıkları (Sigortacılık riskleri genel karşılıkları)
Equity Özkaynak
Equity – costs of an equity transaction Özkaynak- bir özkaynak işleminin maliyetleri
Equity accounting method – recognition of losses Özkaynak muhasebeleştirme yöntemi- zararların muhasebeleştirilmesi
Equity balances Özkaynak bakiyeleri
Equity capital Ortaklarca konulan sermaye
Equity compensation benefits(=stock (=share) compensation benefits) Özkaynağa dayalı tazmin karşılıkları (Hisse senedine dayalı tazmin faydaları)
Equity compensation plans (=share (=stock) compensation plans) Özkaynağa dayalı tazmin planları (Hisse senedine dayalı tazmin planları)
Equity component Özkaynak kalemi
Equity holders Hisse senedi sahipleri
Equity index Özkaynak endeksi
Equity instrument Özkaynağa dayalı finansal araç
Equity instrument granted İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal araç
Equity interests Özkaynak payı
Equity issue Hisse senedi ihracı
Equity method Özkaynak yöntemi
Equity securities Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler
Equity-settled share-based payment transaction Özkaynağa dayalı (özkaynaktan karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi
Estimated costs Tahmini maliyetler
Estimated future cash flows Gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilen nakit akışları
European share option Avrupa hisse senedi edinme hakkı
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Yasal açıdan kiralama görünümündeki işlemlerin özünün değerlendirilmesi
Event-driven fair value measurements Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü
Events After the Balance Sheet Date Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Events occurring after the balance sheet date Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Evidence of impairment Değer azalışına dair kanıt
Exchange difference Kur farkı
Exchange of assets Varlıkların takası, değişimi, trampası
Exchange rate Takas/değişim oranı, döviz kuru
Exchange transaction Değişim, takas işlemi
Executory contract Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler
Exemptions Muafiyetler
Exercise date Yürürlük tarihi
Exercise of rights Hakların kullanımı
Exercise price Uygulanacak fiyat
Existing liability Mevcut borç
Expected value Beklenen (tahmini) değer
Expenditure Harcama
Expenses Giderler
Experience account Aktüeryal varsayıma dayalı hesap
Experience adjustments Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri
Expiry date Vade tarihi
Explicit and unreserved statement of compliance Açık ve koşulsuz uyum tablosu
Exploration and evaluation assets Araştırma ve değerlendirme varlıkları
Exploration and evaluation expenditures Araştırma ve değerlendirme harcamaları
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
Exposure draft Nihai taslak
Expropriation of major assets Önemli varlıkların devlet tarafından kamulaştırılması
Extraordinary items Olağandışı kalemler
Economic characteristics and risks Ekonomik özellikler ve riskler
Eligibility conditions Uygunluk koşulları
Eligible hedged items Finansal riskten korunma konusuna uygun kalem
Embedded prepayment penalties Saklı peşin ödeme cezaları
End of reporting period Raporlama dönemi sonu
End of the reporting period Raporlama dönemi sonu
Entities whose debt or equity securities are publicly traded Borçlanma senetleri ve hisse senetleri halka arzedilmiş işletmeler
Equal prominence Eşit derecede önem
Events after the reporting period Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar
Eventual recipients Nihai alıcılar
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi


F

Face (of financial statements or notes) (Finansal tablolar veya dipnotların) içeriği
Fair presentation Gerçeğe uygun sunum
Fair value Gerçeğe uygun değer
Fair value hedge Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemi
Fair value measurement Gerçeğe uygun değer ölçümü
Faithful representation Güvenilir olma
Fees Aidatlar, ücretler
Fellow subsidiary Aynı daldaki bağlı ortaklık
Fidelity bonds Emniyeti suistimale karşı korumalı tahvil
Fiduciary activities Saklama faaliyetleri
FIFO FİFO (ilk giren ilk çıkar)
FIFO formula FİFO yöntemi
Finance lease Finansal kiralama
Finance lease obligations Finansal kiralama yükümlülükleri
Financial asset Finansal varlık
Financial asset or financial liability at fair value through profit or loss Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borç
Financial asset or liability held for trading Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlık veya finansal borç
Financial capital Finansal sermaye
Financial conglomerate Finansal şirketler topluluğu
Financial guarantee Finansal teminat
Financial institution Finansal kuruluş
Financial instruments Finansal araçlar
Financial Instruments: Disclosure and Presentation Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum
Financial Instruments: Recognition and Measurement Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
Financial liability Finansal borç
Financial performance Finansal performans
Financial position Finansal durum
Financial reporting Finansal raporlama
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
Financial Reporting of Interests in Joint Ventures İş ortaklıklarındaki payların raporlanması
Financial review Finansal inceleme / gözden geçirme
Financial risk Finansal risk
Financial statements Finansal tablolar
Financial year-to-date basis Mali yıl esası
Financing activities Finansman faaliyetleri
Financing device Finansman aracı
Finished good Mamul
Firm commitment Tam bağlılık
Firm purchase commitment Kesin alış taahhüdü
Firm sales contracts Kesin satış sözleşmesi
First IFRS financial statements IFRS’e göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar
First-in, first-out İlk giren ilk çıkar (FİFO)
First-time adopter IFRS’i İlk kez uygulayan işletme
First-time adoption İlk kez IFRS uygulaması
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
First-time application İlk kez IFRS uygulaması
First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting Muhasebenin temel esası olarak IAS’lerin ilk kez uygulanması
Fixed asset Duran varlık
Fixed coupon rate Sabit kupon faiz oranı
Fixed price contract Sabit fiyatlı sözleşme
Fixed production overheads Sabit üretim genel giderleri
Flat yield curve Sabit oranlı getiri eğrisi
Floating rate Dalgalı kur
Floor Taban oran
Forecast Tahmin, öngörü
Forecast transaction Tahmini işlem
Foreign currency Yabancı para, döviz
Foreign currency derivatives Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları
Foreign currency transaction Yabancı para işlemi
Foreign entity Yurtdışındaki işletme
Foreign Exchange – Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations Döviz Kuru – Önemli Devalüasyonlardan Kaynaklanan Zararların Aktifleştirilmesi
Foreign exchange contract Yabancı para alım/satım sözleşmeleri
Foreign exchange rates Döviz kurları
Foreign operation Yurtdışındaki yabancı faaliyetler
Forgivable loans Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler
Forward contract Vadeli işlem sözleşmesi (forward sözleşmesi)
Forward repurchase agreement Vadeli geri alım sözleşmesi
Framework Yapı, çerçeve, taslak
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve
Franchise fee İmtiyaz ücreti, bedeli
Function of expense Giderlerin fonksiyonu
Functional currency Geçerli para birimi
Fundamental errors Temel hatalar
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1)
Funding Fonlama, kaynak yaratma
Future cash flow Gelecekteki nakit akışı
Future economic benefit Gelecekteki ekonomik yarar
Futures contract Vadeli işlem sözleşmesi  (futures sözleşmesi)
Fair value gains and losses Gerçeğe uygun değer kazanç ve kayıpları
Fair value less costs to sell Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer
Fair value model Gerçeğe uygun değer modeli
Fiduciary capacity Mütevelli gücü
Financial assets acquired at a discount that reflects incurred credit losses Katlanılan kredi zararlarını yansıtan bir iskontoyla elde edilen finansal varlıklar
Financial guarantee contract Finansal teminat sözleşmesi
Financial Instruments: Disclosures Finansal Araçlar: Açıklamalar
Financial Instruments: Presentation Finansal Araçlar: Sunum
Financial instruments puttable at fair value Gerçeğe uygun değeri üzerinden satılabilir finansal araçlar
Financial liability at fair value through profit or loss Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal borç
Financial service fees Finansal hizmet ücretleri
Finder’s fees Aracılık ücreti
First IFRS reporting period İlk IFRS raporlama dönemi
For consolidation purposes Konsolidasyon amaçları açısından
Foreign currency borrowing Yabancı para ile borçlanma
Foreign currency derivative Saklı yabancı para türev ürünleri
Foreign currency exchange prices Döviz fiyatları
Foreign currency translation reserve (FCTR) Yabancı para çevrim farkı rezervi (YPÇR)
Foreign exchange differences Kur farkları
Former subsidiary Önceki bağlı ortaklık
Forward coupon rate Vadeli kupon oranı
Forward purchase contract Vadeli alım sözleşmeleri
Frozen credit spread method Sabit kredi marjı yöntemi
Full fair value Tam gerçeğe uygun değer
Fully proportionate (pro rata) share of the cash flows Nakit akışlarının sadece tam orantılı (eşit oranlı) payı
Funded amount Finanse edilen tutar
Funding (of post-employment benefits) Fonlama (işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar açısından)
Funding (of retirement benefits) Fonlama (emeklilik faydaları açısından)

