Ana sayfa Vergi Yıllara sari işin bittiği döneme ait geçici vergi beyannamesinde beyan edilecek mi?

  Yıllara sari işin bittiği döneme ait geçici vergi beyannamesinde beyan edilecek mi?

  115
  0

  Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde elde edilen gelir işin bittiği yılın geliri sayılacak ve o yıl beyannamesi ile beyan edilecektir. Buna istinaden işin bittiği ilk geçici vergi beyannamesinde mi geliri bildirmemiz gerekli yoksa Gelir/ Kurumlar Vergisi Beyannamesinde mi bildirilecek?

  Elde edilen kazanç Yıllık Gelir/Kurumlar beyannamesi ile beyan edilir. Geçici vergi beyannamesi verilmez.


  İşi bitmiş olan kesinti listemde gördüğüm yıllara yaygın inşaat için kesilen hakediş stopaj tutarlarını geçici vergide gösterebilir miyim?

  Kesilen vergiler Muhasebe kayıtlarında 193 hesapta yer alır. 

  K.Geçici vergi beyannamesinde; Mahsup edilecek Tevkifat tutarı satırında beyan edilir.


  Stopajları işverence üstlenilen yıllara sari inşaat işinde KDV ve fatura düzeni hk.   

  Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8668-18

  Tarih: 04/01/2012

    

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

   

     
  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8668-18 04/01/2012
  Konu : Stopajları işverence üstlenilen yıllara sari inşaat işinde KDV ve fatura düzeni  

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, kuruluşunuzca, yerli ve yabancı isteklilere açık olmak üzere “… Dönüştürülmesi ve Rehabilitasyonu İşi” için ihaleye çıkıldığı ve ihalenin yerli bir konsorsiyum üzerinde kaldığı, sözleşmenin ilgili maddesine göre Türkiye’de tahakkuk edecek stopajın kuruluşunuza ait olacağı, sözleşme tutarının ….-EURO olduğu, yapılan işin yıllara sari inşaat işi olduğu ve %3 stopaja tabii olduğu belirtilerek stopaj tutarının aynı faturada ya da ayrı bir faturada gösterilip gösterilmeyeceği, bu tutara KDV uygulanıp uygulanmayacağı, faturada gösterilip KDV uygulanacak ise fatura muhteviyatındaki Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bulunan KDV’den muaf malzemelerin faturalandırılmasında KDV matrahının nasıl gösterilmesi gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  A-GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN :

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

  Bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

  Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendi gereğince Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisiyapılması gerekmekte olup kesinti oranı 03/02/2009 tarihinden itibaren 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

  Aynı maddenin 7 numaralı fıkrasında vergi kesintisinin kazanç ve iratların gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınacağı, kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisinin, ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, Kurumunuz tarafından yerli bir konsorsiyuma ihale edilen “… Dönüştürülmesi ve Rehabilitasyonu İşi” ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmede Türkiye’de tahakkuk edecek stopajın idareye ait olacağı hükmü yer aldığından sözleşme kapsamında net olarak yapılacağı anlaşılan avans ve istihkak ödemesinin brüt (gayrisafi) tutarları üzerinden %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

  B-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN :

  1-KDV Kanununun 20nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 24/b maddesinde ise ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların KDV matrahına dahil olduğu belirtilmiştir.

  Buna göre, firmanız tarafından … EURO toplam bedel üzerinden firmanızca hesaplanacak % 3 oranındaki stopajın KDV matrahına dahil edilerek KDV’nin stopaj dahil toplam bedel üzerinden beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

  2-KDV Kanununun 13/d maddesine göre, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin KDV den müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan makine ve teçhizatın yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere tesliminde KDV hesaplanmayacaktır.

  Bu çerçevede, yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan makine ve teçhizat için ayrı, yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan işçilik ve diğer malzemeler ve giderler için ayrı bir fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

  C-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN :

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermeküzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”, 230 uncu maddesinde, “Faturada en azaşağıdaki bilgiler bulunur:

  1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
  2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaretunvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
  3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
  4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
  5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

  …”  hükümlerine yer verilmiş olup, 231 inci maddesinde ise faturanın nizamına ilişkin hükümler yer almıştır.

  Buna göre, Kurumunuz tarafından yerli bir konsorsiyuma ihale edilen “… Dönüştürülmesi ve Rehabilitasyonu İşi” ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmeye istinaden Türkiye’de tahakkuk edecek istihkak ödemelerinin brüt (gayrisafi) tutarları üzerinden %3 oranında yapılacak vergi kesintisi tutarının, faturanın şekli ve nizamına ilişkin hükümlerine uyulmak kaydıyla aynı fatura üzerinde gösterilmesinde Vergi Usul Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 
  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here