Ana sayfa SGK 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri

  7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri

  150
  0

  1. İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

  İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

  DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  Sigortalı Yönünden;

  İş veya hizmet sözleşmelerinin 01/01/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi,

  İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,

  01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

  01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

  Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması, Sigortalının fiilen çalıştırılması,

  İş Yeri Yönünden;

  Özel sektör işvereni olması,

  Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısını destek süresinin bitiminden itibaren destekten yararlanılan ortalama destek süresi kadar çalıştırması,

  şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

  DESTEK TUTARI VE SÜRESİ

  Desteğin Tutarı;

  Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

  Desteğin Süresi;

  4447/Geçici 27’nci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar bu destekten yararlanılacaktır.

  DESTEKLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREN DİĞER HUSUSLAR

  İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı ayda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

  Sigortalı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yerine başvurusunu yazılı veya sözlü yapılabilecektir. Bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

  İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

  1-Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?
  İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

  2-Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?
  İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecektir.

  3-Prim desteği tutarı ne kadar?
  Prim desteği tutarı; kapsama giren ve Kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.
  Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık 30 x 44,15 = 1.324,50 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.

  4-Prim desteği için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?
  İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını; www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir. İşverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine ayrıca başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

  5-İşveren yabancı sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanır mı?
  Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekmektedir.

  6-İş sözleşmesi “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile sona eren bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?
  İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten yararlanılamayacaktır. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

  7-Sigortalı en son çalıştığı iş yeri işverenine başvurusunu hangi şekilde yapabilir? Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü yapılabilecektir.
  Bu nitelikteki sigortalıların, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

  8-Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?
  İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

  9-Bu destek kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?
  İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden yararlanılan ayda, aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

  10-Bu destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?
  Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecektir.

  11-Destekten yararlanan bir iş yeri, farklı bir sosyal güvenlik merkezi alanına giren başka bir adrese nakli halinde destekten yararlanmaya devam eder mi?
  Prim desteğinden yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için destekten yararlanmaya devam eder.

  2. İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

  İlave İstihdam Prim Desteği, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

  DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  Sigortalı Yönünden;

  4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihi ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

  01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

  İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

  İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

  Sigortalının fiilen çalışması,

  İş Yeri Yönünden;

  Özel sektör işvereni olması,

  2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

  4447 sayılı Kanununun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

  şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

  DESTEK TUTARI VE SÜRESİ

  Desteğin Tutarı;

  Özel sektör işverenleri bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir.

  İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

  Desteğin Süresi;

  Bu destekten, 4447/Geçici 28 inci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar yararlanılacaktır.

  DESTEKLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREN DİĞER HUSUSLAR

  İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı anda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

  İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

  1-Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?
  İlave İstihdam Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.

  2-Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?
  Prim desteğinden, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar, her ay yararlanılabilecektir.

  3-Prim desteği tutarı ne kadar?
  Prim desteği tutarı, kapsama giren sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.

  Kapsama giren sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında işveren, aylık 30 x 44,15 = 1.324,50 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.

  4-Prim desteğinden yararlanabilmek için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?

  İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak;

  “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde – İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir.

  Bunun dışında, işverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

  5-Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?
  İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir. Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değildir.

  6-Destek kapsamında işe alınan sigortalının ilave olarak çalıştırılması şartı nedir?

  Maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı iş yerinden Kuruma 2019/Ocak ile 2020/Nisan ayları/dönemlerinde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

  Örneğin; destek kapsamına giren bir iş yerinde en az sayıda bildirimin 5 sigortalı ile Ekim 2019’da yapıldığı ve kapsama giren bir sigortalı istihdam edildiği varsayıldığında, işverenin bu destek kapsamında istihdam ettiği sigortalıdan dolayı destekten yararlanabilmesi için destekten yararlanılacak ayda 6 ve üzerinde sigortalı bildirmesi gerekmektedir. Destekten yararlanılacak ayda 5 sigortalı bildirilmesi halinde, destek kapsamında istihdam edilen sigortalıdan dolayı bu ayda prim desteğinden yararlanılamayacaktır.

  7-18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen iş yerleri bu destekten yararlanır mı?
  18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.

  8-Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?
  İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

  9-Bu destek kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?
  İlave İstihdam Prim Desteğinden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

  10-Bu destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?
  Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

  11-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan işverenler bu destekten yararlanır mı?
  Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden yararlanabilirler.


  Kaynak: ISMMMO /SGK
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here