Ana sayfa Duyurular Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için ilave kira...

Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için ilave kira nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılması hakkında tebliğ – 27 Ekim 2018

659
0

 

27 Ekim 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30578
TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN

TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA, İLAVE KİRA, NAKLİYE VE ANALİZ

ÜCRETİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/38)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira, ilave kira ile üretici ve üretici örgütlerine yapılacak nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin EKK’nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

e) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

f) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

g) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

ğ) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

h) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüğünü,

ı) İlgili Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

i) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 3/7/2015 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi,

j) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

k) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

l) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

m) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

n) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,

o) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

ö) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

p) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen üretici örgütlerini,

r) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

s) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten ilgili Bakanlıktan lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ş) Yönetmelik: 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği verilir.

(2) Kira destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılır.

(3) ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza eden lisanslı depo işletmelerine, Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde, 2018 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilir. Altı aylık sürenin belirlenmesinde, ilgili Bakanlıkça her ürün için kararlaştırılan ve ilgili Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilen depolama döneminin başlangıç tarihleri esas alınır. Kira desteği ile ilave kira desteği toplamı ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücret tarifesinin üzerinde olamaz.

(4) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranır.

(5) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanılan ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı için bir defadan fazla nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS’de kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

(7) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütleri nakliye ve analiz ücreti desteğinden de yararlanabilirler.

(8) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda ürün miktarı üzerinden ton başına KDV dahil 25 TL nakliye desteği verilir.

(9) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca ürünün cinsine göre Yönetmelik hükümlerince yapılacak analiz başına KDV dahil 25 TL’yi geçmemek üzere, ilgili Bakanlıkça onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilir.

(10) İlave kira destekleme ödemeleri, üretici/üretici örgütlerinin müracaatlarına istinaden lisanslı depo işletmelerine yapılır. Nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri ise;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere,

b) Aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere,

c) Üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgütlerine,

yapılır.

(11) Kira/ilave kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(12) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Kira destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür. İlave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Ödeme dönemleri ve müracaat

MADDE 8 – (1) Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yılda dört döneme ilişkin olarak yapılır. Her bir döneme ait müracaatlar (Ek-1), lisanslı depo işletmelerince dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar ilgili Bakanlığa yapılır. Son başvuru günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk işgünü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir. Lisanslı depo işletmesinin ilk müracaatı izin belgesi ile birlikte yapılır.

(2) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, 1 Mayıs-31 Ekim, 1 Kasım-30 Nisan tarihleri arasında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki döneme ilişkin olarak yapılır.

a) Her bir döneme ait ilave kira desteği müracaatları (Ek-4), ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üretici/üretici örgütleri tarafından, lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş; üzerinde isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, fatura tutarı, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin yer aldığı depo kira ücreti faturası ile birlikte, dönemi takip eden ayın son günü mesai saati bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

b) Nakliye desteği müracaatları (Ek-5), aynı zamanda ilave kira desteği müracaatında bulunan üretici/üretici örgütleri tarafından; ELÜS İhraç Formu ile dönemi takip eden ayın son günü mesai saati bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

c) Analiz ücreti desteği müracaatları (Ek-6), aynı zamanda ilave kira desteği müracaatında bulunan üretici/üretici örgütleri tarafından; üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı, birim fiyatı, analiz ücreti tutarı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslı ile birlikte, dönemi takip eden ayın son günü mesai saati bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(3) Başvurunun üretici örgütü tarafından yapılması halinde; üretici örgütü, lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürünleri aldığı üreticilere ait isim, TC/Vergi No, ürün cinsi, ürün miktarı bilgilerini içeren listeyi onaylayarak il/ilçe müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(4) İl/ilçe müdürlüğü, dönemi takip eden ikinci ayın (Aralık/Haziran) 15 inci günü mesai saati bitimine kadar müracaat ekinde yer alan bilgi ve belgelerin TBS üzerinden girişini yapar. Son müracaat/TBS üzerinden giriş günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk işgünü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir/giriş yapılabilir.

