Ana sayfa Vergi AR-Ge kapsamında (5746 Kanun) sözleşme damga vergisi uygulaması

AR-Ge kapsamında (5746 Kanun) sözleşme damga vergisi uygulaması

AR-Ge kapsamında (5746 Kanun) sözleşme damga vergisi uygulaması nasıldır?

105
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından şirketinize ihale edilen “… TV Programı Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin alınan ihale kararı ve sözleşmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun l inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde ise bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/9 fıkrasında, resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ise ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunun amacının, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek olduğu; “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin (j) bendinde, tasarım faaliyetinin, sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsadığı, aynı maddenin (k) bendinde, tasarım merkezinin, tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade edeceği; “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı, dokuzuncu fıkrasında ise, bu Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetlerinin bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabileceği, ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisinin bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisinin ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabileceği, bu oranları ayrı ayrı veya birlikte iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye Cumhurbaşkanının yetkili olacağı, sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamının Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebileceği, sipariş verenlerin, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

30.9.2016 tarih ve 29483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 seri no.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinin “Uygulama esasları” başlıklı 3 üncü maddesinde, “(1) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır.

(2) Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için;

a)   Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 sayılı Kanunda belirtilen vakıflardan,

b)   Teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden,

c)   Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK’tan

alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin 5746 sayılı Kanun  kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmayacaktır.

(6) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte, sipariş verenler de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, 11.8.2016 tarih ve 29798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1.8.2016 tarihli ve 2016/9094 sayılı Kararname eki Kararda, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetlerinin tasarım faaliyeti olarak dikkate alınacağı kararlaştırılmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından şirketinize ihale edilen “… TV Programı Hizmet Alımı İşi”ne yönelik olarak …/…/2017 tarihli sözleşmenin imzalandığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün …/…/2017 tarih ve … sayılı yazısı ile de şirketinize Tasarım Merkezi Belgesinin verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden …/…/2017 tarihinden itibaren yararlanmasına Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü arasında “… TV Programı” hizmet alımına yönelik olarak …/…/2017 tarihinde imzalanan sözleşme konusu işin, 5746 sayılı Kanun kapsamında sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyeti olduğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak bir yazı ile tevsiki halinde, söz konusu işe yönelik alınan ihale kararı ve sözleşmeye damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 


Kaynak: GİB Özelge, 02.08.2019, 90792880-155.15[5322]-261426   , ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here