Ana sayfa Mevzuat Vasiyet alacaklısı ve kanuni mirasçının aynı mal ile ilgili olarak veraset ve...

Vasiyet alacaklısı ve kanuni mirasçının aynı mal ile ilgili olarak veraset ve intikal vergisi yükümlülüğü nedir?

Vasiyet alacaklısı ve kanuni mirasçının aynı mal ile ilgili olarak veraset ve intikal vergisi yükümlülüğü nedir?

112
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 5/7/2013 tarihinde Türkiye’de vefat eden Fransız vatandaşı … ‘nin 26/9/2000 tarihli vasiyetnamesi ile Türkiye’deki gayrimenkulünü eşit paylarla yanında çalışan müvekkilleriniz   … ve … ‘a bıraktığı, ancak murisin tek kanuni mirasçısının ise annesi … olduğu, bu nedenle vasiyetnamenin tenfizi için söz konusu gayrimenkulün önce murisin annesi adına tescil edilmesi gerektiği belirtilerek, bu işlem için murisin annesinin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (c) bendinde, “veraset” tabirinin; miras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 5 inci maddesinde “veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıs” verginin mükellefi olarak tespit edilmiş, 7 nci maddesinde veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız mal iktisap edenlerin iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları, 14 üncü maddesinde de veraset ve intikal vergisinin mükellef tarafından verilecek beyannameye istinaden tarh olunacağı belirtilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 598 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünde, başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere sulh mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verileceği, aynı maddenin ikinci fıkrası hükmünde de, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından bir ay içinde itiraz edilmediği takdirde lehine tasarrufta bulunulan kimseye de atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

05/07/2013 tarihinde vefat eden …. ….’nin vasiyetname ile müvekkillerinize bıraktığı gayrimenkulün miras hukukundan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle öncelikle yasal mirasçı … … adına tescil edilmesi, daha sonra müvekkilleriniz adına tescil edilmesi durumunda söz konusu gayrimenkul için …. …’den veraset ve intikal vergisi tahsil edilmesi, gerçek bir servet artışının vergilendirilmesini amaçlayan verginin temel ilkesine aykırı düşmekte olup, bu nedenle …. …’e intikal eden taşınmazın terekeye dahil edilmemesi ve … … adına tescil işlemi sırasında veraset ve intikal vergisi ilişiğinin aranılmaması gerekir.

Bu itibarla, …. …. tarafından vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarruf ile lehine bir taşınmaz bırakılan vasiyet alacaklısı müvekkilleriniz … … ve … … adına tescil yapılabilmesi için veraset yoluyla iktisap edilen söz konusu taşınmazın bir beyanname ile ilgili  veraset ve harçlar vergi dairesine bildirilmesi ve veraset yoluyla intikallerde uygulanan vergi oranında tahakkuk edecek veraset ve intikal vergisinin de ödenmesi gerekmektedir.


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here