Ana sayfa Duyurular Yeni Nesil ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunun Güncel Hali Yayımlandı

Yeni Nesil ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunun Güncel Hali Yayımlandı

Yeni Nesil ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunun Güncellendi mi?

220
0

Gelir İdaresi Başkanlığı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN “BİLGİ FİŞLERİ” DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ

1. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak; 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiş olup, mezkûr Genel Tebliğin “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı 4 numaralı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde ise Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanımı zorunluluğu kademeli olarak düzenlenmiştir.

Buna göre;

a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olup kapsama dâhil olan mükelleflerin bu tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunması gerektiği,

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin 01.10.2013 (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorunda oldukları,

c) (466 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (****) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

– 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

– 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

– 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

– 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (*****) 1/1/2018 tarihinden,
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır. Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye
Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (*****) 1/1/2018 olarak belirlenmiştir.

yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC) teknik ve fonksiyonel özellikleri ile bu cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenecek fişlere ait açıklamalar, konuya dair Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanan “YN ÖKC TEKNİK KILAVUZU 1-2” ile ÖKC üretici onayı başvurusunda bulunan üretici firmalar ile paylaşılan “GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MESAJ PROTOKOLÜ (GMP) SPESİFİKASYONLARI 1-2”
dokümanlarında yapılmıştır.

Bu kılavuz ile söz konusu teknik kılavuzlar ve dokümanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarında; YN ÖKC’lerden ÖKC fişleri haricinde “BİLGİ FİŞLERİ” nin düzenleneceği durumlar ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasları hakkında, ÖKC kullanan mükellefleri bilgilendirmek ve YN ÖKC üreticilerinin bu kılavuzda belirtilen hususlar ile ilgili olarak ÖKC yazılımlarında yapmaları gereken güncelleme faaliyetlerinin tespiti ile bildirimi amacıyla hazırlanmıştır.

2. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR BİLGİ FİŞİ DÜZENLEME ESASLARI
Bu Kılavuzun birinci bölümünde belirtilen teknik kılavuz ve dokümanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler nedeniyle; YN ÖKC’lerden bilgi fişlerinin tanziminde aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

3. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞİ DÜZENLENMESİ GEREKEN DURUMLAR
Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen;

a) Fatura ile belgelendirilen satışlarında,

b) Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,

c) Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları tutarların belgelendirilmesinde,

ç) Otopark giriş işlemlerinde,

d) Fatura tahsilatı ve cari hesap tahsilatı işlemlerinde,

e) Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde, YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.
EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan otopark giriş işlemlerinde ödemenin yöntemi ve belgenin türüne bağlı kalınmaksızın her hal ve şartta “BİLGİ FİŞİ” düzenlenecektir.

4. BİLGİ FİŞLERİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Bilgi fişleri üzerinde;

• Satıcının adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarasının (VKN),
• Bilgi fişinin tarih, saat ve fiş numarasının,
• Bilgi fişinin üst kısmında ve fiş numarasından sonra gelmek üzere “BİLGİ FİŞİ” ibaresinin, (Bilgi fişi düzenleneceğinin, mal ve hizmet satış işleminin sonunda-ödemenin gerçekleştiği anda anlaşıldığı durumlarda, fişin üst kısmında yer alması istenen BİLGİ FİŞİ ibaresi, Türü, Fatura /İrsaliye Seri Sıra No’su ve Müşteri VKN bilgileri toplam satırının altında da yer alabilir.)
• e-Fatura veya e-Arşiv faturalı satışlara ait bilgi fişlerinde ve avans bilgi fişlerinde müşterinin VKN’nın (müşterinin vergi mükellefiyetinin bulunmaması halinde VKN bilgisi “1111111111” olarak gösterilebilecektir),
• Matbaadan bastırılan fatura ile belgelendirilecek satışlarda müşterinin VKN ile düzenlenen Fatura/İrsaliyenin seri ve sıra numarasının,
• Bilgi Fişinin türü alanlarına (Faturalı, e-Faturalı, e-Arşiv Faturalı, Avans, Yemek Fişi/Yemek Kartı, Otopark Giriş, Fatura Tahsilatı, Cari Hesap Tahsilatı vb.) ilişkin ibarelerin,
• Otopark giriş işlemlerine ait bilgi fişlerinde VKN yerine müşterinin araç plaka bilgisi, araç giriş tarihi ve saatinin,
• İşlemlere ait tutar, KDV oranı, KDV Tutarı bilgilerinin (Avans, Otopark Giriş bilgi fişlerinde hariç) ve türleri itibariyle ödeme yönteminin (Nakit, Kredi/Banka Kartı, Yemek Fişi/Yemek Kartı vb.),
• Fatura Tahsilatı bilgi fişlerinde tahsil edilen faturanın; kurumu, tarihi, numarası, abone numarası, tutarı ve varsa alınan ücret (komisyon) tutarının,
• İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde (mal nevi miktarı ve tutarının detaylı belirtildiği e-Faturalı veya e-Arşiv faturalı satışlar için) işlemlere ait bilgilerden sonra gelmek üzere “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin ve imza bölümünün,
• Avans bilgi fişlerinde “FATURASI SONRADAN DÜZENLENECEK” ibaresinin ve ayrıca satıcı ile müşteriye ilişkin imza bölümlerinin,
• Banka kartı veya Kredi kartı ile belgelendirilen satışlara ait bilgi fişlerinde Z No, Ekü No ve MF kodundan önce bankacılık işlem bilgilerinin,
• İrsaliye yerine geçen bilgi fişleri haricindeki bilgi fişlerinde bankacılık işlem bilgilerinden önce “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresinin,
• İrsaliye yerine geçmeyen bilgi fişlerinde (mal nevi miktar ve tutarının detaylı belirtilmediği e-Fatura ve e-Arşiv faturalı satışlar ile matbaadan bastırılan fatura ile belgelendirilen satışlara ait bilgi fişlerinde) Mali Değeri Yoktur ibaresinden sonra gelmek üzere “İRSALİYE YERİNE GEÇMEZ” ibresinin,
• Yemek Fişi/Yemek Kartı Bilgi Fişlerinde Z No, Ekü No ve MF kodundan önce yemek fişi/kartı firmasına ait bilgilerin,
• En sonunda olmak üzere Z No, Ekü No ve MF kodunun, yer alması gerekmektedir.
5. BİLGİ FİŞLERİNİN İRSALİYE YERİNE KULLANILABİLMESİ

