Ana sayfa Çalışma Hayatı Basın İş Kanunu İle İlgili Soru ve Cevaplar

  Basın İş Kanunu İle İlgili Soru ve Cevaplar

  1664
  0

  1- GAZETECİNİN ÜCRETİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR?
  Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için %5 fazlasıyla ödemeye mecburdurlar.

  2- GAZETECİLERİN YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADARDIR?
  Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda 4 hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti 10 yıldan yukarı olan bir gazeteciye, 6 hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her 6 aylık çalışma devresi için 2 hafta ücretli izin verilir.

  3- GAZETECİLER NE KADAR SÜREDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIRLAR?
  Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

  4- GAZETECİLERİN HAFTA TATİLLERİ KAÇ GÜNDÜR?
  Gündüz çalışması yapan gazeteciye 1 gün hafta tatili verilir. Vazifesi gece çalışmayı gerektiren gazeteciye hafta tatili 2 gün verilir.

  5- GAZETECİ ULUSAL BAYRAM, GENEL TATİLLER VE HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞIRSA ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
  Bu kanuna göre gazetecinin, ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması fazla saatlerde çalışma sayılmaktadır. Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır.

  6- GAZETECİ HANGİ HALLERDE FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMIŞ SAYILIR?
  Gündüz veya gece devresindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalışma) sayılır.

  7- GAZETECİ İLE YAZILI İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK GEREKİR Mİ?
  Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir.

  8- KIDEM SÜRESİ İÇİN FARKLI GAZETELERDE ÇALIŞMALAR TOPLANIR MI?
  Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

  9- YILLIK İZİN KULLANMADAN AYRILAN GAZETECİYE KULLANMADIĞI İZİNLERİN ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
  Gazeteci yıllık iznini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir.

  10- GAZETECİNİN İHBAR SÜRESİ NE KADARDIR?
  İşyerinde işverenle arasındaki hizmet münasebeti bir veya müteaddit mukaveleye istinaden fasılasız olarak en az 5 yıl sürmüş olan gazetecinin işine son verilmesi yapılacak yazılı ihbardan itibaren 3 ay geçtikten sonra muteber olur. 5 seneden az hizmeti olanlar için bu ihbar müddeti 1 aydır.

  11- GAZETECİ HİZMET AKDİNİ NASIL FESHEDEBİLİR?
  Gazeteci en az 1 ay evvel işverene yazılı ihbarda bulunmak suretiyle iş akdini her zaman feshedebilir.

  12- GAZETECİLER DENEME SÜRESİNE TABİ MİDİRLER?
  Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için deneme süresi en çok 3 aydır.

  13- GAZETECİ BİRDEN ÇOK GAZETEDE ÇALIŞABİLİR Mİ?
  Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde dışarıda, basınla alakası olsun veya olmasın, başka iş tutmakta serbesttir.

  14- HİZMET AKDİNDE OLMAYAN ÇALIŞMALAR İÇİN AYRICA ÜCRET ÖDENİR Mİ?
  Gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır.

  15- MUVAZZAF ASKERLİKTE GAZETECİYE ÜCRET ÖDENİR Mİ?
  İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silâhaltına alınan gazeteciye normal askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.

  16- KADIN GAZETECİYE HAMİLELİKTE VE DOĞUM SÜRESİNDE ÜCRET ÖDENİR Mİ?
  Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7’nci ayından itibaren doğumun 2’nci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vuku bulmaz veya çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren 1 ay müddetle bu ücret ödenir.

  17- AYNI SÜRELER İÇİN GAZETECİYE BİRDEN FAZLA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?
  Bir defa kıdem tazminatı alan gazetecinin kıdemi, yeni işine girişinden itibaren hesaplanır. Ancak, buna aykırı olarak işverenle gazeteci arasında yapılacak mukavele muteberdir.

  18- GAZETECİYE KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?
  İşverenin maddi imkânsızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok 4 taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi 1 yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.

  19- GAZETECİ İHBAR SÜRESİNİ BEKLEMEDEN HİZMET AKDİNİ FESHEDEBİLİR Mİ?
  Bir mevkutenin veçhe ve karakterinde gazeteci için şeref veya şöhretini veya umumiyetle manevi menfaatlerini ihlal edici bir vaziyet ihdas edecek şekilde bariz bir değişiklik vukuu halinde, gazeteci ihbar mühletini beklemeden akdi feshedebilir.

  20- GAZETECİNİN SÖZLEŞMESİ HASTALIK SEBEBİYLE FESHEDİLEBİLİR Mİ?
  Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akdi işveren tarafından feshedilemez. Ancak, bu hastalığın 6 aydan fazla uzaması halinde tazminat verilmek suretiyle akdin feshi cihetine gidilebilir.

  21- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE KIDEM HAKKI NE ZAMANDAN İTİBAREN HESAPLANIR?
  Mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren.

  22- BASIN İŞ KANUNU GEREĞİNCE GAZETECİLERİN TERFİYE HAK KAZANABİLMELERİ İÇİN GAZETEDE KAÇ YIL ÇALIŞMALARI GEREKİR?
  2 yıl.

  23- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE GAZETECİ İLE İŞVEREN ARASINDA YAZILI OLARAK YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞMEDE NELERİN BULUNMASI ZORUNLUDUR?
  İşin nev’i, ücret miktarı, gazetecinin kıdemi.

  24- İŞVERENİN GAZETECİNİN İŞ AKDİNİ HASTALIK SEBEBİYLE FESHEDEBİLMESİ İÇİN HASTALIĞIN KAÇ AYDAN FAZLA UZAMASI GEREKİR?
  6 ay.

  25- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE, GAZETECİNİN VAZİFESİ DEVAMLI GECE ÇALIŞMASINI GEREKTİRDİĞİ HALLERDE HAFTA TATİLİ KAÇ GÜNDÜR?
  2 gün.

  26- GAZETECİNİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ HALİNDE EŞİ VE ÇOCUKLARINA HANGİ TUTARDA ÖLÜM TAZMİNATI VERİLİR?
  Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin 3 mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir.

  27- VAZİFE GÖREMEYECEK ŞEKİLDE HASTALANARAK, İŞVEREN TARAFINDAN İŞİNDEN ÇIKARILAN GAZETECİ KAÇ YIL İÇİNDE İYİLEŞTİĞİ TAKDİRDE TEKRAR ESKİ İŞİNE TERCİHEN ALINIR?
  1 yıl içinde.

  28- GAZETECİ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİĞİ ZAMAN, KAÇ GÜN OLAĞANÜSTÜ ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANIR?
  3 gün.

  29- GAZETECİYE; EŞİ VEYA ÇOCUĞU, ANASI VEYA BABASI ÖLDÜĞÜ ZAMAN KAÇ GÜN ÜCRETLİ İZİN VERİLİR?
  4 gün.

  30- GAZETECİLİK MESLEĞİNDEKİ HİZMETİ ON YILDAN YUKARI OLANLARA VERİLECEK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ NE KADARDIR?
  6 hafta.

  31- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
  8 saat.

  32- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA MESAİ GÜNDE KAÇ SAATİ GEÇEMEZ?
  En fazla 3 saat.

  33- BASIN İŞ KANUNU GEREĞİNCE GAZETECİ İŞYERİ DIŞINDA İŞVERENE BAĞLI OLMAKSIZIN, BASINLA ALAKASI OLSUN VEYA OLMASIN BAŞKA BİR İŞ TUTABİLİR Mİ?
  Sözleşmede aksi öngörülmediği sürece başka bir iş tutmakta serbesttir.

  34- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE, MÜESSESEDE ÇALIŞACAK STAJYER SAYISI NASIL HESAPLANIR?
  Yazı işleri kadrosunun %10’nu geçemez.

  35- GAZETECİYE HER BİR FAZLA ÇALIŞMA SAATİ İÇİN VERİLECEK ÜCRET, NORMAL ÇALIŞMA SAATİ ÜCRETİNİN NE KADARIDIR?
  %50 fazlası.

  36- KADIN GAZETECİNİN HAMİLELİĞİ HALİNDE, HAMİLELİĞİN 7. AYINDAN İTİBAREN DOĞUMUN 2. AYININ SONUNA KADAR İZİNLİ SAYILIR. BU SÜRE ZARFINDA MÜESSESE GAZETECİYE NE KADAR ÜCRET ÖDER?
  Son aldığı ücretin yarısı.

  37- GAZETECİLERE ÜCRETLERİNİ ZAMANINDA ÖDEMEYEN İŞVEREN, BU ÜCRETLERİ NE KADAR FAZLASIYLA ÖDEMEYE MECBURDUR?
  Her gün için %5 fazlasıyla.

  38- PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA BİR GÜN HAFTA TATİLİ YAPAN BİR GAZETECİNİN PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMASI FAZLA MESAİ SAYILIR MI?
  Sayılmaz. 

  39- BASIN İŞ KANUNU GEREĞİNCE, FAZLA ÇALIŞMALARIN SAAT 24 DEN SONRAYA TESADÜF EDEN SAATLERİNDE ÜCRET NE KADARDIR?
  Ücret 1 misli fazlasıyla ödenir.

  40- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE, GAZETECİLER HER HİZMET YILI SONUNDA HANGİ TUTARDA İKRAMİYEYE HAK KAZANIRLAR?
  Bir aylık ücret tutarında.

  41- BİR DEFA KIDEM TAZMİNATI ALAN GAZETECİNİN KIDEMİ, NE ZAMANDAN İTİBAREN HESAPLANIR?
  Yeni işe girişinden itibaren.

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here