G

GAAP Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ)
Gain on disposal Elden çıkarma kazancı
Gains Kazançlar
General purchasing power approach Genel satın alma gücü yaklaşımı
General recognition principle Genel muhasebeleştirme ilkesi
Geographical segments Coğrafi bölümler
Going concern Süreklilik, işletmenin sürekliliği
Goodwill Şerefiye, firma değeri
Governing board Yönetim kurulu
Governing body Yürütme organı
Governing charter Ana sözleşme
Government Devlet
Government assistance Devlet yardımı
Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities Devlet Yardımı – İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar
Government Grants Devlet Teşvikleri
Government guarantee Devlet garantisi
Grant date Teşvik tarihi
Grants related to assets Varlıklarla ilgili teşvikler
Grants related to income Gelirle ilgili teşvikler
Gross investment in the lease Finansal kiralama brüt yatırımı
Gross margin Brüt satış kârı
Gross profit Brüt kâr
Group Grup
Group administration (employee benefit) plans Grup yönetim (çalışanlara sağlanan fayda) planları
Group insurance contract Grup sigorta sözleşmesi
Group of assets Varlıklar grubu
Group of biological assets Canlı varlıklar grubu
Grouping of assets Varlıkların gruplandırılması
Guarantee Garanti
Guarantee fund Garanti fonu
Guaranteed residual value Garanti edilmiş kalıntı değer
General purpose financial statements Genel amaçlı finansal tablolar
Government-related entity Devletle ilişkili işletme
Grantor İmtiyaz tanıyan
Group and Treasury Share Transactions Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler
Group Cash-Settled Share-Based Payment Transactions Grup İçi Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri
Group of similar financial assets Benzer finansal varlıklar grubu
Guarantee amount Garanti tutarı
Guaranteed benefits Garanti edilmiş faydalar
Guaranteed element Garanti edilmiş unsur
Guarantor Garantör

H

Harmonise Uyumlaştırma
Harvest Hasat
Hedge accounting Finansal riskten korunma muhasebesi
Hedge effectiveness Finansal riskten korunma işleminin etkinliği
Hedged item Finansal riskten korunmaya konu kalem
Hedging Finansal riskten korunma
Hedging instrument Finansal riskten korunma aracı
Hedging relationship Finansal riskten korunma ilişkisi
Hedging reserve Finansal riskten korunma yedeği
Held for resale Yeniden satım amacıyla elde tutma
Held for trading Alım satım amacıyla elde tutma
Held-to-maturity investment Vadeye kadar elde tutma amacıyla yapılan yatırım
Highly probable Yüksek olasılıklı
Hire-purchase contract Kiralama – satın alma sözleşmesi
Historical cost Tarihi maliyet, fiili maliyet
Historical loss experience Geçmişteki zarar deneyimleri
Historical summaries Önceki dönemlere ilişkin finansal tablo verileri
Holding company Holding şirket
Host contract Asal sözleşme
Host instrument Asal finansal araç
Hybrid instrument Karma (melez) araç
Hyperinflation Yüksek enflasyon
Hyperinflationary economies Yüksek enflasyonlu ekonomiler
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması
Held for sale Satış amaçlı elde tutulan
Higher level parent entity Üst seviyedeki ana işletme
Historical waste Eski atık
Hybrid contract Karma (melez) sözleşme

I

IAS IAS (Uluslararası Muhasebe Standardı)
IASC Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)
IASC Foundation Constitution Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı Kuruluş Tüzüğü
IASCF Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı
Identifiable asset Tanımlanabilir varlık
IFAC Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
IFRIC Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi, IFRS Yorum
IFRS IFRS
IFRS-compliant IFRS uyumlu
Impairment Değer düşüklüğü
Impairment loss Değer düşüklüğü zararı
Impairment of assets Varlıklarda değer düşüklüğü
Impairment test Değer düşüklüğü testi
Implementation guidance Uygulama rehberi
Import duties İthalat vergileri
Impracticability exemption Uygulanamazlık istisnası
Impracticable Uygulanamaz
Imputed rate of interest Emsal faiz oranı
In the money Kârda olan
Inception of the lease Finansal kiralama sözleşmesi başlangıcı
Incidental income Göz ardı edilebilir seviyede kâr
Incidental operations Göz ardı edilebilir faaliyetler
Income Kâr/Gelir
Income approach Gelir (kâr) yaklaşımı 
Income tax expense Gelir vergisi gideri
Income Taxes Gelir Vergileri
Income statement = Statement of income Kâr veya zarar tablosu 
Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Enterprise or Its Shareholders Gelir Vergileri – İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler
Income Tax Gelir vergisi
Income Taxes – Recovery of Revalued Non- Depreciable Assets Gelir Vergileri – Yeniden Değerlenen Amortismana Tabi Olmayan Varlıkların Geri Kazanımı
Increasing rate preference shares Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri
Incremental share Ek hisse
Indicator [of impairment] Gösterge (değer düşüklüğüne ilişkin)
Indirect method of reporting cash flows from operating activities İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem
Individual asset Her bir varlık
Individual financial statements Bireysel finansal tablolar, işletme finansal tablosu
Induced conversion Özendirici dönüştürme
Industry segments Sanayi bölümleri/iş dalları
Inflation Enflasyon
Information Reflecting the Effects of Changing Prices Değişen fiyatların etkisini gösteren bilgiler
Initial classification İlk sınıflandırma
Initial direct costs Başlangıç direkt maliyetleri
Initial disclosure event (for a Durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak
discontinuing operation) kamuya yapılan ilk açıklama
Initial measurement İlk ölçüm
Initial public offering Hisselerin halka ilk kez arzı
Initial recognition İlk muhasebeleştirme
In-substance defeasance Borcun, iptal edilmeksizin bilançodan çıkartılması süreci
Insurable interest Sigorta edilebilir menfaat (çıkar)
Insurance agency commissions Sigorta acentesi komisyonları
Insurance assets Sigorta varlıkları
Insurance company Sigorta şirketi
Insurance contract Sigorta sözleşmesi
Insurance contracts Sigorta Sözleşmeleri
Insurance enterprise Sigorta kuruluşu
Insurance liability Sigorta borcu
Insurance obligations Sigorta yükümlülükleri
Insurance risk Sigorta riski
Insurance swaps Sigorta swapları
Insured event Sigortalanmış olay
Insurer Sigortacı
Intangible asset Maddi olmayan duran varlık
Intangible Assets Maddi olmayan duran varlıklar
Intangible Assets – Web Site Costs Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri
Integral foreign operation Yabancı ülkedeki bütünleşik faaliyetler
Interest Faiz
Interest cost (for an employee benefit plan) Faiz maliyeti (personel sosyal yardım planı için)
Interest rate implicit in a lease Finansal kiralamada saklı (zımni) faiz oranı
Interest rate implicit in the lease Finansal kiralama sözleşmesinde saklı (zımni) faiz oranı
Interest rate risk Faiz oranı riski
Interest rate strip Vadeli faiz oranı takası
Interest rate swap Vadeli faiz oranı takası/değişimi
Interest-only strip Sadece faiz takası / yalnızca faiz alacağı
Interests in Joint Ventures İş Ortaklıklarındaki Paylar
Interim financial report Ara dönem finansal raporu
Interim Financial Reporting Ara Dönem Finansal Raporlama
Interim financial statements Ara dönem finansal tabloları
Interim period Ara dönem
Internal rate of return İç getiri oranı
Internal risk transfer İşletme içi risk transferi
Internally generated İşletme içi yaratılan
Internally generated goodwill İşletme içi yaratılan şerefiye
International Accounting Standard Uluslararası Muhasebe Standardı
International Accounting Standards Committee Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)
International Accounting Standards Committee Foundation Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı
International Federation Of Accountants Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFA)
International Financial Reporting Interpretations Committee Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi
International Financial Reporting Standard Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(IFRS)
Intragroup Grup içi
Intrinsic value İçsel değer
Introduction of the Euro Euro’ya Geçiş
Inventories Stoklar
Investee Yatırım yapılan şirket
Investing activities Yatırım faaliyetleri
Investment Yatırım
Investment contract Yatırım sözleşmesi
Investment enterprise Yatırım kuruluşu
Investment grade Yatırım düzeyi / derecesi
Investment performance Yatırım başarısı, performansı
Investment property Yatırım amaçlı gayrimenkul
Investment securities Yatırım amaçlı menkul kıymetler
Investment tax credits Yatırım indirimi
Investment-linked insurance funds Yatırım amaçlı sigorta fonları
Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımlar
Investor Yatırımcı
Investor in a joint venture İş ortaklığı yatırımcısı
Investor-owned entity Yatırımcı tarafından sahip olunan işletme
Involuntary liquidation Zorunlu tasfiye
Irrevocable commitments Vazgeçilemeyen taahhütler
Issued capital Çıkarılmış sermaye
Issued shares İhraç edilen hisseler
Issuing entity Kendi özkaynaklarını ihraç eden işletme
Item Kalem, madde
Item by item basis Kalem bazında
Item of inventory Stok kalemi
IAS 19- The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and Their Interaction IAS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi
Identifiability Tanımlanabilirlik
Identifiable Tanımlanabilir
IFRS 2- Group and Treasury Share transactions IFRS 2—Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler
Illustrative example Açıklayıcı örnek
Improvements to IFRSs IFRS’lerde yapılan iyileştirmeler
Incentives Teşvikler
Income statement liability method Kâr veya zarar tablosu borç yöntemi
Incremental borrowing rate of interest (lessee’s) Ek borçlanma faiz oranı (kiralayan açısından)
Indemnification assets Tazminat varlıkları
Indication of an impairment Değer düşüklüğü göstergesi
Instrument-by-instrument approach Finansal araç bazında
Interest-only strip receivable Faiz alacağı
Interim financial reporting and impairment Ara dönem finansal raporlama ve değer düşüklüğü
Intermediate or ultimate parent entity Ara veya nihai ana işletmeler
Intragroup payment arrangement Grup içi ödeme anlaşmaları
Inverse floating interest rate Ters değişken faiz oranı
Investment entity Aracı kurum
Investment retained Sahip olunan yatırım
Incremental costs Ek maliyetler
Intragroup transaction Grup içi işlemler

J-L

Joint control Müşterek / ortak kontrol
Joint venture İş ortaklığı
Joint working group Ortak çalışma grubu
Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturers Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler – Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları
Jointly controlled entity Müştereken kontrol edilen işletme
Jurisdiction İç hukuk alanı
Key management personnel Kilit yönetici personel
Last-in, first-out Son giren ilk çıkar (LIFO)
Lease Kiralama
Lease term Kiralama dönemi
Leaseback Satıp geri kiralama
Leased assets Finansal kiralama konusu varlıklar
Leasehold interest Kira hissesi/payı
Leases Kiralama işlemleri
Legal entity Tüzel kişilik
Legal merger Yasal şirket birleşmesi
Legal obligation Yasal yükümlülük
Legal parent Yasal ana ortaklık
Legal rights Yasal haklar
Legal subsidiary Yasal bağlı ortaklık
Legally enforceable right Yasal hak
Legislative requirement Yasal hüküm, gereklilik
Lender Borç veren
Lessee Kiracı (finansal kiralamada kiracı)
Lessee’s incremental borrowing rate of interest Kiracının ek borçlanma faiz oranı
Lessor Kiraya veren (finansal kiralamada kiraya veren)
Letters of credit Akreditifler
Leveraged written option Kaldıraçlı satım opsiyonu
Liabilities assumed Üstlenilen borçlar
Liability Borç, yabancı kaynak
Liability component Borç kalemi, yabancı kaynak kalemi
Liability issue Borçlanma aracı ihracı
Licence fee Lisans ücreti
Licensing agreement Lisans sözleşmesi
Life-contingent annuity Yaşam koşullu yıllık gelir sigortası
LIFO LİFO (son giren ilk çıkar)
Line item İlgili kalem
Line of business İş alanı
Liquid assets Hazır değerler/nakit ve nakit benzeri varlıklar
Liquidity Likidite
Liquidity presentation Likidite sunumu
Liquidity risk Likidite riski
Litigation settlements Yasal uzlaşmalar
Loan Kredi, borç
Loan asset Kredi varlığı
Loan commitment Kredi taahhüdü
Loans and advances Verilen krediler ve avanslar
Loans and receivables Kredi ve alacaklar
Loans and receivables originated by the enterprise İşletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar
Loans payable Kredi borçları
Loans payable in default Temerrüde düşmüş kredi borçları
Long-term employee benefits Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar
Long-term investment Uzun vadeli yatırım
Loss event Zarar yaratan olay
Loss per share Hisse başına zarar
Loss recognition test Zarar saptama testi (sigorta şirketlerince)
Losses Zararlar
Larger financial asset Daha büyük olan finansal varlık
Legal release Yasal olarak sona erme
Level of serviceability Hizmet verebilir düzey
Leverage Kaldıraç
Liabilities Arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler – Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler
Liability adequacy test Borç yeterlilik testi
Like transactions and events in similar circumstances Benzer işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar
Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time Adopters IFRS’leri İlk Kez Uygulayan İşletmelere Yönelik IFRS 7’de Yer Alan Karşılaştırmalı Açıklamalardan Sınırlı Muafiyet
Loan sub-participation Kredi alt katılımı
Look through Gözden geçirme
Look through approach Gözden geçirme yaklaşımı
Loss of control Kontrol gücünün kaybedilmesi
Loss sharing arrangement Zarar paylaşımı anlaşmaları
Lower level parent Daha alt seviyedeki bir ana işletme

