Ana sayfa Vergi 2018 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2018 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

10226
0

2018 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1- Neler Amortisman konusu olur?
İşletmede bir yıldan daha fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullerle gayri menkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin iktisadi kıymetleri değerlemeye ilişkin esaslara göre tespit edilen değerinin VUK hükümlerine göre yok edilmesi amortisman konusunu oluşturur.

2- Devlete devir edilen kıymetler için amortisman ayrılır mı?
İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç) sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulmazlar. (VUK Mad. 313)

3- Binek otolar için kıst amortisman Uygulanır!
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. (VUK Mad. 320)

4- Parça parça haddin altında kalanlara amortisman nasıl uygulanır?
Amortisman Sınırı değeri  (2018 Yılı için 1.000.-TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2018 Yılı için 1.000.-TL)  aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. (VUK Mad. 313)

5- 2018 Yılı için gider/demirbaş yazma haddi 1.000 TL
29.12.2017 tarih 30285 sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 2018 yılı demirbaş ve amortisman sınırı tutarı 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.000 TL olarak açıklanmıştı. (Bu tutar 2017 yılında da 900-TL olarak uygulanıyordu.)

6- 5- 2018 Yılı için gider/demirbaş yazma haddi 1.000 TL
Ticari kazanç tespit edilirken, işletmede kullanılan sabit kıymetler doğrudan gider yazılabilir veya amortisman (yıpranma payı) uygulanarak sabit kıymetler kullanılabileceği sürede değerinde meydana gelen azalma gider/maliyet kaydedilebilir.

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arası doğrudan gider yazılacak demirbaş tutarı 1.000 TL olarak açıklandı. Yani işletmede kullanılacak olan sabit kıymetlerin 1.000 TL tutarından düşük olanlar işletme tarafından doğrudan gider yazılabilir.

1.000 TL (KDV hariç) ve üzeri tutarındaki sabit kıymet alımlarında amortismana tabi tutularak kullanım süresi boyunca giderleştirilebilir.

Bir iktisadi kıymetin amortisman yoluyla itfa edilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. -Genel olarak iktisadi kıymetin;

-İşletmede bir yıldan fazla kullanılması (365 günden fazla)
-Sabit kıymetin hem fiilen işletmede bulunması hem de işletme hesaplarına (envanterine) kaydedilmesi  gerekmektedir.
-Sabit kıymetin yıpranma, aşınma veya değer kaybı bulunması: Teknolojik gelişmeler, kullanıma bağlı yıpranma, aşınma. Diğer bir deyişle değerini yitirmeyecek kıymetlerin amortisman yoluyla itfası kabul edilmez. (örneğin; boş arsa ve araziler)
-Sabit kıymetin değerinin 1.000 TL aşması.

Kaynak: İsmmmo

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here