Ana sayfa Vergi Varlık Barışı 2018

Varlık Barışı 2018

1912
0

Varlık Barışı 2018

YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun ile yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi halinde bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesi, yurt içinde bulunan varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi ve yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesi gibi
önemli imkânlar getirilmiştir.

I-YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN BİLDİRİMİ
Yurt dışında bulunan;
• Para,
• Döviz,
• Altın,
• Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,
» Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde söz konusu varlıklar için vergi hesaplanmaz.

» Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30 KASIM 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde %2 oranında vergi hesaplanır.
Hesaplanan vergi, banka ve aracı kurumlar tarafından 31 ARALIK 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Genel Tebliğ(Seri No: 3) ekinde yer alan EK-2 beyannamesi ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir.

Söz konusu varlıkları Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kanundan yararlanılabilmesi için;
◊ Bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,
◊ Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi, şarttır.

Bildirime konu edilecek varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun Kanundan yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

VARLIKLAR TÜRKİYE’YE NASIL GETİRİLİR?
Varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden maksat;
– Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
– Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.

Yurt dışında bulunan ancak Kanun kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 30 Kasım 2018 tarihine kadar Kanun kapsamındaki varlıklara dönüştürülmesi suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

Gerçek ve tüzel kişilerin Kanun kapsamında olan yurt dışındaki varlıklarını Genel Tebliğ (Seri No: 3) ekinde yer alan Ek-1 formu ile iki nüsha olarak bankalara veya aracı kurumlara bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler vergi dairelerine herhangi bir
beyanda bulunmayacaklardır.
Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesinde Tevsik Edici Belgeler:
• Banka dekontu,
• Aracı kurum işlem sonuç formları,
• Deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerdir.
Yurt dışındaki varlıklar; Türkiye’ye getirilmeden, yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18 MAYIS 2018 (Kanunun Resmi Gazete yayım tarihi) tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredi borçlarının 30 KASIM 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.

Örnek: Türkiye’de mukim Bay (M), 2010 yılında yurt dışında bilişim teknolojilerine yatırım yapan bir şirket kurmuş, bu şirkete ait ortaklık paylarını 2015 yılında yurt dışında yerleşik bir holdinge kazançlı olarak satmış ve bu satıştan elde ettiği hasılat ile altın satın almıştır. Bay (M), 31 TEMMUZ 2018 tarihinde yurt dışındaki bu altınlarını Türkiye’ye getirmiş ve aynı tarihte Türkiye’deki (N) bankasına bildirmiştir. Türkiye’ye getirilen bu varlık nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

II-YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANI
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan;
• Para,
• Altın,
• Döviz,
• Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
• Taşınmazların,
» 31 TEMMUZ 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi halinde bu varlıklara ilişkin olarak vergi hesaplanmaz.
» 30 KASIM 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilip kanuni defterlere kaydedilmesi mümkündür. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanır ve bu vergi 31 ARALIK 2018 tarihine kadar ödenir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 KASIM 2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir.
Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan Kanun kapsamında olan yurt içi varlıklarını Genel Tebliğ (Seri No: 3) ekinde yer alan Ek-3 beyannamesi ile bağlı oldukları vergi dairelerine beyan etmeleri
gerekmektedir. Ayrıca 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre de elektronik ortamda beyan da mümkündür.

BİLDİRİLEN YURT DIŞI VARLIKLAR İLE BEYAN EDİLEN YURT İÇİ
VARLIKLAR NEDENİYLE HİÇBİR SURETLE VERGİ İNCELEMESİ VE
VERGİ TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR.

III-YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN VE KANUN KAPSAMINDA GELİR
VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR
31/10/2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;
– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları,
– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
– Yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Ayrıca, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 31/12/2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlar da istisna kapsamındadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinden (Seri No: 3) ulaşmanız mümkündür.

______________________________________________________________

Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here