Bilgi Fişi, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura ve e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir.

Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde (ekte örneğine yer verilen 2 No.lu bilgi fişi) satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur. İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

6. BİLGİ FİŞLERİ İLE POS SLİPLERİN BÜTÜNLEŞİK OLMASI

Ödemelerin banka/kredi kartı ile yapılması halinde YN ÖKC’den düzenlenecek bilgi fişi ile POS slibi birleştirilerek tek bir belge olarak yazdırılacaktır. Bilgi fişi 2 nüsha halinde basılabilecek, istenmesi halinde bir nüshası satıcıda kalacaktır.

Faturalı (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) satışlarda faturanın işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi fişleri YN ÖKC’lerin EKÜ’sünde kayıt altında tutulabilecektir. Tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde POS slip bilgilerini de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır.

Faturalı satışlarda, fatura satış anında veya en geç yasal süresinde düzenlenmelidir. YN ÖKC’ler bilgi fişlerinin düzenlendiği tarihi dikkate alarak süresinde fatura düzenlenmesi hususunu periyodik olarak satıcıya hatırlatmalıdır.

7. BİLGİ FİŞLERİNİN İŞLEMLERİN MAHİYETİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ VE MALİ BELGEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU
Bilgi fişlerinin mükellefler tarafından, işlemlerin mahiyetine uygun olarak bu kılavuzda belirtilen şekilde düzenlenmesi ve daha sonradan mali değeri olan ÖKC fişine veya fatura vb. belgelere dönüştürülmesi zorunludur.

Bilgi fişlerinin, işlemlerin mahiyetine uygun olarak düzenlenmediğinin veya ÖKC fişi veya fatura ile belgelendirilmesi gereken bilgi fişi tanzim edilmiş işlemlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken ÖKC fişi veya faturanın düzenlenmediğinin, (sadece bilgi fişinin düzenlenmiş olduğunun) tespiti halinde vergi mevzuatında belirlenen cezai işlemler tatbik edilecektir.

8. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA YAPILACAK KAYIT

Düzenlenen bilgi fişlerinin bir örneği, mali değeri bulunan ÖKC fişlerinde olduğu gibi YN ÖKC’nin elektronik kayıt ünitesi (EKÜ)’nde kaydedilmesi zorunludur.

Bilgi fişi için tüm bilgiler “X” ve “Z” raporlarında “Faturalı Satış Sayısı”, “Faturalı Satış Toplam Tutarı”, “Avans İşlem Sayısı”, “Avans İşlem Toplam Tutarı”, “Yemek Fişi/Kartı İşlem Sayısı”, “ Yemek Fişi/Kartı İşlem Tutarı” “Otopark Giriş İşlem Sayısı”, “Cari Hesap Tahsilatı Sayısı” ve “Cari Hesap Tahsilatı Tutarı” alanlarında gösterilir.

