Ana sayfa Vergi 2020 Yılı temmuz ayına ait Ba – Bs beyannamelerini 7326 sayılı kanun...

  2020 Yılı temmuz ayına ait Ba – Bs beyannamelerini 7326 sayılı kanun kapsamında düzeltebilir miyiz?

  Ba-Bs Formlarının bildirimi ve ceza uygulaması

  74
  0

  2020 temmuz ayı ba-bs düzeltme beyanı vermek istiyorum. 7326 sayılı kanundan yararlanabilir miyim? 

  Düzeltme beyanı 7326 SK dan yararlanamaz. Kesilen özel usulsüzlük cezası için vuk 376 uygulanır % 50 indirimli ödenir.


  VERGİ USUL KANUNU

  Kanun No – Kabul Tarihi: 213 – 04/01/1961 

  Resmi Gazete Sayısı – Tarihi: 10703 – 10/01/1961

  Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

  Mükerrer Madde 355

  (Değişik: 09/08/2016 – 6728/21 md.)

  (Ek : 30/12/1980 – 2365/80. ; Değişik: 22/7/1998 – 4369/13 md.) Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016 – 6728/21 md.) mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

   1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 2.500 TL) Türk Lirası,

   2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 500 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 1.300 TL) Türk Lirası,

   3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 650 TL) Türk Lirası,

  Özel usulsüzlük cezası kesilir. (7103 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük: 27.03.2018)Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 1.500 TL)  Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 500(522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 760 TL)  Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 390 TL) Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.

  Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. (Ek cümle : 16/6/2009 -5904/22 md.) Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.

    Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

  (Ek fıkra: 16/7/2004-5228/10 md.) Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.  (Ek cümle : 23/7/2010 – 6009/12 md.) Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 1.900.000 TL)  ‘yi geçemez.

   (Ek fıkra : 3/7/2005 – 5398/23 md.) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

   (Ek fıkra : 16/6/2009 – 5904/22 md.) (Ek cümle : 15/7/2016 – 6728/21 md.) Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

   (Ek fıkra : 16/6/2009 – 5904/22 md.) Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

   (Ek fıkra : 27/5/2017 – 7020/8 md.)Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

  (7318 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 30.04.2021)Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.

  (*) Değişmeden önceki şekli: Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:

   


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here