Elektronik Kayıt Kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Kira desteğinin verilmesinde Elektronik Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınır.

(2) Elektronik Kayıt Kuruluşunca, kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar, döneme ilişkin gün sonu bazında doluluk durumlarını ve lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken kira desteği miktarlarını içeren bir rapor ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayın 10 uncu günü resmi tatil gününe rastladığında bu rapor izleyen ilk işgünü mesai saati bitimine kadar gönderilebilir.

(3) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, Elektronik Kayıt Kuruluşu, TBS’ye gerekli veri akışını çevrimiçi olarak sağlar.

İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler ile üretici örgütleri tarafından teslim edilen belgelere istinaden il/ilçe müdürlüğü tarafından Bakanlık TBS’ye aşağıda belirtilen verilerin girişi sağlanır:

a) İlave kira desteği için; depo kira ücreti faturası esas alınarak; üretici/üretici örgütünün isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, fatura tutarı, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi, ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgileri,

b) Nakliye desteği için; kontrolü sağlanan ELÜS İhraç Formu esas alınarak; ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, teslim tarihi,

c) Analiz ücreti desteği için; üreticiler ve üretici örgütleri tarafından ibraz edilen analiz ücreti faturası veya kasa alındı makbuzu esas alınarak; üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No, tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı, analiz birim fiyatı, analiz ücreti tutarı,

ç) Üretici örgütünün bu Tebliğ ile tanımlanan üretici örgütü kapsamında olması halinde; üretici örgütünün ürünlerini aldığı üreticilerin isim, TC/Vergi No, ürün adı, miktarı.

(2) İlave kira destekleme ödemelerinde, depo kira ücreti faturası üzerinden girişi yapılan bilgilerin;

a) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ÇKS kaydının bulunması,

b) Lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürün ile kayıtlı ürün cinsinin uyumlu olması,

c) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ürün miktarlarının ÇKS’de kayıtlı üretim miktarını aşmaması,

ç) Ürünün depoya girişinin depolama takvimiyle uyumlu olması,

d) Depoda kalma sürelerinin altı aylık süreyi aşmaması,

e) Depo kira ücretinden ilave kira desteği miktarının eksik tahsil edilip edilmediğinin belirlenmesi,

amacıyla TBS üzerinden kontrolü sağlanır.

(3) Nakliye destekleme ödemelerinde; ELÜS İhraç Formu üzerinden girişi yapılan bilgilerin;

a) Bireysel başvuran üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ÇKS kaydının bulunması,

b) Lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürün ile kayıtlı ürün cinsinin uyumlu olması,

c) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ürün miktarlarının ÇKS’de kayıtlı üretim miktarını aşmaması,

ç) Ürünün depoya girişinin depolama takvimiyle uyumlu olması,

amacıyla TBS üzerinden kontrolü sağlanır.

(4) Analiz ücreti destekleme ödemelerinde; analiz ücreti faturası veya kasa alındı makbuzu üzerinden girişi yapılan bilgilerin;

a) Bireysel başvuran üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ÇKS kaydının bulunması,

b) Lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürün ile kayıtlı ürün cinsinin uyumlu olması,

c) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ürün miktarlarının ÇKS’de kayıtlı üretim miktarını aşmaması,

ç) Ürünün depoya girişinin depolama takvimiyle uyumlu olması,

amacıyla TBS tarafından kontrolü sağlanır.