9. İŞLEM TÜRLERİ İTİBARİYLE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ VE FORMATI
9.1. FATURALI SATIŞLARA İLİŞKİN OLARAK YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur.
Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC’den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun Bilgi Fişleri düzenlenecektir.
Fatura (e-Fatura ve e-Arşiv faturasının kağıt çıktısı dahil), sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın, satış anında düzenlenerek müşteriye verilmesi ve tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılmamış olması halinde YN ÖKC’de oluşturularak EKÜ’de kayıt altına alınması zorunluluğu bulunan bilgi fişinin ayrıca kağıt çıktısının alınması ve müşteriye verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Faturalı satışlara ait Bilgi Fişlerinin irsaliye yerine geçmeyecek olması halinde bilgi fişlerinin üzerinde satılan mal veya hizmetin cinslerinin detaylı olarak gösterilme zorunluluğu olmayıp, KDV oranları esas alınarak gruplandırılmak suretiyle de gösterilmesi mümkündür. Düzenlenecek faturalarda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 230/4 maddesi gereğince; satışı yapılan mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı bilgilerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği tabiidir.

9.1.1. SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLMADIĞI DURUMLARDA

9.1.1.1. Müşteriye Matbaa Baskılı Seri-Sıra Numaralı Kağıt Fatura Verilmesi Durumunda

Müşteriye matbaa baskılı seri-sıra numaralı kağıt fatura verilmesi halinde YN ÖKC’den faturalı satışlarda ekte örneği belirtilen bilgi fişi (1 No.lu) verilecektir. Verilen bu bilgi fişinin irsaliye yerine kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, satıcı müşteriye irsaliye yerine geçmek üzere ya irsaliyeli fatura ya da fatura ve irsaliyeyi ayrı ayrı düzenleyerek vermesi gerekmektedir.

Bu bilgi fişi üzerine “ Fatura/İrsaliye Seri-Sıra No” sunun kaydedilmesi esas olmakla beraber, faturanın veya irsaliyenin sonradan düzenleneceği durumlarda bilgi fişinin bu bölümüne, faturası sonradan düzenlenecek “FSD” ibaresi yazılacaktır. Sonradan düzenlenecek fatura / sevk irsaliyesinin üzerine ise daha önce düzenlenmiş olan bilgi fişinin tarihi, Numarası, Z No’su ve ödeme kaydedici cihazın sicil numarası yazılacaktır.
9.1.1.2. ÖKC Fişinin İşletmede Düzenlenip Tahsilatın (Nakit veya Kartlı) Daha Sonra Müşteriden Yapılması Durumunda,

YN ÖKC’ler kullanılmak suretiyle ÖKC fişinin işletmede düzenlenip ancak tahsilatın (nakit veya kartlı) daha sonra ve müşteriden yapılması durumunda, ÖKC Fişi ve Bilgi Fişinin (1 No.lu ) düzenlemesi sırasında aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.

İşletmede ÖKC fişinin düzenlenmesi sırasında uyulacak kurallar:
Bu durumda işletmede düzenlenen ÖKC fişinin, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu” nun “25. Ödeme Sistemleri ve Entegrasyonu” başlığının “Diğer” ödeme türü seçeneğinin altında yer alan “kredili” ödeme türü seçilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Müşteriden Tahsilatın Gerçekleştirilmesi Sırasında ÖKC Bilgi Fişinin düzenlenmesinde uyulacak kurallar:

ÖKC fişi düzenlenmiş satışa ilişkin tahsilat yapılırken düzenlenecek bilgi fişinin türü Fatura bilgi fişi olmalı ve bu bilgi fişinin “Fatura / İrsaliye Seri Sıra No:” alanında “ÖKC fişinin düzenlendiği cihazın sicil numarası, Z No, ÖKC fiş no” bilgisine yer verilmelidir. Ayrıca ÖKC fişinde yer alan satışa ilişkin toplam satış tutarının KDV oranları baz alınacak şekilde gruplandırılarak bilgi fişi üzerinde yer verilmesi mümkün bulunmaktadır. Ödeme türü bilgisi olarak ise müşteriden yapılan tahsilat şekli (nakit, kartlı veya diğer)’ne bilgi fişi üzerinde yer verilmesi gerekmektedir.

9.1.2. SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLDUĞU DURUMLARDA

9.1.2.1. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda

9.1.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

9.1.2.2. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda

Müşteriye e-Fatura elektronik ortamda tanzim edilip elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. YN ÖKC’den ise e-faturalı satışlara ait ekte örneği belirtilen bilgi fişi (2 veya 3 No.lu) verilecektir.
Satıcı bu durumda aşağıdaki 3 yöntemden birini tercih ederek irsaliye veya irsaliye yerine geçen belge düzenleyebilecektir.
a) Müşteriye sevk irsaliyesi yerine geçen bilgi fişi imzalanarak verilebilir (2 No.lu Bilgi Fişi).
b) 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 15. bölümü uyarınca satış anında irsaliye yerine geçen e-Faturanın kağıt çıktısı imzalanarak müşteriye verilebilir.
c) Müşteriye seri sıra numaralı sevk irsaliyesi belgesi verilebilir.

