13.2 C
Istanbul
Cuma, 13 Aralık 2019 13:23
Ana sayfa Etiketler Tarh

Etiket: Tarh

Arazi vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve biter?

Arazi vergisi mükellefiyeti; a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,...

Arazi vergisinin matrahı nedir ve oranı nasıl hesaplanır?

Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun...

Arazi vergisinden istisna olan haller nelerdir?

Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu...

Arazi vergisinden geçici olarak muaf olan araziler hangileridir?

Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır. Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50...

Arazi vergisinden daimi olarak muaf olan araziler hangileridir?

Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a),...

Kimler arazi vergisi mükellefi olur?

Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar,...

Arazi vergisinin kapsamı nedir?

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye sınırları içinde veya...

Bina vergisinin tarh ve tahakkuku kimin tarafından nasıl yapılır?

Bina vergisi, ilgili belediye tarafından; a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının  Ocak ve Şubat aylarında, b) 33...

Kesilen vergi cezalara itiraz edilmezse indirim yapılıyor mu?

Vergi cezaları hangi oranda indirilmektedir? - Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, - Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilmektedir. Kaynak: Gib Yasal Uyarı:...

Vergi Cezasında indirimin şartları nelerdir?

Cezada indirimin şartları nelerdir? - Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde talepte bulunulması, - İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen...