Ana sayfa Muhasebe Ayni Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir mi?

Ayni Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir mi?

43
0

Konu Hakkındaki 23.12.2019 Tarihli GİB Özelgesi;

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, Şirketinizce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ayakkabı, yiyecek, giyecek… vb. ayni bağışlar yapıldığı, Şirketinizce ayni olarak bağışlanan mallarla ilgili fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu vakıflara gönderildiği, bazı durumlarda da vakıflarca ayni yardım tutanağı düzenlenerek tarafınıza ulaştırıldığı belirtilerek söz konusu ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun “Vakıflar” başlıklı 7 nci maddesinde;

            “Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

            …”

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Muafiyetler” başlıklı 9 uncu maddesinde;

            “Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

            a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

            b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

            c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

            e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,

            Muaftır.

            Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan ayni ve nakdi bağışların anılan Kanun ve ilgili mevzuata uygun belgelerle tevsik edilmesi halinde, bu bağışların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

 


Kaynak: GİB Özelge – 23.12.2019, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Kira geliri beyannamesinde indirim yapılabilecek bağış ve yardımlar nelerdir?

Vergiden düşebileceğiniz bağış ve yardımlar nelerdir?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here