(5) Girişlerin tamamlanmasını takiben içinde bulunulan ayın (Aralık/Haziran) son günü mesai saati bitimine kadar;

a) Her bir lisanslı depo işletmesine TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere dayanarak ödenmesi gereken ilave kira desteği miktarlarını (Ek-7),

b) Lisanslı depo işletmelerine yapılacak ilave kira destekleme ödemesine ilişkin lisanslı depo detayında genel icmalini (Ek-8),

c) TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere dayanarak, ELÜS İhraç Formunda yer alan ürün miktarı üzerinden üretici ve üretici örgütlerine ödenmesi gereken nakliye destek miktarlarını (Ek-9),

ç) TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere dayanarak üretici ve üretici örgütlerine ödenmesi gereken analiz ücreti destek miktarlarını (Ek-10),

d) Her bir lisanslı depo işletmesine TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere dayanarak üretici/üretici örgütüne iadesi sağlanması gereken ilave kira desteği miktarlarını (Ek-11),

içeren icmaller TBS üzerinden oluşturulur.

İlan ve itiraz

MADDE 11 – (1) Kira destekleme ödemesi yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve destekleme ödemesine hak kazandığı miktarlar ilgili Bakanlığın internet sayfasında beş işgünü süreyle ilan edilir. Destekleme miktarlarına ilişkin olarak ilanın son gününden itibaren beş işgünü içinde lisanslı depo işletmelerince ilgili Bakanlığa itirazda bulunulabilir.

(2) İlave kira destekleme ödemesi yapılacak lisanslı depo işletmeleri ile nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak üretici örgütlerinin unvanı, üreticilerin isimleri ve destekleme ödemesine hak kazandığı miktarları gösterir destek bazında düzenlenen icmaller (Ek 7, 8, 9, 10, 11) il/ilçe müdürlüğünde beş işgünü süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak il/ilçe müdürü tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç işgünü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar öncelikle il müdürlüğü tarafından incelenir. İl müdürlüğü tarafından da karara bağlanamaması durumunda Genel Müdürlüğe iletilir. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaması halinde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine dair ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak yapılması şarttır.

(4) TBS’den alınan icmaller (Ek 7, 8, 9, 10, 11) askıya itiraz süresinin bitiminden itibaren beş işgünü içinde ilçe müdürlüğünce düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmalleri il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüğünden alınan icmallerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüğüne intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüğünce bu konular değerlendirilir. Çözüme kavuşturulamayan konular Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Çözüme kavuşturulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilen itiraz, şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, konu Genel Müdürlükçe sonuçlandırılmadıkça ilgililer hakkında icmal düzenlenmez.

Kira destekleme ödemeleri şekli ve planı

MADDE 12 – (1) Kira destekleme ödemeleri; ürün bazında ve Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen destekleme miktarları (TL/ton/ay) üzerinden ilgili Bakanlıkça hesaplanır.

(2) Kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini izleyen ay içinde ödeme icmali ilgili Bakanlıkça her bir lisanslı depo işletmesi için ayrı ayrı (Ek-2) ve genel icmal tablosu (Ek-3) şeklinde hazırlanıp onaylanarak elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir.

(3) Dönemlere dair kira destekleme ödemeleri, ilgili Bakanlığın hazırlayıp onayladığı ödeme icmalinin Bakanlığa intikalinden itibaren gerçekleştirilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından, onaylı ödeme icmalleri Bankaya gönderilir.

(5) Banka tarafından kira destekleme ödemeleri, ödeme icmali esas alınarak lisanslı depo işletmelerine ait banka hesap numaralarına aktarılır.

(6) İlgili Bakanlıkça hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden destekleme ödemelerinde ilgili lisanslı depo işletmesinin ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin kira destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması beklenir.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı

MADDE 13 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine dair; ilçe müdürlüğü tarafından gönderilen icmaller (Ek 7, 8, 9, 10) il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanarak; dönemi izleyen üçüncü ayın son günü mesai saati bitimine kadar (Ocak/Temmuz); elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Lisanslı depo işletmelerince depo kira ücretinden eksik tahsil edilmeyen ilave kira desteğinin ilgili üretici/üretici örgütlerine iadesinin sağlanması için; Ek-11’de yer alan icmal, il müdürlüğü tarafından dönemi izleyen üçüncü ayın son günü mesai saati bitimine kadar (Ocak/Temmuz) ilgili lisanslı depo işletmelerine resmi yazı ekinde gönderilir.