Bu bilgi fişleri üzerine “ e-Fatura / İrsaliye Seri-Sıra No” sunun kaydedilmesi esas olmakla beraber, e-Faturanın veya irsaliyenin sonradan düzenleneceği durumlarda bilgi fişinin bu bölümüne, faturası sonradan düzenlenecek “FSD” ibaresi yazılacaktır. Sonradan düzenlenecek e-Fatura / sevk irsaliyesinin üzerine ise daha önce düzenlenmiş olan bilgi fişinin tarihi, Numarası, Z No’su ve ödeme kaydedici cihazın sicil numarası yazılacaktır.

Not: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, YN ÖKC kullanarak gerçekleştirdikleri satışlarda öncelikle müşterisinin e-Faturaya kayıtlı olup olmadığını e-Fatura uygulamasından sorgulayacaklardır.

9.1.2.3. Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda

9.1.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

9.1.3. SATICININ e-ARŞİV FATURASI UYGULAMASINA KAYITLI OLDUĞU DURUMLARDA
9.1.3.1. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda
e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine gerçekleştirmiş oldukları mal ve hizmet satışlarında; alıcının isteğine bağlı olarak; e-Arşiv uygulaması üzerinden tanzim edecekleri e-Arşiv Faturasını elektronik ortamda iletecekler veya kağıt çıktısını imzalayarak vereceklerdir. YN ÖKC’den ise işlem anında e-Arşiv Faturalı satışlara ait ekte örneği belirtilen bilgi fişi (2 veya 3 No.lu) düzenlenecektir.
Satıcı aşağıdaki 3 yöntemden birini tercih ederek irsaliye veya irsaliye yerine geçen belge düzenleyebilecektir.
a) Müşteriye YN ÖKC’den sevk irsaliyesi yerine geçen bilgi fişi imzalanarak verilebilir (2 No.lu Bilgi Fişi).
b) 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7.1. bölümü uyarınca satış anında irsaliye yerine geçen e-Arşiv Faturasının kağıt çıktısı imzalanarak müşteriye verilebilir.
c) Müşteriye seri sıra numaralı sevk irsaliyesi belgesi düzenlenerek verilebilir.

Bu bilgi fişleri üzerine “ e-Arşiv Faturası / İrsaliye Seri-Sıra No” sunun kaydedilmesi esas olmakla beraber, e- Arşiv Faturasının veya irsaliyenin sonradan düzenleneceği durumlarda bilgi fişinin bu bölümüne, faturası sonradan düzenlenecek “FSD” ibaresi yazılacaktır. Sonradan düzenlenecek e-Arşiv Faturası / sevk irsaliyesinin üzerine ise daha önce düzenlenmiş olan bilgi fişinin tarihi, Numarası, Z No’su ve ödeme kaydedici cihazın sicil numarası yazılacaktır.

9.1.3.2. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda
9.1.2.2. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

9.1.3.3. Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda
9.1.3.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

9.1.4. FATURADA BİLGİ FİŞLERİNE İLİŞKİN OLARAK BULUNACAK BİLGİLER
Faturalı ( anlaşmalı matbaa işletmelerinde bastırılan seri ve sıra numaralı) satışlarda, düzenlenen bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerinin fatura üzerine yazılması zorunludur.
e-Faturalı satışlar ile UBL-TR Formatında düzenlenen e-Arşiv Faturalarda bu bilgilerin; www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan “UBL-TR 1.2 Kılavuzları Klasörü” içinde yer alan “Belgeler” Klasörü içindeki “UBL-TR (Fatura-İnvoice)” Dokümanının “2.3.21 BillingReference” bölümünde açıklandığı şekilde yazılması zorunludur.
e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturalarda da bilgi fişi bilgileri e-Arşiv faturasında gösterilecek ve e-Arşiv raporuna kaydedilecektir.
Fatura UBL-TR şemasında ilgili alanlar seçimli (opsiyonel) alan olarak görülmesine karşın YN ÖKC üzerinden bilgi fişi düzenlenmesi halinde bu alanlar zorunlu kabul edilecektir. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, ilgili uygulama kılavuzlarında bulunan açıklamalara uygun olarak düzenlenmelidir.
Bilgi fişine ait bilgilerin fatura uygulamalarına taşınması işlemi otomasyon sistemine bağlantı (GMP-3), USB veya kağıt fiş nüshasından manuel olarak yapılabilir. Elektronik aktarımda açık kaynak kodlu işlenebilir veri formatı (XML) kullanılmalıdır.
9.2. YEMEK FİŞİ/YEMEK KARTI İLE YAPILAN TAHSİLATLARA İLİŞKİN BİLGİ FİŞLERİ
Self-servis, masada yemek hizmeti veren veya kapıya teslim yapan lokanta, restoran vb. işyerlerinde, ödemenin yemek kartlarıyla harici cihazlar kullanılarak veya kupon benzeri yemek çekleri (fişleri) ile yapılması halinde; satış bedeli ile yemek fişi/kartı üreten firma bilgisi YN ÖKC’lere kaydedilecek ve ekte örneğine yer verilen (4-A No.lu) mali değeri olmayan bilgi fişi düzenlenerek bir nüshası müşteriye verilecek ve bir nüshası da işletmede (EKÜ’de) kalacaktır.
Bu fişlerde müşterinin VKN bilgileri yer almayacaktır. Belli bir döneme ilişkin Yemek Kartı/Yemek Çeki ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak tanzim edilen BİLGİ FİŞLERİ’ ndeki bilgiler baz alınarak Yemek Kartı/Yemek Çeki firmaları itibariyle söz konusu tutarlar için genel esaslara uygun olarak Vergi Usul Kanunu ve 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre fatura düzenlenecektir.
Bilindiği üzere; 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1’inci bölümünde Özel kartların veya yemek çeklerinin anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen “yemek hizmetlerine” ilişkin bedellerin ödenmesinde kullanılması gerektiği açıklanmış olduğundan söz konusu kartlar veya çekler ile yapılan tahsilat işlemlerinde bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.
Satış bedelinin tamamının Yemek Kartı/Yemek Çeki karşılığında tahsil edilmesi halinde “MALİ DEĞERİ OLMAYAN BİLGİ FİŞİ” düzenlenecek olup, bedelin Yemek

Kartı/Yemek Çeki ile tahsil edilmediği diğer yöntemlerle tahsil edildiği (Nakit veya Banka/Kredi Kartı) durumlarda ise genel esaslara uygun olarak “MALİ DEĞERİ OLAN ÖKC FİŞİ” düzenlenecektir.
Satış bedelinin kısmen yemek kartı/yemek çeki ile tahsil edilmesi halinde ise ekte örneğine yer verilen (4-B No.lu) “MALİ DEĞERİ OLAN ÖKC FİŞİ” düzenlenecektedir. Bu ÖKC fişinde, yemek kartı/ yemek çeki ile yapılan tahsilat tutarı üzerinden KDV hesaplanmayacak olup diğer ödeme türlerine göre yapılan tahsilat tutarı üzerinden KDV hesaplanacaktır.
9.3. ÖN TAHSİLAT (AVANS) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FİŞLERİ
Mal ve hizmet satışının gerçekleşmesinden önce satıcı tarafından YN ÖKC kullanılması suretiyle müşteriden avans (depozito, kaparo vb.) mahiyetinde tahsil edilen tutarlar için YN ÖKC’den ekte örneği belirtilen (5 No.lu) Avans bilgi fişi iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının müşteriye verilmesi diğer nüshasının ise satıcıda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Avans Bilgi Fişi nüshalarının üzerinde; satıcı mükellef bilgilerinin (adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, VKN, vergi dairesi, mersis no, tescilli internet adresi bilgilerinin ), bilgi fişinin tarih, fiş numarası ve saatinin, tahsil edilen avans tutarının, ödeme türünün, müşterinin VKN adı ve soyadının ve satıcı ile müşterinin imza bölümleri bulunur.
Bilgi fişinin işlem türü kısmında “AVANS” ibaresi, Z No, Ekü No, MF kodundan önce (varsa Bankacılık işlem bilgilerinden de önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR FATURASI SONRADAN DÜZENLENECEKTİR” ibaresi ile satıcı ve müşteri nüshalarının her birinde satıcı ve müşteri imza bölümleri yer alacaktır.
Avans Bilgi Fişlerinin, mal teslimi ve hizmet ifasının gerçekleşmesinden itibaren vergi mevzuatında öngörülen kanuni süre dahilinde faturaya dönüştürülmesi zorunludur.
Düzenlenen avans bilgi fişinde yer alan bilgiler (Bilgi Fişi Tarihi, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgileri) bu dokümanın 9.1.4. bölümünde açıklandığı şekilde; mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin düzenlenecek faturaya yazılacaktır.
Müşteriye verilen Avans Bilgi Fişinde yazılı müşteri bilgileri ile sonradan düzenlenecek faturada yer alacak müşteri bilgilerinin örtüşmesi zorunludur.
Müşteriden avans alınmış olmakla birlikte, mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştirilmemesi veya işlemden vazgeçilmesi nedeniyle avansın müşteriye iade edilmesi halinde; düzenlenmiş Avans Bilgi Fişinin satıcı ve müşteri nüshalarının satıcı tarafından tanzim edilecek Gider Pusulasına eklenmesi ve Gider Pusulası üzerinde avans iadesinde bulunulan müşterinin adı, soyadı, unvanına yer verilmesi ve müşterinin imzasının alınması koşuluyla faturaya dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Mal tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce alınan avans bedellerine ilişkin olarak satıcı tarafından fatura düzenlenmesi halinde; söz konusu bu tutarlar için Avans Bilgi Fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, YN ÖKC’den ekte örneği belirtilen (1, 2 veya 3 No.lu) Fatura Bilgi Fişi’nin düzenlenmesi gerekmektedir.

