Ana sayfa Mevzuat 1 Temmuz 2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Çocuk Yardımı İçi̇n Yapılan Ödemelerde İsti̇sna Sınırı...

1 Temmuz 2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Çocuk Yardımı İçi̇n Yapılan Ödemelerde İsti̇sna Sınırı Değişti

1 Temmuz 2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Çocuk Yardımı İçi̇n Yapılan Ödemelerde İsti̇sna Sınırı

121
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 08.07.2020/145-4

1 Temmuz 2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Çocuk Yardımı İçi̇n Yapılan Ödemelerde İsti̇sna Sınırı

ÖZET Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinin hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden istisna olduğu ancak, bu zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı düzenlemesine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren açıklanan yeni maaş katsayılarına göre gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmuştur.

Tek Çocuk İçin                 TL

0-6 yaş grubu                  77.23

6 yaş üstü                        38.62

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünü 06/07/2020 tarihli ve 27998389-010.06.02-368870 yazısında; 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,048985) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre 1.1.2020-30.6.2020 ile 1.7.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanan,
memur maaş katsayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi olmuştur.

Bu katsayılara göre gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları ve aile yardımı tutarları 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

A- Çocuk Yardımı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinde hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının Gelir Vergisinden istisna olduğu ancak, bu zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Çocuk yardımının hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi1 esas alınmaktadır.
Maddeye göre çocuklardan her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması
sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Yasanın 206’ncı maddesinde çocuk yardımının verilmeyeceği haller de belirtilmiştir.
___________________________________________
1 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:
Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik fıkra: 27/06/1989 – KHK – 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 *1*, çocuklarından herbiri için de 250 *1* gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) *2* aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek : 09/04/1990 – KHK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 *1* katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

______________________________________________

Bu durumda, 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanacak katsayı rakamlarına göre 01.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan gelir vergisinden istisna çocuk zammı tutarları; örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

B-Aile Yardımı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine göre Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımının göstergesi 1.500 olarak uygulanmaktaydı. Bu oran önce 5 Ocak 2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesi ile gösterge 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1.823’e, daha sonra 2011/2022 sayılı BKK ile 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 2.134’e yükseltilmişti. Buna göre kamu sektöründe çalışanlar için, çalışmayan eşler için aile yardımı, yeni katsayılara göre 2020 yılında aşağıdaki gibi olmuştur.


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 08.07.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here