(3) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünün hazırlayıp onayladığı ödeme icmalinin Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren gerçekleştirilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından, onaylı ödeme icmalleri Bankaya gönderilir. Banka tarafından ödeme icmalleri esas alınarak; ilave kira destekleme ödemeleri lisanslı depo işletmelerine ait banka hesap numaralarına, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri ise üreticiler ve üretici örgütleri adına açılan veya açılacak olan banka hesap numaralarına aktarılır.

(5) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden lisanslı depo işletmesinin, üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması gerekir.

Lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğü

MADDE 14 – (1) Lisanslı depo işletmeleri; il müdürlüğü tarafından kendilerine tebliğ edilen Ek-11’de yer alan icmali esas alarak, iadesi sağlanması gereken ilave kira desteği miktarlarını ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlüdür. İade işleminin yapıldığına ilişkin belgeler, lisanslı depo işletmeleri tarafından ilave kira desteğinin hesaplarına aktarılmasını müteakip otuz gün içerisinde il müdürlüğüne ibraz edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Bankaya hizmet karşılığı olarak, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si Bakanlık tarafından komisyon olarak ayrıca ödenir.

(3) Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 16 – (1) Kira destekleme ödemelerinde ilgili Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleri ile ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklerinde il/ilçe müdürlüğünce gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depo işletmeleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) İl müdürlüğü tarafından kendilerine tebliğ edilen, üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları ilave kira ücretini ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmeyen veya iade ettiğine ilişkin belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmeyen lisanslı depo işletmeleri, destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(3) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler cezalı oldukları süre zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 17 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili Bakanlık, lisanslı depo işletmeleri, Elektronik Kayıt Kuruluşu, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir. İlgili Bakanlığın; haksız ödemeye neden olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Kanundan kaynaklanan denetim, inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma yetkileri saklıdır. İlgili Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alır. Kira desteği uygulamasına yönelik ortaya çıkabilecek şikayet, itiraz ve başvurular ilgili Bakanlıkça incelenir ve sonuçlandırılır.

(2) İlgili Bakanlık kira destekleme ödemeleri için düzenlediği ve Bakanlığa ilettiği tüm belgelerin kontrolünden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemlerin başlatılması ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi, kira desteği ödemelerinde Genel Müdürlüğün, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinde il/ilçe müdürlüğünün geri ödeme talebine rağmen iade etmeyenler ile üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları ilave kira ücretini ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmeyen lisanslı depo işletmeleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bunlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. İlave kira, nakliye, analiz ücreti desteğinin takibinden il/ilçe müdürlüğü; lisanslı depo işletmelerinin üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları ilave kira ücretinin ilgili üretici/üretici örgütlerine iadesinin takibinden il müdürlüğü sorumludur.

(5) Elektronik Kayıt Kuruluşu, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri çerçevesinde, lisanslı depoların günlük doluluk durumlarını kendi nezdindeki kayıtları esas alarak doğru bir şekilde ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Elektronik Kayıt Kuruluşu nezdindeki bilgiler ile ilgili Bakanlığa gönderilen doluluk durumları arasındaki farklılıklardan ve ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akışının çevrimiçi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira destekleme ödemelerinden Elektronik Kayıt Kuruluşu sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürün miktarının üzerinde elektronik ürün senedi düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, ilave kira ve nakliye destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin doğruluğundan, üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları ilave kira ücretini ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmekten ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde ibraz etmekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin bilgilerin hatalı olması halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(8) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/ilçe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(9) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri tabanına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzenlenmesinden, bu Tebliğ çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından, lisanslı depo işletmelerince ilave kira desteğinin ilgili üretici/üretici örgütlerine iadesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il/ilçe müdürlüğünce yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 18 – (1) 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/62) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/62) hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 


Kaynak: Resmi Gazete – 27.10.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here