9.4. OTOPARK GİRİŞ İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ
YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan otopark işletmelerinde aracın otoparka giriş/ kayıt işlemleri sırasında YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (6 No.lu) “Otopark Giriş Bilgi Fişi” düzenlenerek verilmesi gerekmektedir.
Bu bilgi fişi üzerinde; otopark işletmesinin adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, VKN, tarih, saat, fiş numarası, araç plaka bilgisi ve aracın otopark giriş tarih ve saat bilgileri bulunur.
Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra bilgi fişinin türü kısmında “OTOPARK GİRİŞ” ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.
Otopark Giriş Bilgi Fişlerinin araç otoparktan çıkarken; giriş ve çıkış zamanına göre hesaplanan ücret tutarı dikkate alınarak mali değeri olan YN ÖKC fişine dönüştürülmesi gerekmektedir. Otopark hizmetinin sonunda düzenlenecek mali değeri olan YN ÖKC fişinde otopark giriş bilgi fişinin Tarih, Saat ve No’su da bulunmalıdır.

9.5. FATURA TAHSİLATI İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ
9.5.1. Fatura Tahsilatı İşleminde İlave Ücret Alınmaması Halinde

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve müşteriden ayrıca ücret/komisyon alınmadan yapılan fatura tahsilatı işlemlerinde (başka kurum veya kuruluşlara ait faturaların tahsilatını gerçekleştiren fatura tahsilat merkezlerinin fatura tahsilatı işlemleri) YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (7 No.lu) “Fatura Tahsilatı Bilgi Fişi” düzenlenerek ödemeyi yapana verilecektir.
Bu suretle düzenlenen bilgi fişindeki tutarlar üzerinden KDV hesaplanmayacak olup bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra “FATURA TAHSİLATI” ibaresi, sonunda ise “Z No, Ekü No, MF Kodu” ve bundan önce gelmek üzere “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.
Müşteriden ilave bir ücret/komisyon alınmadan yapılan fatura/faturaların tahsilat işlemlerine ait olmak üzere, faturası tahsil edilen kurum veya kuruluşlardan daha sonra ücret, komisyon, ciro primi vb. adlar altında tahakkuk eden alacaklar için genel esaslar çerçevesinde KDV’li faturanın, faturası tahsil edilen kuruma kesilmesi gerekmektedir.
Bu bilgi fişinde ayrıca tahsil edilen faturanın; ait olduğu Kurum, Tarihi, No.su, Abone No.su, Tutar bilgileri (birden fazla fatura tahsilatının yapılması halinde ise her bir faturanın ayrı ayrı bilgilerine aynı bilgi fişi üzerinde yer verilmesi mümkün bulunmaktadır) ve Tahsilatın Banka veya Kredi Kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda Bankacılık işlem bilgilerine de yer verilecektir.

Bu bilgi fişinin, mükelleflerin kendilerine ait olan ve bedelleri sonradan tahsil edilecek faturaların tahsilinde de düzenlenmesi mümkün olup, bu takdirde bilgi fişinin “Tahsil Edilen Fatura” bilgileri bölümüne kurumun kendi adı ve daha önce düzenlenmiş olan faturanın tarih ve numarası yazılacaktır. Önceden düzenlenmiş birden fazla faturaya ilişkin tahsilatlarda ise; tahsilatı yapılan faturanın tarih ve no’su alanına; tahsilatı yapılan her bir faturanın tarih ve sayıları ayrı ayrı yazılacak veya bu faturaların tarih, numara, tutar ve tahsil edilen tutarlarını, müşteri bilgilerini (adı-soyadı/ unvanı, varsa VKN’sinin) gösteren ve işletme tarafından seri ve sıra nolu olarak oluşturulan “Fatura Tahsilat Listesi”nin tarih ve numarası yazılacaktır.

9.5.2. Fatura Tahsilatı İşleminde İlave Ücret Alınması Halinde

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve müşteriden ayrıca ücret/komisyon alınmak suretiyle yapılan fatura tahsilatı işlemlerinde (başka kurum veya kuruluşlara ait faturaların tahsilatını gerçekleştiren fatura tahsilat merkezlerinin fatura tahsilatı işlemleri) ise bilgi fişi düzenlenmeyecek olup bunun yerine mali değeri bulunan ve genel esaslar çerçevesinde tanzim olunan ekte örneğine yer verilen ÖKC FİŞİ (8 No.lu ÖKC Fişi) düzenlenecektir.
Bu ÖKC fişinde, fatura tahsilat tutarı üzerinden KDV hesaplanmayacak olup fatura bedeline ilave olarak müşteriden alınan ücret veya komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanacaktır.
Bu ÖKC fişinde ayrıca tahsil edilen fatura/ faturaların; ait olduğu Kurum, Tarihi, No.su, Abone No.su, Tutarı ile alınan Komisyon Tutarına (birden fazla fatura tahsilatının yapılması halinde ise her bir faturanın ayrı ayrı bilgilerine aynı ÖKC fişi üzerinde yer verilmesi mümkün bulunmaktadır) yer verilecek olup Tahsilatın Banka veya Kredi Kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda Bankacılık işlem bilgileri bütünleşik olarak bulunacaktır.

9.6. CARİ HESAP TAHSİLATLARINDA DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ:
YN ÖKC’ler kullanılmak suretiyle cari hesaplara ilişkin tahsilatlar yapılması halinde YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (9 No.lu) bilgi fişi iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının cari hesap ödemesinde bulunan müşteriye verilmesi diğer nüshasının ise satıcıda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Bu bilgi fişinin düzenlenebilmesi için; cari hesabı bulunan müşterinin: vergi mükellefi olması veya müşteri ile satıcı arasında cari hesap sözleşmesini bulunması ve mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenmesi gereken belgelerin (fatura vb. ) vergi mevzuatında öngörülen kanuni süreler içinde düzenlenmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu bilgi fişi nüshalarının üzerinde; satıcı mükellef bilgilerinin (Satıcının: adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, VKN, vergi dairesi, mersis no, tescilli internet adresi bilgilerinin ), bilgi fişinin: tarih, fiş numarası ve saatinin, tahsil edilen tutarın, ödeme türünün, cari hesabı bulunan mükellefin/müşterinin; VKN veya cari hesap müşteri kodunun, adı ve soyadı veya unvanının ve satıcı ile ödeme yapan mükellefin/müşterini imza bölümleri bulunur.

Bilgi fişinin türü kısmında “CARİ HESAP TAHSİLATI” ibaresi, Z No, Ekü No, MF kodundan önce (varsa Bankacılık işlem bilgilerinden de önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR – CARİ HESAP TAHSİLATI” ibaresi ile satıcı ve müşteri nüshalarının her birinde satıcı ve ödemeyi yapan mükellefin/müşterinin imza bölümleri yer alacaktır.

Bilgi fişi üzerinde; cari hesaba dahil bulunan ve tahsilata konu edilen fatura veya benzeri belgenin belirlenebilir olması halinde bu belgelerin tarih ve numarasının, tahsilata konu fatura veya benzeri belgenin belirlenememesi halinde ise; tahsilatın yapıldığı an itibariyle cari hesap borç durumunu, mükellef/müşteriden yapılan tahsilat tutarını cari hesaba ilişkin bilgileri (müşterinin cari hesap kodu, adı, soyadı, unvanı) gösteren ve işletme tarafından seri ve sıra nolu olarak oluşturulan “Cari Hesap Ekstresinin” tarih ve numarasının yer alması gerekmektedir.
YN ÖKC’den Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişi düzenlenmek suretiyle bir cari hesaba ait tahsilat işlemlerinin yapılması halinde, ilgili cari hesap ekstresinde; düzenlenen bu bilgi fişinin tarihi, numarası ile ödeme kaydedici cihazın sicil numarasının yazılması gerekmektedir.
Cari hesaba ilişkin kart ile yapılan ödemelerde, kartın hamili ile cari hesap sahibi aynı kişi olmalıdır.

9.7. SİNEMA İŞLETMELERİNDE DÜZENLENECEK e- BİLET BİLGİ FİŞLERİ VE AYLIK SATIŞ RAPORU

9.7.1. Her Bir e-Biletin Bilgi Fişine Dönüştürülmesi:

e-Bilet düzenleme mecburiyetinde olan sinema işletmelerinin, düzenlenen e-Biletlerin YN ÖKC’de bilgi fişine dönüştürülmesi mecburiyetleri de bulunmakta olup söz konusu e-Bilete ilişkin YN ÖKC’lerden ekte örneğine yer verilen (10/A No.lu) Bilgi Fişini düzenlemesi gerekmektedir.

Bu bilgi fişi üzerinde; sinema işletmesinin adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, VKN, vergi dairesi, Bilgi fişinin düzenlenme tarih, saat ve fiş no.su, sinema işletmesinin yeri (İl ve Belediye ayrımı yapılacak şekilde) ve adı, salon ve koltuk no, filmin adı ve menşei (yerli veya yabancı), e-Bilet’in numarası, KDV Hariç tutarı, KDV oranı, KDV Tutarı, KDV Dahil Tutarı ile Ödeme türü bilgileri yer almak zorundadır.
Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra bilgi fişinin türü kısmında “e-Bilet” ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.

