Ana sayfa Duyurular SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak

SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak

60
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 24.09.2021/183

SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak

ÖZET

Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik gereği;⎯SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek.

⎯İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.
⎯İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. Ancak İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.
⎯Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
⎯Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.

SGK TARAFINDANYAPILACAKELEKTRONİK TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI:

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelik gereği, SGK, mevzuatı gereği yapmak zorunda olduğu tebligatlarını elektronik posta yoluyla yapabilecektir. Buna göre;

1)SGK, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları, muhataplarına elektronik ortamda tebliğ edebilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecek

2)İşverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. İşveren dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaktır.

3)Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1/10/2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

4)Sosyal güvenlik müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve SGK tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir. Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur. Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

5)Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların;

a)Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla,
b)Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla,
c)Elektronik posta adresleri kullanıma kapatılır.

6)SGK tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak,

a)SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
b)Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
c)Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
d)Olay kayıtları otuz yıl.

Süreyle arşivde muhafaza edilir:

7)Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap
a)Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
a)Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
b)Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
c)Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle, Yükümlüdür.

Belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.

8)SGK, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.

SGK, 8’incimadde gereği hangi sistemi kullanacağını henüz açıklamamıştır. Açıklama yaptığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here