Ana sayfa Vergi Teknoparklardaki KDV ve Kurumlar vergisi uygulamasını biliyor musunuz?

Teknoparklardaki KDV ve Kurumlar vergisi uygulamasını biliyor musunuz?

687
0

Teknoparklardaki KDV ve Kurumlar vergisi uygulamasını biliyor musunuz?

KONU

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki faaliyetlerin vergisel boyutu

SORU

Teknopark İstanbul Pendik yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan Şirketiniz tarafından özel tipte gemilerin, su altı formunun optimizasyonu, hız-güç karakteristiklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, denge kriterlerinin sağlanması, ağırlık hesabı ve optimizasyonu, mukavemet hesapları ve yapı optimizasyonu, klas konstrüksiyon ve sistem resimlerinin oluşturulması, imalat bilgilerinin oluşturulması ve gemideki yardımcı sistem tasarımlarının Gemi Mühendisleri Odası tarafından tescil edilmesi sonrası Bölge dışındaki firmalara satışı işleminin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında istisna olup olmadığı…

CEVAP


1-Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme
Bu hüküm ve açıklamalara göre şirketinizce münhasıran teknoloji geliştirme bölgesindeki Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, şirketiniz tarafından bölge dışındaki başka bir şirkete satmak üzere yapılan gemi dizayn faaliyetinin Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  1. b) Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden Değerlendirme:
    Buna göre, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Şirketinizin Bölgede yürüttüğü, özel gemi tasarımı kapsamındaki işlemleri, KDV Kanununun Geçici 20/1 inci maddesi kapsamında bir teslim ve hizmet olmadığından KDV’ye tabi olacaktır.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 39044742-KDV.G.20-13143 17/02/2016
Konu : Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki faaliyetlerin vergisel boyutu

 

İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunuz ile ilgi (b) de kayıtlı dilekçenizde; Teknopark İstanbul Pendik yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan Şirketiniz tarafından özel tipte gemilerin, su altı formunun optimizasyonu, hız-güç karakteristiklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, denge kriterlerinin sağlanması, ağırlık hesabı ve optimizasyonu, mukavemet hesapları ve yapı optimizasyonu, klas konstrüksiyon ve sistem resimlerinin oluşturulması, imalat bilgilerinin oluşturulması ve gemideki yardımcı sistem tasarımlarının Gemi Mühendisleri Odası tarafından tescil edilmesi sonrası Bölge dışındaki firmalara satışı işleminin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında istisna olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

  1. I) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde;

  1. c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,
  2. l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,”

hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamalara, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup bu Tebliğin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edildiği; bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar dolayısıyla yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi bu istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre şirketinizce münhasıran teknoloji geliştirme bölgesindeki Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, şirketiniz tarafından bölge dışındaki başka bir şirkete satmak üzere yapılan gemi dizayn faaliyetinin Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  1. II) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

-1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 1/2 maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV’ye tabi olduğu,

– Geçici 20/1 maddesinde ise; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/G.2.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

            Buna göre, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Şirketinizin Bölgede yürüttüğü, özel gemi tasarımı kapsamındaki işlemleri, KDV Kanununun Geçici 20/1 inci maddesi kapsamında bir teslim ve hizmet olmadığından KDV’ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BENZER İÇERİKLER

Teknopark Ar-Ge Teşvikleri nelerdir?

Temel Bilimler Desteği Artık Teknopark Şirket ve Yönetici Şirketler İçin de Uygulanacak!

Ar-Ge İndirimi nedir? Sponsor olursam vergi avantajım olur mu? Bağış ve Yardımları Vergiden düşebilir miyim?

AR-GE Yapanlar Vergi Öder mi?

Ar-Ge’ye ne kadar harcıyoruz?

İmalatta ve Ar-Ge’de kullanılacak sabit kıymetler için hızlandırılmış amortisman yöntemi geldi

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here