M-N

Managed on a contractual yield basis Sözleşmeye dayalı getiri bazında yönetilen
Management approach Yönetimin yaklaşımı
Management intentions Yönetim amacı
Marketing-related intangible assets Pazarlamayla ilişkili maddi olmayan duran varlıklar
Material Önemli
Matrix form of organisation Örgütün matriks şekli
Measured at fair value through other comprehensive income Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak ölçülen
Measurement of change Değişikliklerin belirlenmesi
Mid-market price Ortalama piyasa fiyatı
Minimum funding contributions Tahmini asgari fonlama
Minimum funding requirement Asgari fonlama koşulu
Mixed attribute approach Karma şekil yaklaşımı
Monetary items Parasal kalemler
Multiple arrangements Çoklu düzenleme
Majority interest Çoğunluk payı
Management Yönetim
Management commentary Yönetimin görüşü
Margin Brüt kâr
Market condition Piyasa koşulu
Market price Piyasa fiyatı
Market rate of interest Piyasa faiz oranı
Market risk Piyasa riski
Market value Piyasa değeri
Marketable Pazarlanabilir
Mask works Entegre devre şablonları
Master netting arrangement Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren anlaşma
Matching of costs with revenues Hasılat – maliyet eşleştirmesi
Material adjustments Önemli düzeltmeler
Material errors Önemli hatalar
Material omissions Önemli ihmaller
Materiality Önemlilik
Matrix approach Matrix presentation Matris yaklaşım Matris sunumu
Maturity Vade
Maturity value Vade sonu değeri
Measurement Ölçüm
Measurement bases Ölçüm esasları
Measurement date Ölçüm tarihi
Measurement or recognition inconsistency Ölçüm ya da muhasebeleştirme tutarsızlığı
Measuring interim income tax expense Ara dönem gelir vergisi giderinin hesaplanması
Members’ shares Üyelerin hisseleri
Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments Üyelerin Kooperatif İşletmelerindeki ve Benzeri Finansal Araçlardaki Hisseleri
Membership fees Üyelik aidatları
Merchandise Ticari mal
Merger Şirket birleşmesi, birleşme
Method of accounting Muhasebeleştirme yöntemi
Minerals and mineral products Madenler ve madeni ürünler
Minimum lease payments Asgari finansal kiralama ödemeleri
Minority interest Azınlık payı
Mismatch Yanlış eşleştirme/uyumsuzluk
Misstatement Yanlış ifade
Mitigating device Risk azaltım araçları
Monetary asset Parasal varlık
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments) Parasal kalemler (parasal varlıklar; parasal finansal varlıklar ve finansal borçlar; parasal finansal araçlar)
Monitor compliance Uyum izlemesi
Mortality risk Ölüm riski
Multi-employer (benefit) plans Çok sayıda işverenin dahil olduğu fayda planları
Multi-employer plans (for an employee benefit plan) Çok sayıda işverenin dahil olduğu sosyal yardım planları (çalışanlara sağlanan fayda planları için)
Multiple embedded derivatives Çoklu saklı türev ürünler
Mutual cooperative entity İki taraflı kooperatif işletmesi
Mutual entity Yatırım ortaklığı
Mutual fund Yatırım fonu
Mutual insurance company Ortak faydalı sigorta işletmesi
National requirements Ulusal düzenlemeler
Nature of expense method Giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi
Negative goodwill Negatif şerefiye
Negotiable paper Ciro edilebilir kıymetli evrak 
Net assets Net varlıklar
Net basis Net esasına göre
Net disposal proceeds Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar
Net exchange differences Net kur (kambiyo) farkları
Net identifiable assets Net tanımlanabilir varlıklar
Net income Net gelir
Net investment in a foreign entity Yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım
Net investment in a foreign operation Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım
Net investment in a lease Finansal kiralamadaki net yatırım (anapara)
Net loss Net zarar
Net monetary position Net parasal pozisyon
Net position Net pozisyon tutarı
Net profit Net kâr
Net profit or loss [for the period] Net kâr veya zarar (döneme ait)
Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Dönem Net Kârı veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politiklarındaki Değişiklikler
Net realisable value Net gerçekleşebilir değer
Net selling price Net satış fiyatı
Net settlement = Settle net Net ödeme = Net mahsuplaşma
Neutrality Tarafsızlık
Newly acquired asset Yeni edinilmiş varlık
Next most senior parent İkincil ana kuruluş
Non- adjusting event [after the balance sheet date] Düzeltme gerektirmeyen olay (bilanço tarihinden sonra)
Non-bank financial service firm Banka olmayan finansal hizmet firmaları
Non-cancellable lease İptal edilemeyen finansal kiralama işlemi
Non-cash transactions Nakit dışı işlemler / gayrinakdi işlemler
Non-coterminous year-ends Uyuşmayan muhasebe dönemleri
Non-current assets Duran varlıklar
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Non-derivative Türev olmayan
Non-derivative contract Türev ürün niteliği taşımayan sözleşme
Non-discretionary employee profit- sharing plan Zorunlu çalışan kâr paylaşım planı
Non-financial assets Finansal olmayan varlıklar
Non-linearities Sapmalar (duyarlılık analizi ile ilgili)
Non-marketable securities Piyasası olmayan menkul kıymetler
Non-monetary asset Parasal olmayan varlık
Non-monetary government grants Parasal olmayan devlet teşvikleri
Non-redeemable Geri satın alınamaz
Non-refundable purchase taxes İade edilmeyen satın alma vergileri 
Notional amount Türev ürün tutarı
Normal capacity of production facilities Üretim tesislerinin normal kapasitesi 
Notes (receivable/payable) Senet (alacak/borç)
Net assets available for benefits Sağlanacak faydalarda kullanılabilecek net varlıklar
Net cash-settled option Net nakit tutar üzerinden ödenen opsiyon
Net investment hedge Net yatırım riskinden korunma
Non-adjusting event after the reporting period Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar
Non-cash assets Nakit dışı varlıklar
Non-cash collateral Nakit dışı teminat
Non-cash items Nakit dışı kalemler
Non-controlling interest Kontrol gücü olmayan pay
Non-controlling interests Kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları)
Non-current assets (or disposal groups) as held for distribution to owners Ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran varlıklar
Non-current liabilities Uzun vadeli borçlar
Non-depreciable assets Amortismana tabi olmayan varlıklar
Non-discretionary Zorunlu
Non-owner changes in equity Özkaynaklardaki ortaklık dışı değişimler
Non-puttable ordinary shares Satılamayan adi hisse senedi
Non-reciprocal distributions of assets Karşılıksız olarak yapılan dağıtımlar
Not-for-profit organizations Kâr amacı gütmeyen işletmeler

