Ana sayfa Mevzuat 2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

26
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 06.09.2021/174-1

2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

ÖZET

2022 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi. 2022 yılında arsa ve arazi vergi matrahları, 2021 yılında ilgili Komisyonlar tarafından yapılan değerleme sonucu belirlenen Asgari Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Fiyatlarına göre belirlenmektedir. 2022 yılı vergi matrahlarının hesabında işyeri ve konutların bina vergisi matrahları ise arsa/arazi payına ilave olarak ilan edilen bu bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini dikkate alınarak belirlenecektir. 2021 yılında yeni gayrimenkul maliki olanların vergi mükellefiyeti ise 2022 yılında başlamaktadır.

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre bina vergisine tabidir ve bina vergisinin matrahı 29’uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeridir. Vergi değeri ise arsa birim metrekare değerleri ile metrekare normal inşaat maliyet bedeller dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 2022 yılı arsa birim metrekare değerleri, bu yıl yapılan değerleme sonucunda belirlenmektedir.

Arsa birim metrekare değerleri dört yılda bir Vergi Usul Kanuna göre oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenirken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yer yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilan edilmektedir.

Bildirim Verilmesi

Emlak Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre, yeni inşa edilen binalar için; inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı, Emlak Vergisi Kanunu’nun 33üncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde (8 numaralı fıkra hariç) değişikliğin meydana geldiği, bütçe yılı içinde emlakin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye “bildirim” verilmektedir. Bu değişikliklerin bütçe yılının son üç ayı içinde meydana gelmesi halinde bildirimin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye yapılması gerekmektedir.

Bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin ilanı

Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, binalar için emlak vergisi hesaplanmasına esas vergi değeri, EVK’nın 29’uncu maddesine göre, “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile takdir olunan arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle” hesaplanan bedeldir.

EVK’nın 31’inci maddesinde “vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgilerin tüzükte” belirtileceği düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddeye göre hazırlanan 29.02.1972 tarih ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “ Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük”, 15.3.1972 tarih ve 14129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.3.1972 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre vergi değerinin belirlenmesinde binalar “taşıyıcı sistemlerine” göre gruplara ve ”İnşaat özelliklerine ” göre sınıflara ayrılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (a) fıkrasında, “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” (d) fıkrasında da, “(a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

2022 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 01.09.2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 79 seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. “2022 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”, bu sirkülerimize eklenmiştir.

2022 yılında arsa ve arazi vergi matrahları, 2021 yılında ilgili Komisyonlar tarafından yapılan değerleme sonucu belirlenen Asgari Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Fiyatlarına göre belirlenmektedir.

2022 yılı vergi matrahlarının hesabında işyeri ve konutların bina vergisi matrahları ise arsa/arazi payına ilave olarak ilan edilen bu bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini dikkate alınarak belirlenecektir.

24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, bu Sirkülerimize konu “bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri”nden farklıdır.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here