Ana sayfa Mevzuat İhraç kayıtlı satış şartlarını ihlal ederseniz satıcıya ödenen KDV indirim konusu yapılabilir.

İhraç kayıtlı satış şartlarını ihlal ederseniz satıcıya ödenen KDV indirim konusu yapılabilir.

İhraç kayıtlı satış şartlarının ihlali ve kdv indirimi

46
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.11-2002

04/08/2014

Konu

:

İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yoluyla ödenen verginin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            -2012/07-08 dönemlerinde çeşitli firmalardan ihraç edilmek üzere ihraç kayıtlı gemi malzemesi aldığınız, malzemelerin bakım onarım hizmeti verdiğiniz … Gemisine ait olduğu,

            -gemiye ait hizmet tamamlanamadığından geminin limanı terk etmemiş olması nedeniyle yapılan teslime ait  “kapatma” işlemi gerçekleşmediği,

            -ihracatın 3 ay içinde tamamlanamaması nedeniyle vergi dairenizden ek süre talebinde bulunduğunuz ve 31/01/2013 tarihine kadar ek süre verildiği, ancak bu sürede de ihracat işlemleri gerçekleşmediğinden ihraç kayıtlı mal alımında bulunduğunuz firmalara KDV nin gecikme zammı ile ödendiği,

            belirterek, ödenen söz konusu KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu, 12/2 nci maddesinde ise bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği, ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan verginin, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacağı, ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen verginin tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği hükümlerine yer verilmiştir.

            Kanunun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirim konusu yapabilecekleri, 29/3 üncü maddesinde ise indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükümleri yer almaktadır.

            Dahilde işleme ve geçici kabul rejimlerinde tecil-terkin uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı,  işlemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte olan mülga 71 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları açıklanmış, uygulamanın mal teslimleri bakımından geçerli olduğu, hizmet ifalarının ise bu kapsama girmediği ifade edilmiştir.

            İşlemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte olan mülga 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “K. Hizmet İhracı” bölümünde ise hizmet ihracında KDV istisnası uygulanabilmesi için; hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, fatura veya benzeri nitelikteki belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve hizmetten yurt dışında yararlanılması gerektiği belirtilmiştir.

            Diğer yandan; 60 No.lu KDV Sirkülerinin “3.1.2. Yabancı Bayraklı Gemilere Türk Liman ve Tersanelerinde Verilen Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri” başlıklı bölümünde; kabotaj hakkının düzenlendiği 20/04/1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmadığı; bu nedenle, yabancı bayraklı gemilere yapılan tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin “yurt dışındaki bir müşteriye” “yurt dışında faydalanılmak üzere yapılan” bir hizmet olarak kabul edilmesi gerektiği ve yabancı bayraklı gemilere Türkiye’de ifa edilecek tadil, bakım, onarım hizmetinin, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen şartlar mevcut olmak kaydıyla, KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2 nci maddelerine göre hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olacağı açıklanmıştır.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden firmanız tarafından yabancı bayraklı bir gemiye tamir, bakım ve onarım hizmeti verildiği anlaşılmaktadır. Hizmet ifaları ise mülga 71 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilmediğinden söz konusu tamir, bakım ve onarım hizmeti verilirken kullanılan malzemelerin tecil-terkin kapsamında satın alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Buna göre, KDV Kanunun 11/1-c maddesinde yer alan şartları ihlal etmek suretiyle mal alımında bulunduğunuz firmalara malzeme alımlarına ilişkin olarak ödediğiniz KDV nin en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapılması ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin mülga 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen şartların sağlanması kaydıyla iade olarak talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here