Ana sayfa Muhasebe Geçici vergi beyan formatına kar/zarar, kkeg ve önceki dönem ödenen vergi yazıldığında...

  Geçici vergi beyan formatına kar/zarar, kkeg ve önceki dönem ödenen vergi yazıldığında hesaplama otomatik olarak yapılır mı?

  46
  0

  1.Geçici vergi döneminde 2.796 TL ödeme çıktı. 2.geçici vergi döneminde ise 9.980 TL dönem zararı çıktı. KKEG rakamı da 336 TL. Net zarar 9.644 TL.

  Ticari Zarar     : 9.980 TL

  KKEG               :    336 TL

  Mali Zarar      : 9.644 TL

  Beyannamenin ekinde bulunan gelir tablosunu doldururken Dönem K/Z satırına 9.980 TL Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı satırına ödemiş olduğumuz 2.796 TL’yi yazıyorum. Ancak yazdığımda otomatik olarak Dönem Net K/Z hesabına zarar olarak 12.777,09 TL atıyor. Bu doğru mudur? Gelir tablosunu doğru mu dolduruyorum?

  Doğru veya yanlış olduğu yorumu yapılamaz. Gelir tablosu sonucu oluşan Kar veya zarar yazılması, KKEG ilavesi ve önceki dönem hesaplanan geçici vergi bilgileri doğru yazılması halinde sonuç otomatik olarak oluşur.

  1- Geçici vergi beyan ve ödeme tarihleri nedir?

  İlgili Dönem Beyan Dönemi Ödeme dönemi
  Ocak, Şubat, Mart 14 Mayıs 17 Mayıs
  Nisan,Mayıs,Haziran 14 Ağustos 17 Ağustos
  Temmuz, Ağustos, Eylül 14 Kasım 17 Kasım
  Ekim, Kasım, Aralık 14 Şubat 17 Şubat

   2- Geçici vergi nasıl hesaplanır?

  Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan %15 oranında geçici vergi öderler.

  Kurumlar vergisi mükellefleri ise %22 oranında geçici vergi öderler.

  3- Kimler Geçici vergi beyannamesi vermek zorundadır?

  -Ticari Kazanç Sahipleri

  -Serbest Meslek Kazanç Sahipleri

  -Kurumlar Vergisi Mükellefleri

  4- Geçici vergi kapsamına girmeyen kazançlar nelerdir?

  Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlar,

  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinden Elde Edilen Kazançlar, (GVK.Md.42)

  Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. (Noter olmayan ilçelerde, yetkilendirilen mahkemeler noterlik görevi yaparlar.)

  5- Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilir?

  -Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümler geçerlidir.

  -Dönemsellik esasına uyulması gerekir.

  -Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla uygulanır.

  -Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacaklar Türkiye Cumhuriyeti   Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilan edilen döviz alış kurları ile değerlenir.

  -Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar değerleme günü kıymetine göre   değerlenebilir.

  -Bir dönem reeskont yapılması ikinci dönem de yapılmasını gerektirmez. Ancak alacak   senetleri reeskont yapılmışsa borç senetleri de yapılmak zorundadır.

  -Yıllık olarak seçilen maliyet tespit yönteminin geçici vergi uygulamasında da aynı olması gerekir.

  -Yıllık olarak hesaplanan amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmı dikkate alınır. Yıllık olarak seçilen usul geçici vergi döneminde de geçerlidir.

  -İndirim, istisna ve zararlar dikkate alınacaktır.

  6- Geçici vergi eksik beyan edilirse düzeltme yapılmalı mıdır?

  Geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde tespit edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Bu durumda tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için % 10’luk yanılma payı uygulanmayacaktır.

  % 10’luk yanılma payının, beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, verilen geçici vergi beyannamesinde matrah beyan etmeyen mükellefler için de beyan edilmesi gereken vergi matrahının % 10’u kadar bir yanılma payı söz konusu olacaktır.

  7- Ödenmemiş geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilir mi?

  Ödenmemiş geçici vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemez.  İlgili beyan döneminde terkin edilecektir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here