9.7.2. Düzenlenen e-Biletlerin Topluca e-Bilet Bilgi Fişine Dönüştürülmesi:

e-Bilet uygulamasına dahil olan sinema işletmeleri, düzenledikleri her bir e-Bilet belgesinin YN ÖKC’de birer e-Bilet Bilgi Fişine dönüştürülmesi esas olmakla birlikte, YN ÖKC ile sinema bileti satış otomasyon sistemlerinin gerekli entegrasyonlarını sağlayıncaya

kadar, aylık vergilendirme dönemleri aşılmamak ve e-Bilet Raporlarının oluşturulma zamanı içinde e-Bilet Raporlarındaki il, belediye, yerli ve yabancı film ayrımı yapılarak toplam bilet satış adedi ve KDV hariç bilet satış tutarları, KDV oranı, KDV Tutarı ve KDV dahil bilet satış tutarları, girilmek suretiyle “Toplu e-Bilet Bilgi Fişi”ne (10/B No.lu) dönüştürülebilecektir. Bu bilgi fişinde e-Bilet numarası yerine e-Bilet Raporu’nun Rapor ID numarası yazılacaktır. Bu şekilde toplu bilgi girişinde ödeme türü olarak “Diğer” seçeneği kullanılacaktır.

Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra bilgi fişinin türü kısmında “Toplu e-Bilet” ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.
9.7.3. e-Bilet Bilgi Fişleri Aylık Satış Raporunda Yer Alacak Bilgiler:

YN ÖKC’de oluşturulan (tekil veya toplu) e-Bilet Bilgi Fişlerine ilişkin olarak eğlence vergisinin beyan ve ödemesinde kullanılmak üzere YN ÖKC’den her bir İL, BELEDİYE (Örneğin, Ankara ili Altındağ Belediyesi) bazında alınacak “e-Bilet Bilgi Fişi Aylık Satış Raporu”nda (10/C No.lu); sinema işletmesinin adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, VKN, vergi dairesi, filmin menşei (yerli veya yabancı), toplam bilet satış adedi ve KDV Hariç bilet satış tutarları, KDV Oranı, KDV Tutarı ve KDV dahil bilet satış tutarları bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra “e-Bilet Bilgi Fişi Aylık Satış Raporu” ibaresi, sonunda ise (Z No, EKÜ No, MF Kodundan önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.

9.8. e-SERBEST MESLEK MAKBUZU BİLGİ FİŞLERİ

Serbest meslek faaliyeti icra edenlerden YN ÖKC kullananların istemeleri halinde YN ÖKC’lerden ekte örneğine yer verilen (11 No.lu) Bilgi Fişini düzenlemesi gerekmektedir.

YN ÖKC’lerden e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e- Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin, düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.
Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra bilgi fişinin türü kısmında “e-SMM” ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) bankacılık işlem bilgileri bulunacaktır.
9.9. e-MÜSTAHSİL MAKBUZU BİLGİ FİŞLERİ
e-Müstahsil Makbuzu düzenleme mecburiyeti bulunanlardan YN ÖKC kullananların istemeleri halinde YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (12 No.lu) Bilgi Fişini düzenlemesi gerekmektedir.

YN ÖKC’lerden e-Müstahsil Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e- Müstahsil Makbuzu Bilgi Fişinin iki nüsha üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde; bu bilgi fişi nüshaları da e- Müstahsil Makbuzu kağıt nüshaları yerine geçecektir.

Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra bilgi fişinin türü kısmında “e-Müstahsil Makbuzu” ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) tarafların ıslak imzaları bulunacaktır.

9.10. e-İRSALİYE BİLGİ FİŞLERİ

e-İrsaliye düzenleme mecburiyeti bulunanlardan YN ÖKC kullananların istemeleri halinde YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (13 No.lu) Bilgi Fişini düzenlemesi gerekmektedir.

YN ÖKC’lerden e-İrsaliyede bulunan bilgileri de ihtiva eden e-İrsaliye Bilgi Fişinin üretilmesi ve düzenleyen tarafından imzalanması halinde; bu bilgi fişi nüshaları da e- İrsaliyenin kağıt nüshaları yerine geçer.
Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra bilgi fişinin türü kısmında “e-İrsaliye” ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) tarafların ıslak imzaları bulunacaktır.

10. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEKNİK UYARLAMA

Bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak YN ÖKC’lerde Bilgi Fişi düzenlenebilmesi için söz konusu cihazlarda yapılacak teknik uyarlamaların, Bakanlığımızdan onay alan ÖKC firmaları veya yetkili servisleri aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Örnek Bilgi Fişleri için : https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/17844


Kaynak: GİB – TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here