Ana sayfa Vergi Varlık Barışı Kapsamında Hangi Varlıklar Bildirilebilir?

  Varlık Barışı Kapsamında Hangi Varlıklar Bildirilebilir?

  80
  0

  Hangi varlıklar bildirime konu edilebilir?

  Yurt dışında bulunan;
  Para,
  Altın,
  Döviz,
  Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

  bildirime konu edilebilir.

  Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/3/2023 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara
  dönüştürülmek suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

  Bildirimler ne zamana kadar yapılabilir?


  Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan varlıklarını 31 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirimde
  bulunmak suretiyle Varlık Barışı uygulamasından yararlanabileceklerdir.

  Düzenlemeden kimler yararlanabilir?


  Düzenlemeden yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

  Yurt dışı varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir.

  Yurt dışında bulunan varlıklar için düzenlemeden yararlanma şartları nelerdir?


  Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

  Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları niteliğinde bir varlığın bulunması,


  Yurt dışında bulunan bu varlıkların 31 Mart 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi,

  Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi,

  Bildirilen varlıklara ilişkin hesaplanan verginin ödenmesi,

  Yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıkların da bildirilmesi,

  Bildirilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi,

  Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bildirdikleri ve yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı
  açılması ve bu hesabın bildirim tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilememesi ve sermayeye ilave dışında başka bir
  amaçla kullanılamaması,

  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, bildirdikleri kıymetleri defterlerinde ayrıca
  göstermeleri, gerekmektedir.

  Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi neyi ifade eder?

  Söz konusu varlıkların (para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesinden maksat;

  Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesini,

  Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesini,

  Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve
  diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesini,

  ifade etmektedir.

  Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir.

  Bu bildirimi alan banka veya aracı kurumun, defter kayıtlarından düşme işlemine ilişkin kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan varlıkların bu tarihten önce Türkiye’ye
  getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden
  yararlanılabilecektir.

  Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirildiğini gösteren belgeler nelerdir?


  Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının;


  Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda banka dekontu veya
  aracı kurum işlem sonuç formları,

  31/3/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan
  deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler,

  varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilecektir.


  Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi nasıl yapılır?

  Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31/03/2023 tarihine kadar Türkiye’deki
  banka ve aracı kurumlara bildirilecektir.

  Bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirimin gerçek
  veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya
  kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.

  Bildirimler, gerçek ve tüzel kişilerce 31/3/2023 tarihine kadar iki nüsha olarak hazırlanacak Tebliğ ekinde yer alan form (Ek-1) ile
  bankalara veya aracı kurumlara yapılacaktır. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle
  açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte
  ilgilisine geri verilecektir.

  Bildirimde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce, vergi dairelerine ayrıca herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

  Aracı kurumlara sadece menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları bildirilebilecektir.

  Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıkların da banka ve aracı
  kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.

  Banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge
  istenilmeyecektir.

  Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan
  hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının düzenlemeden faydalanılması açısından herhangi bir
  önemi bulunmamaktadır.

  Bildirimlerde, söz konusu varlıkların bildirildiği tarih itibarıyla Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır.

  Birden fazla bildirimde bulunmak mümkün müdür?

  Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden, 31/3/2023 tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkündür.

  Bildirimleri düzeltmek mümkün müdür?

  Söz konusu varlıklar için bildirimde bulunulduktan sonra aynı ay içerisinde, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime konu
  edilen varlıkları azaltıcı ya da artırıcı yeni bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde, ilk bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde
  ilk bildirime konu varlıkların azaltılması yönünde yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan tutara
  isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilecektir.

  Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde de önceki bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durumda, banka ve aracı kurumlarca Tebliğ ekinde yer alan beyanname (Ek-2) ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme talebinin banka ve aracı kurum aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

  Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime konu edilen varlıkları artırıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde ise
  önceki bildirimin düzeltilmesi söz konusu olmayacak, ilave olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacaktır.

  Düzeltme kapsamı dışında verilen tüm bildirimler yeni bir bildirim olarak kabul edilecek ve önceki bildirimle ilişkilendirilmeyecektir

  Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu çerçevede, 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

  Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenecek midir?

  Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden;


  30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,

  1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için %2,

  1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3,

  oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin olarak ödenecektir.

  Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden peşin olarak
  tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Tebliğ ekinde yer alan beyanname (Ek-2) ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip, hesaplanan vergiyi beyan süresi içerisinde ödeyecektir.

  Ödenen vergilerin iadesi mümkün müdür?

  Yurt dışında bulunan ve bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlara transfer edildiği veya yurt dışından
  getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların değeri
  üzerinden uygulanması gereken vergi oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafından tahsil edilerek vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin
  Tebliğ ekinde yer alan form (Ek-4) ile düzeltme zamanaşımı süresi içinde vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilecektir.

  İadeye ilişkin bir yıllık sürenin başlangıcında, bildirime konu edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara
  transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarih dikkate alınacaktır.

  Başvuru talebi, Tebliğ ekinde yer alan form (Ek-4) ile, kesintiyi yapan banka veya aracı kurum merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesine
  yapılacaktır. Başvurular, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği gibi ilgili formun elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verilebilmesi mümkündür.

  İade talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin Ek-4’te yer alan ve başvuru yaptıkları formlarına, bildirdikleri varlıkların banka ve aracı kurumlara yatırıldığına ve en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulduğuna dair tevsik edici belgeleri (banka dekontu, hesap cüzdanı, aracı kurum işlem sonuç formu gibi) eklemeleri gerekmektedir.

  Bildirim sahipleri madde kapsamında nakden iade talebinde bulunabilecekleri gibi, vergi borçları için de mahsuben iade talebinde
  bulunabileceklerdir. Mahsuben iade talebi, Ek-4’te yer alan formun eksiksiz şekilde vergi dairesine verildiği tarih esas alınarak yerine
  getirilecektir.

  Bildirim sahibine iade yapılabilmesi için bildirilen varlıkların değeri üzerinden hesaplanan vergilerin vergi sorumlularınca ödenmiş olması
  şarttır.

  II. YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BEYANI

  Hangi varlıklar beyana konu edilebilir?

  Yurt içinde bulunan;

  Para,

  Altın,

  Döviz,

  Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

  Taşınmazlar,

  beyana konu edilebilir.

  Beyanlar ne zamana kadar yapılabilir?

  Türkiye’de bulunan varlıklar için 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyanda bulunmak suretiyle Varlık Barışı uygulamasından
  yararlanılabilecektir.

  Düzenlemeden kimler yararlanabilir?

  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklara ilişkin olarak yararlanabilir.

  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, taşınmaz dışındaki varlıklarını bankaya yatırmak suretiyle yararlanabilir.

  Türkiye’de bulunan varlıklar için düzenlemeden yararlanma şartları nelerdir?


  Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

  Türkiye’de bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlara sahip olunması,
  31/3/2023 tarihine kadar vergi dairesine beyanda bulunulması,

  Taşınmaz dışındaki varlıkların beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik
  edilmesi,

  Beyan edilen varlıklara ilişkin hesaplanan verginin süresinde ödenmesi,

  Beyan edilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi,

  Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, beyan ettikleri ve yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı
  açılması ve bu hesabın beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilememesi ve sermayeye ilave dışında başka bir
  amaçla kullanılamaması,

  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, beyan ettikleri kıymetleri defterlerinde ayrıca
  göstermeleri,

  gerekmektedir.

  Türkiye’de bulunan varlıkların beyanı nasıl yapılır?

  Beyanlar, 31/3/2023 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan beyanname (Ek-3) ile vergi dairelerine yapılacaktır.

  Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini
  de elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların beyanları yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.
  Türkiye’de bulunan varlıkların beyanında, vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla belirlenen Türk lirası karşılığı bedelleri esas
  alınacaktır.

  Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar düzenlemeden yararlanabilir mi?

  Şahıs şirketleri ile adi ortaklıkların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakta olup bunlar adına stopaj ve katma değer
  vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmektedir.

  Düzenlemeden şahıs şirketleri ile adi ortaklılar adına da beyanda bulunularak yararlanılması mümkündür.

  Bu kapsamda beyan edilen varlıklar dolayısıyla şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar katma değer vergisi, ortaklar ise gelir ve kurumlar vergisi
  yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanından faydalanabilecektir.

  Beyan edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenecek midir?

  Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değerleri üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

  Ödemeler;

  Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

  Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

  Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

  Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

  Anlaşmalı bankaların;
  Şubelerinden,
  Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon
  Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
  PTT işyerlerinden,
  Tüm vergi dairelerinden,

  yapılabilmektedir.

  III. DÜZENLEME İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR


  Düzenleme kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar için;

  Bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
  yapılmayacaktır,

  Yurt dışı varlık barışı kapsamında ödenen vergiler belirtilen şartların sağlanması halinde iade edilecektir,

  Vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak,

  Bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla;

  Vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek,

  Kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek,

  İşletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrinde;

  Tapuda yapılacak işlemlerden harç alınmayacak,

  Değer artışı kazancı hesaplanmayacaktır.

  IV. DİĞER HUSUSLAR


  Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu nedir?


  Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına düzenleme kapsamına giren varlıkları 5/7/2022 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye’de bulunan ancak 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan edilmek suretiyle düzenlemeden yararlanılabilmesi mümkündür.

  Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

  Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikali nasıldır?

  Bildirilen veya beyan edilen varlıkların, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi zorunludur.

  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz
  konusu hesap sermayenin cüz’ü addolunacak, bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek ve
  sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacak, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyecektir.

  Fon hesabında tutulan bu tutarlar, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir.

  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca
  göstereceklerdir.

  Türkiye’de bulunan varlıkların, vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla belirlenen Türk lirası karşılığı bedelleriyle bu varlıkların yasal
  defterlere kaydedilmesi gerekmekte olup, söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate
  alınacaktır.

  Bildirilen varlıklar için amortisman ve gider uygulaması nasıldır?

  Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında amortisman uygulanmayacaktır.
  Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Söz konusu varlıkların elde tutulması ve elden
  çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlar ise genel esaslar çerçevesinde gelirin ve kurum kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.

  İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller nelerdir?

  Bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
  yapılmayacaktır.

  Bu hükümden yararlanabilmek için;

  Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da
  Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

  Bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklar için hesaplanan verginin süresinde ödenmesi,

  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar tarafından,
  taşınmazlar dışındaki beyana konu edilen varlıkların banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığının belgelendirilmesi,
  Bildirimde veya beyanda bulunulan varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere
  kaydedilmesi, yasal defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması (veya kanuni defterlerin
  ilgili sayfalarında gösterilmesi), bu fon hesabını iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave
  dışında başka bir amaçla kullanılmaması,


  gerekmektedir.

  Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi
  itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter
  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın vergi incelemesi
  ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılacaktır.

  5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet
  ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz
  konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından
  yararlanılabilecektir.

  Bildirilen veya beyan edilen varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi i ncelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla,
  düzenleme kapsamında bildirimde veya beyanda bulunan mükellefler hakkında matrah farkı bulunması durumunda;
  Bulunan matrah farkının bildirime veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya
  beyan edilen varlık tutarının bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda gelir veya kurumlar vergisi ile
  katma değer vergisi yönünden tarhiyat yapılmayacaktır.

  Bulunan matrah farkının bildirime veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti halinde, bu farkın
  bildirilen veya beyan edilen varlık tutarından fazla olması durumunda, yalnızca aradaki fark tutar üzerinden gelir veya
  kurumlar vergisi ile katma değer vergisi yönünden vergi tarhiyatı yapılacaktır.

  Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra bildirimde veya beyanda bulunulması durumunda ise,
  vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararına istinaden bulunan matrah farkları üzerinden vergi tarhiyatı yapılmasına engel teşkil
  etmeyecek ve bildirime veya beyana konu edilen tutarlar mahsuba konu edilemeyecektir.


  Kaynak: GİB Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here