Ana sayfa Vergi Bir İşlem Yoksa Muhtasar Beyanname Verilmek Zorunda mıdır?

  Bir İşlem Yoksa Muhtasar Beyanname Verilmek Zorunda mıdır?

  15623
  0

  Muhtasar Beyanname Boş Olarak Verilebilir mi?
          Tevkifata tabi herhangi bir ödeme olmaması durumunda muhtasar beyanname verme zorunluluğu olduğuna dair kanunda kesin bir hüküm bulunmamaktadır.
  Konu ile ilgili vergi dairesi başkanlıkları tarafından verilen özelgeler mevcuttur. Mükelleflerin talebi üzerine Ankara Vergi Dairesi başkanlığı tarafından verilen 03.04.2014 tarihli ve 38418978-120[94-13/26]-321 sayılı özelgede:
          “…tevkifat ya da beyan olunacak matrahın bulunmaması durumunda boş beyanname verilip verilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğundan bankanız uygulamasına esas teşkil etmek üzere Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.
          193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olanlar ile tevkifat kapsamına giren ödemeler sayılmış olup, tevkifatın nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
          Aynı Kanunun 96’ncı maddesinde hesaben ödemenin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, 98’inci maddesinde ise; 94’üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları, hüküm altına alınmıştır.
          Bu itibarla, Gelir Vergisi Kanununda, gelir vergisi tevkifatına tabi nakden veya hesaben ödemesi olmayan mükelleflerin boş da olsa muhtasar beyanname vereceklerine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, tevkifata tabi nakden veya hesaben bir ödemenizin olmaması halinde muhtasar beyanname verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır…diye görüş bildirilmiştir.

          Ancak farklı gelir idaresi başkanlıklarının aynı veya benzer durumlar karşısında farklı görüşler verdiği bilinmektedir. Muhtasar beyanname ile beyan edilecek herhangi bir unsur olmaması nedeniyle beyannamenin hiç verilememesi nedeniyle mükellefin cezai durum ile karşılaşması ihtimal dâhilindedir.

          Bu nedenle Gelir idaresi başkanlığının konu hakkında net ve kesin bir görüş bildirene ve bunu sistemsel olarak da devreye alacağı tarihe kadar (Damga vergisi beyannamesinde olduğu gibi) Muhtasar beyannamenin, matrah vergiler kısmında ödeme tur kodu seçip, gayri safi tutara 0,00 ve kesinti tutarına 0,00 yazarak beyannamenin boş olarak tahakkuk ettirilmesi herhangi bir cezai durum ile karşılaşılmaması için yerinde olacaktır.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 03.04.2014 tarihli ve 38418978-120[94-13/26]-321 sayılı özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here