Ana sayfa Vergi Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında ödül alan firmalara yapılacak ödemelerden veraset ve...

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında ödül alan firmalara yapılacak ödemelerden veraset ve intikal vergisi kesilip kesilmeyeceği

Yarışmada kazanılan ödüller veraset ve intikal vergisine tabi midir?

235
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlediği, Proje Değerlendirme Jürisi tarafından ödüle hak kazanan firmalara yapılacak olan ödemeler için düzenlenen Ödeme Emri Belgelerinin, Bakanlığınız Merkez Saymanlık Müdürlüğünce bu ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu gerekçesiyle iade edildiği belirtilerek, söz konusu ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

            Anılan Kanunun 38 inci maddesinde “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almaktadır.

            Gelir Vergisi Kanununun “Teşvik ikramiye ve mükafatları” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendiyle, ilim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiye ve mükafatlar gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

             Buna göre, ”Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması” kapsamında ödül kazanan firmaların kurumlar vergisi mükellefi olduğu ve Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan düzenlenmenin kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmasının mümkün olmadığı hususları dikkate alındığında söz konusu yarışma dolayısıyla bu şirketlere ödül olarak ödenen tutarların kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında da “Şahıs” tabirinin, hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları; (b) fıkrasında, “Mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında ise ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği belirlenmiştir.

            Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, kurumlar vergisinin konusuna giren ödemeler karşılıksız olsa dahi veraset ve intikal vergisine tabi tutulmamaktadır.

            Bu itibarla, Bakanlığınız tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması sonucu proje değerlendirme jürisi tarafından ödüle hak kazanan firmalara yapılacak ödemeler kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağından, bu ödemelerin ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması mümkün değildir.


Kaynak: GİB Özelge, 12/02/2015, 90792880-160.01.03[2014/72]-140, ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here