Ana sayfa SGK Lise stajyerlerine ödenecek ücret en az ne kadardır? 

  Lise stajyerlerine ödenecek ücret en az ne kadardır? 

  Stajyer öğrencilerin  ücret,sigortalılık ve izinleri 

  83
  0

  İşyerimizde 8 personel çalışmaktadır. İş yerimize 1 adet meslek lisesi 4. sınıf öğrencisi stajyeri alınmıştır. Firmamızda staj süresi içerisinde, haftanın 3. günü staj yapacaktır. 

  Alınan lise 4. sınıf stajyerini sgk ya giriş yapmamız gerekiyor mu? yapılacaksa ilk işe giriş bildirgesinde dikkat etmemiz gereken bir husus var mıdır? 

  Lise 4.sınıf stajyeri aylık prim ve hizmet bildirgesinde bildirilecek midir? 

  Eğer bildirilecek ise sgk işveren ve işçi prim oranı ile sgk işveren ve işçi işsizlik prim oranı ne olacaktır? Stajyere ödenecek ücretin, işyerindeki çalışan sayısına göre, asgari ücret üzerinden belirlenen alt rakamı var mıdır?

  Stajyerler, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılmasalar da sigortalı sayılmaktadır. Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın 5/b maddesine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu öğrencilerin SGK sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödenmektedir, staj yaptıkları işyerleri de sadece asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacak şekilde ücret ödemektedir. 

  Hemen belirtelim ki, staj döneminde 3308 sayılı yasa kapsamında emeklilikle ilgili uzun vadeli sigorta kolu primleri yatırılmadığından staj sigortasının emekliliğe bir etkisi yoktur. 

  3308 sayılı Kanun kapsamında mesleki eğitim gören stajyer öğrencilere ödenen ve asgari ücreti aşmayan ücret ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemektedir. 

  Ancak asgari ücretin üzerinde ücret alanlara yapılan ödemelerin tamamından hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesilecektir.


  MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 

  Kanun Numarası : 3308 

  Kabul Tarihi : 5/6/1986

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin 

  Ücret ve Sosyal Güvenlik 

  Madde 25 –

   (Değişik: 2/12/2016-6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.

   Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. 

  Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. 

  (Değişik: 2/12/2016-6764/45 md.) Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

  Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.

  İzin Madde 26 – Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir.Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.


  Kaynak: İSMMMO, Mesleki eğitim kanunu
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here