Ana sayfa Vergi Özel okul aldığı kitapları “%0” KDV oranı ile öğrencilere fatura edebilir mi?

  Özel okul aldığı kitapları “%0” KDV oranı ile öğrencilere fatura edebilir mi?

  154
  0

  Özel okul müşterim satın aldığı KDV’si sıfır olan kitapları öğretim bedelinden ayrı olarak kitap satışı altında sıfır KDV ile öğrencilere fatura edebilir mi? Normalde onları öğretim hizmetinde ücretsiz olarak öğrencilere veriyor ve eğitin ücreti dışında ayrı fatura kesmiyorduk. malum kağıt fiyatları kitap fiyatlarını arrtırınca mükellef bu kitapları ayrıca fatura etme ve varsa KDV’siz faturalamak istiyor?

  Kitap satışlarının her safhasında KDV istisnası uygulanır. Düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.


  Basılı kitap ve süreli yayınların alışlarını KDV beyannamesinde nerede gösterebilirim?

  Basılı Kitap ve Süreli Yayınlar KDV’den istisnadır.
  Ödenen KDV olmadığı için KDV beyannamesinde yer almaz.
  Teslimleri ise Tam istisna bölümünde yer alır.


  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları KDV Ve ÖTV Grup Müdürlüğü

   

   

   

  Sayı : 84974990-130[KDV2/13/I/2019/42]-E.338325 10.12.2020
  Konu : Yayıncılık faaliyeti çerçevesinde 3065 sayılı Kanunun 13/n maddesi kapsamındaki iade talebi.  

    

  İlgi : 28/08/2019 tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yayıncılık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, faaliyetlerinizle ilgili olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 18 inci maddesi kapsamında yazarlara telif ödediğinizi, bu teliflerden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında %17 stopaj kesintisi ve süreklilik arz ettiği için de %18 katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapıp sorumlu sıfatı ile beyan edip ödediğinizi ve 3065 sayılı KDV Kanununun 13/n maddesi gereğince satışlarınızın KDV’den istisna olduğunu belirterek, Şirketinizin 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiği bu KDV’yi istisna kapsamında yüklenilen KDV listesinde göstererek iade alıp alamayacağınız ve satışlarınızın tamamı istisna kapsamında olduğundan 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında yapmış olduğunuz sürekli ödemelerden dolayı tam tevkifat yaparak buna ilişkin KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edip etmeyeceğiniz konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

   3065 sayılı KDV Kanununun;

   -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

   -9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

   -13/n maddesinde, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisna olduğu (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),

   -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirim konusu yapabilecekleri,

   -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

   -32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı

   hüküm altına alınmıştır.

    KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.2.2.) bölümünde serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerde KDV (tevkifat) uygulamasına, (II//B-17.) bölümünde ise basılı kitap ve süreli yayınların teslimindeki istisna uygulamasına ilişkin olarak detaylı açıklamalar yer almaktadır.

   Buna göre, 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamındaki yazarların süreklilik arz eden telif haklarına konu hizmetlerine ilişkin bedeller üzerinden %18 oranında KDV hesaplanması gerekmekte olup, yazarların KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde hesaplanan KDV’nin Şirketinizce sorumlu sıfatıyla tevkif edilerek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

   Öte yandan, Şirketinizin 3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesi kapsamındaki teslimleri dolayısıyla yüklendiği KDV’nin (telif hakkı bedelleri üzerinden hesaplanan ve sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV dahil) indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin ise iadesinin talep edilmesi mümkündür.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here