Ana sayfa Mevzuat Dernekler yönetim kurulu karar defterleri için kapanış tasdiki yapmak zorunda mıdır?

Dernekler yönetim kurulu karar defterleri için kapanış tasdiki yapmak zorunda mıdır?

Dernekler Türk Ticaret Kanunu'na tabi olmadıkları için yönetim kurulu karar defterleri için kapanış tasdiki yapmak zorunda değildir.

129
0

Bilanço usulüne tabi olan Dernek tüzel kişiliğine sahip bir mükellefim için sormaktayım. A.Ş.’ de olduğu gibi Derneğe ait “yönetim kurulu karar defteri” için kapanış tasdiki yapılmasına gerek var mıdır?

Dernekler TTK ya göre defter tutmadıkları için Karar defteri kapanış onayı yapılmaz.


Dernek statüsünde olan spor kulübümüz kurumlar vergisinden muaf olup sadece gelir vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre yasal defterlerin elektronik ortamda da tutulabileceği belirtilmiştir. 2020 yılı gerekli Brüt satış hasılatına sahip olunması durumunda e-defter ve e-fatura kullanmak zorunda mıdır? 

Dernek ve vakıflar e-fatura ve e-defter tutmak zorunda değillerdir.

Bu kurumlar VUK’a tabi değildir. E-defteri sadece GV ve KV mükellefleri tutabilir.

İsteğe bağlıda olarak da dernek ve vakıflar e defter ve e fatura kullanamazlar. 

(İktisadi işletmeleri hariç)


Derneklerde Tutulacak Defterler, Defterlerin Tasdiki ve Uyulacak Esaslar

DERNEKLER AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLERİ TUTARLAR:


a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5) Demirbaş Defteri (Tutulması Zorunlu Değil): Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Tutulması Zorunlu Değil): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Envanter defterinin tutulması zorunlu değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
*Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğünden veya noterden onaylatılması zorunludur.  Ancak Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
*Bakanlar Kurulunca “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilmiş dernekler ile yıllık brüt geliri beş yüz bin TL’yi aşan derneklerin, bir sonraki hesap döneminden itibaren bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmetedir. Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin, varsa şubeleri de aynı esasa göre defter tutmak zorundadırlar.
DEFTER ONAYLATMAK ÜZERE İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Not: Tasdik edilen defterler yalnızca yönetim kurulu başkan veya üyelerine teslim edilmekte olup, yönetim kurulu dışından birinin söz konusu yazıyı teslim alması isteniyorsa, buna ilişkin başkan imzalı bir dilekçe veya kişinin dernek işlemlerini yürütmek üzere yetkili olduğuna dair yönetim kurulu karar örneği ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
DEFTER TUTMA ESASLARI:
Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, şubeleri de dahil olmak üzere kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.
Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.
Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
Çıktı alınarak deftere yapıştırmak suretiyle defter tutulması halinde, deftere yapıştırılan bu sayfaların bir sonraki karar alınmadan önce dört köşesinden notere onaylatılması zorunludur.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; 

a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

İşletme hesabına göre raporlama: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında Yönetmelikte gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.

Bilanço esasına göre raporlama: Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.


Kaynak:ANKARA İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ,  İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here