O

Objective Tarafsız, nesnel, amaç
Obligating event Tazmini gereken olay
Obligation Yükümlülük
Obligations for removal and restoration Kaldırma ve restorasyon yükümlülükleri
Observable (benchmark) interest rate Gösterge faiz oranı
Observable markets Gözlemlenebilen piyasalar 
Obsolescence Demode olma, değer yitirme
Observed market price Gözlemlenen piyasa fiyatı
Observed (benchmark) interest rate Gözlemlenen (gösterge) faiz oranı 
Offer price Teklif fiyatı
Offset Mahsup, netleştirme
Offsetting Mahsup etmek
Onerous contract Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme
Opening balance Açılış tutarı (kalanı, bakiyesi)
Opening IFRS balance sheet UFRS açılış bilançosu
Operating activities İşletme faaliyetleri
Operating cycle Faaliyet döngüsü
Operating lease Faaliyet kiralaması
Operating Leases—Incentives Faaliyet Kiralamaları -Teşvikler
Option Opsiyon
Option contract Opsiyon sözleşmesi
Option pricing model Opsiyon fiyatlama modeli
Ordinary activities Olağan faaliyetler
Ordinary course of business Olağan iş süreci, alanı
Ordinary share Adi hisse senedi
Original cost Orijinal maliyet, fiili maliyet
Originated loans and receivables Sağlanan krediler ve alacaklar
Origination costs Oluşum maliyetleri
Other long-term employee benefits Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar
Other price risk Diğer fiyat riski
Out of the money Asli değersiz
Outright sale Kesin satış (doğrudan tek seferde)
Outsourcing arrangements Başka bir işletmeden hizmet alımı anlaşmaları
Overheads Genel giderler
Over-the-counter market Tezgâh üstü piyasa
Owner-occupied property Sahibi tarafından kullanılan mülk
Owners’ equity Özkaynak
Ownership interest Ortaklık payı
Obtaining or losing control Kontrolün elde edilmesi veya kaybedilmesi
Onerous minimum funding requirements Kısıtlayıcı asgari fonlama koşulları
One-step approach Tek basamaklı yaklaşım
One-way reclassification Tek yönlü yeniden sınıflandırma
Ongoing access Kesintisiz erişim
Opening IFRS statement of financial position IFRS açılış finansal durum tablosu
Operating decisions Faaliyetle ilgili kararlar
Operating Segments Faaliyet Bölümleri
Operator İşletmeci
Options, warrants and their equivalents Opsiyonlar, hisse alım hakkı veren finansal araçlar ve eşdeğerleri
Ordinary equity holders Adi hisse senedi sahipleri
Original asset Orijinal varlık
Originate and hold’ business model ‘Kendisinin tasarladığı ve elinde tuttuğu’ yönetim modeli
Originated loan approach Kullandırılan kredi yaklaşımı
Originator of the financial asset Finansal varlığı doğrudan tahsis eden taraf
Other components of equity Diğer özkaynak kalemleri
Other comprehensive income Diğer kapsamlı gelir
Outreach programme Destek programı
Outsourcing provider Dışardan hizmet sağlayan
Own credit risk Kendi kredi riski
Owner Ortak/sahip
Owner changes in equity Özkaynaklarda ortaklara dayanan bütün değişimler
Owners Ortaklar / sahipler

P

Paid in capital Ödenmiş sermaye
Parent Ana şirket, ana ortaklık
Parent-subsidiary relationship Ana ortak – bağlı ortaklık ilişkisi
Partially-owned subsidiary Kısmen sahip olunan bağlı ortaklık
Participants [in a pension plan] Katılımcılar (emeklilik planında)
Participating equity instruments Kâra katılımlı özkaynak araçları
Past business combination Geçmiş işletme birleşmesi
Past due Vadesi geçmiş
Past event Geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış olay
Past service cost Geçmiş hizmet maliyeti
Payables Borçlar
Pension Emeklilik
Pension liability Emeklilik borcu
Pension scheme Emeklilik planı
Percentage of completion method Tamamlanma yüzdesi yöntemi
Performance (=Financial performance) Başarı/Performans (=Finansal başarı/performans)
Performance conditions Performans koşulları
Period of service Hizmet dönemi
Period-certain annuity Belirli süreli yıllık gelir sigortası
Period-specific effects Döneme özgü etkiler
Perpetual debt instruments Sürekli/daimi borçlanma araçları
Persistency bonus Yenilemeyle oluşan kâr payı
Personnel Personel
Phantom shares Hayalet hisseler
Physical capital Fiziki sermaye
Plan assets (of an employee benefit plan) Emeklilik fon yatırımları
Plan commitment date Planın taahhüt edilidiği gün
Pledged as collateral Teminat olarak verilen
Policyholder Poliçe sahibi
Pooling of interest method Yararların (çıkarların) birleştirilmesi (toplanması) yöntemi
Portfolio Portföy
Portfolio Hedge of Interest Rate Risk Faiz oranı riskinden korunan portföy
Portfolio transfer Portföy aktarımı (transferi)
Post-employment benefit plans İşten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar
Post-employment benefits İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar
Post-tax profit or loss Vergi sonrası kâr veya zarar
Post-vesting transfer restriction Sonradan olan hakediş transfer sınırlamaları
Potential ordinary share Potansiyel adi hisse senedi
Potential voting rights Potansiyel oy hakları
Pre-combination Birleşme öncesi
Preface to International Financial Reporting Interpretations Committee Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi Hakkında Bilgi
Preface to International Financial Reporting Standards Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Giriş
Preference dividend İmtiyazlı temettü
Preference share İmtiyazlı hisse senedi
Premium Prim
Preparation and Presentation of Financial Statements Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu
Preparers Finansal tablo düzenleyicileri
Prepayments Peşin ödemeler
Present obligation Mevcut yükümlülük
Present value Bugünkü değer
Present value of a defined benefit obligation Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
Presentation Sunum
Presentation currency Finansal tablolarda kullanılan para birimi (raporlama para birimi)
Presentation of Financial Statements Finansal Tabloların Sunuluşu
Previous GAAP Önceki GKGMİ (IFRS’e geçmeden önceki)
Price earnings ratios Fiyat kazanç oranları
Price index Fiyat endeksi
Price risk Fiyat riski
Primary basis of accounting Muhasebenin temel esasları
Primary economic environment Temel ekonomik çevre
Primary financial instruments Temel finansal araçlar
Primary objective Temel hedef, amaç
Primary reporting format Temel raporlama formatı
Principal-only strip Sadece anapara takası
Principles-based approach İlke bazlı yaklaşım
Prior period error Önceki dönem hatası
Private entity Halka açık olmayan işletme
Privatisation Özelleştirme
Pro forma Proforma/taslak
Pro rata basis Oransal esas
Probability recognition criterion Olasılıkla ilgili muhasebeleştirme kriteri
Probable Olasılık
Probable maximum loss Olası zarar tavanı
Product warranty obligations Ürün garantisi ile ilgili yükümlülükler
Production overheads Üretim genel maliyetleri
Production process Üretim süreci
Profit Kâr
Profit after tax Vergi sonrası kâr
Profit allowance Kar indirimi (karşılığı)
Profit before tax Vergi öncesi kâr
Profit sharing Kâr paylaşımı
Progress billing Hakediş
Progress payment Hakediş ödemesi
Prohibitions Yasaklamalalar
Projected unit credit method Öngörülen yükümlülük yöntemi
Promissory notes Senetler (bonolar, çekler)
Property interest Mülke ilişkin hak
Property, plant and equipment Maddi duran varlıklar
Property, Plant and Equipment – Compensation for the Impairment or Loss of Items Maddi Duran Varlıklar – Değer Düşüklüğü veya Kaybolan Kalemlerin Karşılanması
Property, Plant and Equipment – Major Inspection or Overhaul Costs Maddi Duran Varlıklar – Temel Araştırma ya da Kontrol Maliyetleri
Proportionate consolidation Oransal konsolidasyon
Proportionate interest Oransal olarak alınan pay
Proposed improvements Önerilen iyileştirmeler
Prospective application Olası (beklenen) uygulama
Provision Karşılık
Provisional value Geçici değer
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
Proxy Göstege, temsilci
Prudence İhtiyatlılık
Public entity Halka açık işletme
Public securities markets Halka açık menkul kıymet piyasaları
Publicly quoted entity Borsaya kote işletme
Published price Kayıtlı fiyat, yayımlanan fiyat
Purchase consideration Satın alma bedeli, satın alma tutarı
Purchase method Satın alma yöntemi
Purchase price Satın alma fiyatı
Purchased options Satın alınmış opsiyon
Put option Satım opsiyonu
Puttable Satılabilir
Puttable instrument Satım opsiyonu bulunan finansal araç
Partial disposal Kısmen elden çıkarma
Pass-through arrangement Devir anlaşmaları
Performance Performans
Plan to sell the controlling interest in a subsidiary Bağlı ortaklık üzerinde kontrol gücü bulunan payın satışına yönelik plan
Practical ability to sell the asset Varlığı gerçekte satabilme kabiliyeti
Prepayment risk Peşin ödeme riski
Prepayments of future contributions Gelecekteki katkıların peşin olarak ödenmesi
Principal amount Anapara tutarı
Pro rata share of the net assets Net varlıkların oransal payı
Profit or loss Kâr veya zarar
Property revaluation Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi
Prudential supervisors İhtiyatlı denetleyiciler
Public accountability Kamuya hesap verilebilirlik
Public sector Kamu sektörü
Public-to-private’ service concession arrangement ‘Kamudan özel sektöre’ imtiyazlı hizmet anlaşması
Publish what you pay campaign Ne ödediğini yayımla kampanyası
Purchased option hedging instrument Satın alınmış finansal riskten korunma aracı opsiyonu
Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation Satım Opsiyonu Bulunan Finansal Araçlar ve Tasfiye Durumunda Ortaya Çıkan Yükümlülükler

