Ana sayfa Vergi Dövizli işlemlerde 7000 TL üstü bakiyeleri nakit olarak ödeyebilir miyiz?

  Dövizli işlemlerde 7000 TL üstü bakiyeleri nakit olarak ödeyebilir miyiz?

  Ödeme ve tahsilatlarda tesvik zorunluluğu 

  52
  0

  Kasamızdan 7000 üstünde nakit ödeme işlemi yapılamamaktadır. Ödeme döviz tutarında olduğunda nasıl bir yol izlenmeli? örneğin 2000 usd nakit çıkış yapabilir miyiz?

  7.000 TL karşılığı Döviz için de kural geçerlidir.


  T.C.

  TOKAT VALİLİĞİ

  Gelir Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 32695369-105-E.17519 18.12.2018
  Konu : Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar  

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sıfır traktör satışlarıyla ilgili olarak kesilen faturanın tescil ve kayıt işlemlerinin emniyet müdürlüğü tarafından yapılmakta iken 2/1/2018 tarihinden itibaren noterler kanalı ile yapılmaya başlandığı, bu sebepten bayinin satmış olduğu ticari malları için alıcılardan araç satış bedeli olarak tahsil ettiği bedellerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesi hükmüne göre, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kağıtların tevsiki mecburidir.

  Mezkûr Kanunun mükerrer 257 nci maddesinde, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

  Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin aracı aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemeleri girmekte olup, yine mezkûr Tebliğde belirlenen tahsilat ve ödemeler ise tevsik zorunluluğu dışında tutulmuştur.

  Söz konusu Tebliğin;

  – “4.1. Kapsam ve Tutar” bölümünde, “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

  Bu kapsamda örneğin;

  – Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

  – Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

  – İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.“,

  – “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünde; “

  1. d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

   …

  aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

  açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, bahse konu uygulama kapsamında, aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here