Ana sayfa SGK 2023 Ocak Asgari Ücrete Göre Değişen Parametreler

2023 Ocak Asgari Ücrete Göre Değişen Parametreler

193
0

TÜRMOB

SİRKÜLER

06.01.2023/25-1

________________

01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK  YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

 

ÖZET

1/1/2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 333,6.-TL Aylık 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı: 333,6 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008 TL

Kamu sektöründe:

15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

3.451,2 TL + 4.670,4 TL = 8.121,6 TL

15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

25.884 TL + 35.028 TL = 60.912 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 2.502 TL Aylık kazanç üst sınırı: 75.060 TL

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

Özel sektörde:

-Günlük kazanç alt sınırı

333,6 TL

– Aylık kazanç alt sınırı 

10.008,00 TL

-Günlük kazanç üst sınırı 

2.502,00 TL

-Aylık kazanç üst sınırı

75.060,00 TL

-Sigorta Primi işçi payı (%14)

1.401,12 TL

-Sigorta Primi işveren payı (20,5)

2.051,64 TL

-Sigorta Primi işveren payı (15,5)

1.551,24 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

-İşsizlik Sigortası işçi payı (%1)

100,08 TL

-İşsizlik Sigortası işveren payı (%2):

200,16 TL

-İşverene Maliyeti

12.259,8 TL

-İşverene Maliyeti

11.759,4 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

-Net Ücret

8.506,80TL


b- Kamu sektöründe:

15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için 3.451,20 TL+4.670,40 TL =8.121,60 TL

15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için:

1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL

15/12/2022 -14/1/2023 devresi için: 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL


Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı: 166,80 TL Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

15.12.2022- 14.01.2023 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2023 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2022- 14.01.2023 dönemi için;

15.12.2022-31.12.2022 dönemi için: 107,85 TL x 16 gün = 1.725,60 TLTL

01.01.2023-14.01.2023 dönemi için: : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL

15.12.2022-14.01.2023 devresi için: 1.725,60 TL + 2.335,20 TL = 4.060,80 TLTL


Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 333,60 TL

Aylık kazanç tutarı: 10.008,00 TL

15.12.2022- 14.1.2023 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2023 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2022-31.12.2022 dönemi için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

01.01.2023-14.01.2023 dönemi için: 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için: 3.451,20 TL + 4.670,40 TL = 8.121,60 TL


Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları; Yemek parası:

333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (Günlük)

Çocuk yardımı:

10.008,00 TL x %2 = 200,16 TL (Aylık)

Aile yardımı:

10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL(Aylık)


Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi: Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:

Günlük: 333,6 x %37,5=125,10 TL

Aylık: 10.008 x %37,5=3.753 TL

Ayda 10 günden az çalışanlar için; Günlük: 333,6 x%2=6,67


5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

(5510 – MADDE 5-g Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar: g) (Ek: 17/4/2008-5754/3 md.) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.(Ek cümle: 13/2/2011-6111/24 md.) Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.)

Günlük kazanç alt sınırı:

333,60 TL

Aylık kazanç alt sınırı

10.008 TL

Günlük kazanç üst sınırı

1.000,80 TL

Aylık kazanç üst sınırı

30.024,00 TL (3 kat)


5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

(Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı

EK MADDE 5- (Ek: 13/2/2011-6111/51 md.)

4 üncü madde ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmayan, kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlardan; tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, örneği Kurumca hazırlanan ve Kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip onaylanmış belgeleri ile talepte bulundukları tarihten itibaren sigortalı sayılırlar.)

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırına göre : :333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL


5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları; İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

(5510-EK MADDE 6 Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.)

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: :2.502,00 TL x 30 x % 32,5 = 24.394,50 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 35,5 = 3.552,84 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 35,5 = 26.646,30 TL


İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı üzerinden prim tutarı

333,60 TL x 30 x %32 = 3.202,56 TL

Günlük kazanç üst sınırı üzerinden prim tutarı:

2.502 TL x 30 x %32 = 24.019,20 TL


Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenlerin prim tutarı;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x %32

3.202,56 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502 TL x 30 x %32

24.019,20 TL

_______________

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyeceklerin prim tutarı; Bunlar % 35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x %35

3.502,80 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x %35 = 26.271,00 TL


2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı; 

(292 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU)

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 333,60 TL x 15 x % 32,5 = 1.626,30 TL


5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

– (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı, Bunların prim oranları %34,5 dur. 

Günlük kazanç alt sınırına göre

333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre

2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL


5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x % 3 = 300,24 TL

Olacaktır.


5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x 2 = 20.016,00 TL x % 12 = 2.401,92 TL,

Olacaktır.


2023 Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin SGK Primi

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x 2 = 20.016,00 TL x % 12 = 2.401,92 TL,

Olacaktır.


5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL / 3 = 3.336,00 TL x % 12 = 400,32 TL Olacaktır.


5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x % 6 = 600,48 TL,,

Olacaktır.


2023 Askerlik ve Doğum Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç

tutarının; Alt sınırı: 333,6 TL x %32=106,75 TL

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL,

Olarak esas alınacaktır.

Askerlik Borçlanması Tutarını Hesaplamak için TIKLAYINIZ.

Doğum Borçlanması Tutarını Hesaplamak için TIKLAYINIZ.


2023 Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 45 = 150,12 TL

(30 Günlük= 4.503,60 TL)

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 45 = 1.125,90 TL

(30 Günlük= 33.777 TL)


2023 Geçici iş göremezlik ödeneklerine (İstirahat Parası)esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 333,6 TL

Yatarak tedavilerde günlük 166,80 TL

Ayakta Tedavilerde günlük 222,4 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 166,80 TL hesaplanacaktır.


Emzirme ödeneği:  20 TL


Cenaze yardımı: 2.054 TL 

 


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.