Q-R

Qualify for recognition/derecognition Muhasebeleştirme/finansal durum tablosu dışı bırakma kriterini karşılama
Qualifying asset Özellikli varlık
Qualifying insurance policy Özellikli sigorta poliçesi
Qualitative characteristics Niteliksel özellikler
Quantitative disclosures Sayısal açıklamalar
Quoted equity instrument Borsaya kayıtlı olan özkaynağa dayalı finansal araç
Quoted market price Kayıtlı (kote edilmiş) piyasa fiyatı
Rated and unrated credit exposures Derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş kredilerin tutarları
Realisable value Gerçekleşebilir değer
Reasonable estimate Gerçeğe uygun (makul) tahmin
Reasonably possible Makul ölçüde olası
Reassessment Tekrar değerlendirme
Rebates İndirimler
Rebuttable presumption Aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü
Receivables Alacaklar
Recognised financial instruments Muhasebeleştirilmiş finansal araçlar
Recognition Kayda alma / muhasebeleştirme
Recognition as an expense Giderleştirme
Recognition criteria Kayda alma / muhasebeleştirme kriteri
Reconciliation Mutabakat/mutabakata varma
Recoverability Geri kazanılabilirlik
Recoverable Geri kazanılabilir
Recoverable amount Geri kazanılabilir tutar
Redemption İtfa
Redemption prohibition Geri satın alım yasaklaması
Refinancing Borcun çevrilmesi / yenilenmesi / yeniden finanse etme
Reformatted (IAS) Yeniden düzenlenmiş (UMS)
Regular way purchase or sale Normal yoldan alım veya satım
Regulator Düzenleyici
Reimbursement Tazminat (tazmin etme)
Reinsurance contract Reasürans poliçesi
Reinsurer Reasürör (sigortacıyı sigortalayan)
Reinvestment of dividends Hisse senedine dönüşümlü temettü
Related parties İlişkili taraflar
Related Party Disclosures İlişkili Taraf Açıklamaları
Related party transaction İlişkili tarafla yapılan işlem
Relevance Uygunluk (ilgililik)
Reliability Güvenilirlik
Reliability exception Güvenilirlik istisnası
Reliable measurement test Güvenilir ölçüm testi
Reload feature Yeniden yükleme özelliği
Reload option Yeniden yükleme seçeneği
Remeasurement Yeniden ölçüm
Rendering of services Hizmetlerin sunumu
Renewal rights Yenileme hakları
Reorganisations Yeniden yapılandırmalar
Repairs and maintenance Bakım ve onarımlar
Repayment Geri ödeme
Replacement cost of an asset Bir varlığın yerine koyma maliyeti
Repledge Yeniden teminat olarak gösterme
Reportable segment Raporlanabilir bölüm
Reporting currency Raporlama para birimi
Reporting Currency – Measurement And Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29 Raporlama Para Birirmi – IAS 21 ve IAS 29 Uyarınca Finansal Tabloların Ölçümü ve Sunumu
Reporting Currency – Translation from Measurement Currency to Presentation Currency Raporlama Para Birimi – Ölçümde Kullanılan Para Biriminden Sunumda Kullanılan Para Birimine Çevirim
Reporting date Raporlama tarihi
Reporting enterprise Raporlayan kuruluş
Reporting entity Raporlayan işletme (işletme bölümü)
Reporting package Raporlama paketi
Reporting period Raporlama dönemi
Representational faithfulness Temsil konusundaki güvenilirlik
Repurchase agreement Geri alım sözleşmesi
Research Araştırma
Reserve Yedek, ihtiyat
Residual cost Kalıntı maliyet değeri
Residual interest Kalıntı pay
Residual value Kalıntı değer
Resolution of the IASB – Withdrawal of IAS 15 by the Board IASB’nin Kararı – IAS 15’in Kurul Tarafından Yürürlükten Kaldırılması
Restatement Yeniden belirleme ifade etme
Restructuring Yeniden yapılandırma
Restructuring provision Yeniden yapılandırma karşılığı
Result Sonuç
Retail method Perakende yöntemi
Retail store chain Perakende mağaza zinciri
Retained earnings Dağıtılmamış kârlar
Retained profit Dağıtılmamış kâr
Retirement benefit plans Emeklilik fayda planları
Retroactive classification Geriye dönük sınıflandırma
Retrospective application Geriye dönük uygulama
Return on investment Yatırım kârlılığı
Return on plan assets (of an employee benefit plan) Sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
Revaluation Yeniden değerleme
Revaluation reserve Yeniden değerleme yedeği
Revaluation surplus Yeniden değerleme fazlası
Revalued amount of an asset Bir varlığın yeniden değerlenmiş tutarı
Revenue Hasılat
Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri
Reversal Ters kayıt, iptal
Reverse acquisition Ters birleşme
Reverse share split Nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme
Revised (IAS) Gözden geçirilmiş (Yeniden düzenlenmiş) 
Rewards associated with a leased asset Finansal kiralamadan doğan kazanımlar.
Right of first refusal İlk tercih hakkı
Right of set-off Mahsup etme hakkı
Right to explore Araştırma yapma hakkı
Rights issue Yeni haklar içeren ihraç
Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar
Risk Risk
Risk exposure Risk tutarı
Risks and rewards of ownership Mülkiyetin risk ve getirileri
Risks associated with a leased asset Finansal kiralama konusu varlıkla ilgili riskler
Roll back Tutarı geriye çekme
Roll forward Tutarı ileriye taşıma
Royalty İsim hakkı
Reacquired rights Yeniden edinilen haklar
Reacquisition provision Geri alım koşulu
Readily obtainable assets İstenildiğinde piyasadan elde edilebilecek varlıklar
Reassessment of Embedded Derivatives Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
Reclassification adjustments Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri
Reclassification date Yeniden sınıflandırma tarihi
Recourse loan Geri ödemeli kredi
Recycling Geri dönüşüm
Redemption amount İtfa tutarı
Redemption price İtfa fiyatı
Reformatted Yeniden düzenlenmiş
Refund or a reduction in future contributions Geri ödemeler veya gelecekte yapılacak katkılardaki azalışlar
Rehabilitate-operate-transfer İyileştir-işlet-devret
Reinsurance assets Reasürans varlıkları
Removal of accounts provision Koşulsuz geri alım opsiyonları
Repackaging Tekrar şekillendirme
Replacement award Yenileme hakları
Repurchase transactions Geri alım işlemleri
Restricted shares Sınırlandırılmış hisseler
Retrospective restatement Geriye dönük yeniden düzenleme
Revised Revize edilmiş
Revoke a designation Bir sınıflamanın iptal edilmesi
Risk of divergence Sapma riski
Risk-free interest rate Risksiz faiz oranı
Risks and rewards Risk ve getiriler

