Ana sayfa Vergi Hizmet Alım işinde KDV tevkifatı var mıdır?

Hizmet Alım işinde KDV tevkifatı var mıdır?

569
0

Hizmet Alım işinde KDV tevkifatı var mıdır?

KONU

Hizmet Alım işinde KDV Tevkifatı

SORU

… Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde … Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işini (asfalt malzeme depolarının temizliği, depolardaki asfaltın ısıtılıp başka araçlara yüklenmesi, dolum, boşaltım işi) şirketinize bağlı sigortalı işçilerle yaptığınız belirtilerek 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı

CEVAP


Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşme ve teknik şartnamenin incelenmesinden … Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde … Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işi (asfalt malzeme depolarının temizliği, depolardaki asfaltın ısıtılıp başka araçlara yüklenmesi, dolum, boşaltım işi)  ile ilgili olarak sevk ve idarenin şirketinizde olduğu, ayrıca işte kullanılan araç-gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin Şirketinizce karşılandığı anlaşıldığından söz konusu hizmet iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ancak, … Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer aldığından bütün hizmet alımları Tebliğin (3.2.13) bölümü uyarınca 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu itibarla, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sınırları dahilinde Bitüm Depo Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.


T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı : 25410040-130[9-2013/5]–7 09/04/2014
Konu : Hizmet Alım işinde KDV Tevkifatı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde … Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işini (asfalt malzeme depolarının temizliği, depolardaki asfaltın ısıtılıp başka araçlara yüklenmesi, dolum, boşaltım işi) şirketinize bağlı sigortalı işçilerle yaptığınız belirtilerek 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında  Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sorumlu tutulmuş, kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ise Tebliğin (3.2.) bölümünde sayılmıştır.

Söz konusu Tebliğin;

(3.2.5) bölümünde ise Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10),

(3.2.13.) bölümündeKDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10)

oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bu açıklamalara göre, işgücü temin hizmetleri, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşme ve teknik şartnamenin incelenmesinden … Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde … Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işi (asfalt malzeme depolarının temizliği, depolardaki asfaltın ısıtılıp başka araçlara yüklenmesi, dolum, boşaltım işi)  ile ilgili olarak sevk ve idarenin şirketinizde olduğu, ayrıca işte kullanılan araç-gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin Şirketinizce karşılandığı anlaşıldığından söz konusu hizmet iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ancak, … Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer aldığından bütün hizmet alımları Tebliğin (3.2.13) bölümü uyarınca 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu itibarla, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sınırları dahilinde Bitüm Depo Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Vefat eden babamdan bana devir olan işletmenin KDV tevkifatından doğan alacağını ben talep edebilir miyim?

Şahsi Arabasını Ortağı Olduğu Şirkete Kiraya Verenler KDV Tevkifatı Veya Gelir Vergisi Tevkifatı Hesaplamak Zorunda mıdır?

KDV Tevkifatı Nedir?

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerde Kısmi KDV Tevkifatı nasıl uygulanır?

Serbest Meslek Faaliyetinde KDV Tevkifatı uygulaması nasıldır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here