S

Sale Satış
Sale and leaseback transaction Satış ve geri kiralama işlemi
SARS Hisse Senedi Değer Artış Hakkı (Share Appreciation Rights)
Scope Faaliyet alanı, içerik, kapsam
Secondary segment information İkincil bölüm bilgisi
Securities Menkul kıymetler
Securitisation Menkul kıymetleştirme
Segment Bölüm, kısım, iş dalı, faaliyet alanı
Segment assets Bölüm varlıkları
Segment expense Bölüm gideri
Segment result Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı performansı
Segment Reporting Bölümlere göre raporlama
Segment revenue Bölüm hasılatı
Self-constructed asset İşletme tarafından inşa edilen varlık
Self-insurance Kendi kendini sigorta
Selling price Satış fiyatı
Sensitivity analysis Duyarlılık analizi
Separability Ayrılabilirlik
Separable assets Ayrılabilir maddi duran varlıklar
Separate financial statements Bireysel finansal tablolar
Separate liability Ayrı borç
Separately identifiable Ayrı olarak tanımlanabilir
Service cost Hizmet maliyeti
Service date Hizmet tarihi
Service mark Hizmet markası
Servicing liabilities Hizmet sunma yükümlülükleri
Servicing rights Hizmet sunma hakları
Set of financial statements Finansal tablolar seti
Set-off, legal right of Mahsup, yasal hak olarak
Settle net = net settlement Karşılıklı netleştirme (takas veya ödemeyle ilgili netleştirme)
Settlement Mahsup etme, ödeme
Settlement (of employee benefit obligations) Çalışanlara sağlanan fayda yükümlülüklerini ödeme
Settlement date Ödeme (mahsup) tarihi
Settlement date accounting Teslim tarihi muhasebesi
Settlement provision Ödeme hükmü
Settlement value Ödeme (mahsup) değeri
Severally liable Müşterek ve müteselsil borçlu / sorumlu
Share Hisse, pay, hisse senedi
Share appreciation rights Hisse senedi değer artış hakkı
Share buy-back arrangements Hisse geri alım anlaşmaları
Share call options Hisse alım opsiyonu
Share capital Sermaye
Share Capital – Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) Sermaye – Geri Alınan Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar (İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri)
Share consolidation Hisselerin birleştirilmesi
Share option Hisse senedi opsiyonu
Share option plan Hisse edinme hakkına ilişkin plan
Share premium Hisse senedi ihraç primi
Share split Hisse senedi bölünmesi
Share warrant Hisse senedi ilmuhaberi
Share-based Payment Hisse Bazlı Ödeme
Share-based payment arrangement Hisse bazlı ödeme anlaşması
Share-based payment transaction Hisse bazlı ödeme işlemi
Shareholder Hissedar
Shareholders’ equity Özkaynaklar
Short seller Açığa satış yapan
Short-term employee benefits Kısa vadeli personel sosyal hakları
SIC SYK (Daimi Yorumlama Komitesi)
Significant influence Önemli etki
Single product enterprise Tek ürünlü teşebbüs
Sinking fund İtfa fonu
Social security Sosyal güvenlik
Social security contribution Sosyal güvenlik yardımı
Solvency Borç ödeme gücü
SPE ÖAİ (Özel Amaçlı İşletme)
Special purpose entity Özel amaçlı işletme (ÖAİ)
Specific identification of costs Projeye özgü maliyetlerin tespiti
Speculative grade Spekülasyon derecesi
Spin-off Kısmi yeniden yapılandırma
Spot exchange rate Geçerli (spot) kur
Stand-alone basis Solo bazda
Stand-alone derivative Tek başına uygulanan türev ürün
Stand-alone entity Solo bazda raporlayan işletme
Standard cost method Standart maliyet yöntemi
Stand-by credit facilities Destekleme kredisi imkânları
Standby letters of credit Sınırlı süreli teminat akredifi 
State-controlled entities Kamu iktisadi teşebbüsleri
Statement of income = ıncome statement Kâr veya zarar tablosu 
Statement of cash flows = cash flow statement Nakit akış tablosu
Standing Interpretation Committee Daimi Yorumlama Komitesi (SYK) 
Statement of compliance with IFRSs IFRS’e uyum tablosu 
Start-up costs Kuruluş başlama maliyetleri
Statement of changes in equity Özkaynaklar değişim tablosu 
Stock exchange listing Borsaya kaydedilme
Stop-loss (Reinsurance) Hasar oranı fazlası reasüransı
Straight debt Düz borç
Straight-line method Doğrusal amortisman yöntemi
Stress test Stres testi
Subsequent gain Sonradan meydana gelen kazanç
Subsidiary Bağlı ortaklık
Subsidies Devlet yardımları (sübvansiyon)
Substance over form Özün önceliği
Substantively enacted Yürürlüğe girmek üzere olan (henüz yasalaş-mamış ancak yasalaşacağı kesine yakın olan)
Superannuation scheme Süper emeklilik planı
Superseded versions Yenilenen kısımlar
Supervisory non-management directors İcrada görev almayan yönetim kurulu üyeleri
Stewardship of management Yönetimin sorumluluğu
Supplier Tedarikçi
Supply agreement Mal/hizmet alım anlaşmaları
Surety bonds Kefalet bonosu veya senedi
Surrender option Sigorta iştira seçeneği
Surrender values Sigorta iştira bedeli
Swap contract Vadeli takas/değişim sözleşmesi
Swaption Swaption
Syndication Konsorsiyum (sendikasyon)
Synthetic instrument Sentetik türev ürün
Scope of IFRS 2 IFRS 2’nin Kapsamı
Segment manager Bölüm yöneticisi
Segment profit or loss Bölüm kâr veya zararı
Separability criterion Ayrılabilirlik kriteri 
Service Concession Arrangement İmtiyazlı Hizmet Anlaşması
Servicing asset Hizmet varlığı
Servicing costs Hizmet maliyeti
Servicing liability Hizmet borcu
Shadow accounting Gölge Muhasebe
Share-based payment awards Hisse bazlı ödeme kararları
Specifically identified cash flows Belirli bir biçimde tanımlanmış nakit akışları
Sponsoring employers Sponsor olan işverenler
Spot foreign exchange risk Spot yabancı kur değişimi
Spot rate Spot kur
State (employee benefit) plan Devlet (çalışanlara sağlanan fayda) planı
Stated or implied substantive terms Sözleşmede belirlenen ya da sözleşmeden anlaşılan somut koşullar
Statement of comprehensive income Kapsamlı gelir tablosu 
Statement of financial position Finansal durum tablosu
Step-by-step method Aşamalı yöntem
Stepped interest Kademeli faiz
Surplus in the plan Plandaki fazla
Surrender risk Geri ödeme riski
Surrogate measure Alternatif ölçüm
Symmetrical approach Simetrik yaklaşım

T

Tainting Cezai kural ihlali
Take-or-pay contract Al- ya da -öde sözleşmeleri
Tangible asset Maddi duran varlık
Tangible fixed asset Maddi duran varlık
Targeted exemptions Hedeflenen muafiyetler
Tax Vergi
Tax base Vergiye esas değer / vergi matrahı
Tax base of an asset or liability Bir varlık veya borcun vergiye esas değeri/ matrahı
Tax benefit Vergi faydası
Tax effects Vergi etkileri
Tax expense (tax income) Vergi gideri (vergi geliri)
Tax jurisdiction Vergi düzenlemeleri
Tax liability Vergi borcu
Tax purposes Vergi amaçları
Tax rate Vergi oranı
Taxable profit (tax loss) Vergilendirilebilir kâr / zarar
Taxable temporary difference Vergilendirilebilir geçici fark
Taxation Vergileme
Technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource Bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği
Temporary difference Geçici fark
Tender offer Aleni pay alım teklifi
Termination benefits İşten çıkarma tazminatları
Tests goodwill for impairment Şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü testleri
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Kur Değişiminin Etkileri
Theoretical ex-rights value per share Hisse senedi hakları kullanıldıktan sonraki hisse başına teorik değer 
Time-weighting factor Zaman ağırlık faktörü
To ‘manufacture’ gains Duran varlık takas/değişim kârları
Top-down test Yukarıdan aşağıya hesaplama
Total return swap Toplam getirilerin takası
Trade date Ticari işlem tarihi
Trade date accounting İşlem tarihi muhasebesi
Trade receivable Ticari alacak
Trading financial asset or liability held – for trading Ticari (Alım satım amacıyla) amaçla elde tutulan finansal varlık veya borçlar
Trade secret Ticari sır
Trading gains and losses Ticari kazanç ve kayıplar
Transaction İşlem
Transaction costs (financial instruments) İşlem maliyetleri (finansal araçlar)
Transaction price İşlem fiyatı
Transfer Transfer, devir, aktarma
Transferee Transfer edilen (devredilen veya alan)
Transferor Transfer eden (devreden veya veren)
Transitional liability (defined benefit plans) Geçici borç (tanımlanmış sosyal güvenlik planları)
Translation difference Kur farkı
Translation method Yabancı para çevrim yöntemi
Translation of foreign currency Yabancı paranın (döviz) çevrimi
Translation of the financial statements Finansal tabloların bir başka para birimi cinsinden ifade edilmesi
Translation to the presentation currency Raporlamada kullanılan para birimi cinsinden ifade edilmesi
Transparency Şeffaflık
Treasury shares İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri
Triggering event Tetikleyici olay
Trust activities Özel amaçlı vakıf faaliyetleri
Trustee Mütevelli
Two-class ordinary shares Farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri
The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and Their Interaction Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşuların Birbiri ile Etkileşimi
Three-category approach Üç-kategori yaklaşımı
Time value of money Paranın zaman değeri
To market individual units ‘off plan’ İnşaat devam ederken ya da inşaat başlamadan önce müstakil birimleri pazarlamak
Total comprehensive income Toplam kapsamlı gelir
Transfer of control Kontrolün devredilmesi
Transfer of risks and rewards Risk ve getirilerin devredilmesi
Transfers of assets from customers Müşterilerden varlık transferleri
Two-step approach İki basamaklı yaklaşım

U

Ultimate controlling party Nihai kontrol gücüne sahip taraf
Unallocated surplus Dağıtılmamış olumlu fark (Dağıtılmamış fazla)
Unamortised İtfa edilmemiş
Unbundle Kalem bazında poliçe hesabı (Unsurların tek tek gösterilmesi)
Uncertain event Belirsiz (kesin olmayan) olay
Uncollectability Tahsili şüpheli duruma gelme
Unconditional prohibitions Koşulsuz yasaklamalar
Unconditional right to refuse redemption Geri satın alımı reddetmeye ilişkin koşulsuz hak
Underlying asset İşleme konu varlık
Underlying variable Belirlenmiş değişken
Understandability Anlaşılabilirlik
Underwriting year Poliçe yılı
Undistributed earnings Dağıtılmamış kazançlar (kârlar)
Undrawn loan commitment Kullanılmamış kredi taahhüdü
Undue cost or effort Kesinleşmemiş maliyet veya harcamalar
Unearned finance income Kazanılmamış finansman geliri
Unearned premiums Kazanılmamış primler
Unguaranteed residual value Garanti edilmemiş kalıntı değer
Uniform accounting policies Tekdüzen muhasebe politikaları
Unit of account Hesap birimi
Unit of production Üretim birimi
Unit trust Tröst birliği
Unit value Birim değer
Uniting of interests Çıkarların birleştirilmesi
Unit-linking feature Birim birleştirici özellik
Unquoted Borsaya kayıtlı olmayan
Unquoted equity instruments Borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araç
Unrecognised Muhasebeleştirilmemiş
Unrecognised financial instruments Muhasebeleştirilmemiş finansal araçlar
Unsecured commercial loans Teminata bağlanmamış ticari krediler
Upstream transactions Ortaklarla işlemler
Useful life Faydalı ömür, hizmet süresi
User [of financial statements] Kullanıcı (finansal tabloları kullanan)
Users Kullanıcılar
Users of financial statements Finansal tabloların kullanıcıları

V-W

Valid expectation Geçerli beklenti
Valuation Değerleme
Valuation method Değerleme yöntemi
Valuation technique Değerleme tekniği
Value added statement Katma değer tablosu
Value in use Kullanım değeri
Value-at-risk Riske maruz değer
Variable production overheads Değişken üretim genel giderleri
Venture capital organisation Girişim sermayesi organizasyonu / şirketi
Venturer Ortak girişimci, risk sermayedarı
Vest Hak kazanmak
Vested benefits Kazanılmış haklar
Vested employee benefits Giydirilmiş personel sosyal hakları
Vesting conditions Hakediş koşulları
Vesting period Hakediş dönemi
Voting rights Oy hakları
Warrant Hisse senedi alma hakkı veren finansal araç
Warranty Garanti
Warranty obligation Garanti yükümlülüğü
Wash sale Aynı anda alım satım
Waterfall structure Şelale (kademelendirme) yapısı
Wear and tear Aşınma ve yıpranma
Weather derivatives İklime dayalı türev ürünler
Weighted average Ağırlıklı ortalama
Weighted average cost formula Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
Weighted average number of ordinary shares outstanding during the period Tedavüldeki (mevcut) adi hisse senetlerinin dönem boyu ağırlıklı ortalaması
Whole of life infrastructure Tüm kullanılabilir ömür altyapıları
Wholly-owned subsidiary Tamamına sahip olunan bağlı ortaklık
Willing parties İstekli gruplar
Wind-up Sona erme
Work in progress Yarı mamul
Working capital İşletme sermayesi
Worst-case scenario En kötü durum senaryosu
Write off İptal etmek
Write-down Defter değerini düşürme / azaltma
Written option Yazılı opsiyon

Y-Z

Year-to-date Yılbaşından bugüne kadar
Zero-cost interest rate collar Sıfır maliyetli faiz oranı koruması
Zero-coupon government issues Kupon ödemesiz ihraç edilen hazine kâğıtları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here