Ana sayfa Vergi Mahkeme kararı ile tahsil ettiğimiz tutarı gelir kaydetmeyip temyiz sonuçlanıncaya kadar bilanço...

Mahkeme kararı ile tahsil ettiğimiz tutarı gelir kaydetmeyip temyiz sonuçlanıncaya kadar bilanço hesaplarında izleyebilir miyiz?

389
0

Mahkeme kararı ile tahsil ettiğimiz tutarı gelir kaydetmeyip temyiz sonuçlanıncaya kadar bilanço hesaplarında izleyebilir miyiz?

Şirket lehine verilen ve İdare tarafından temyiz edilen karara istinaden tahsil edilen tutarın iade edilme olasılığına karşı temyiz kararı kesinleşinceye kadar geçici hesapta tutulup tutulamayacağı hk

 SORU

…Bakanlığı ile ihtilafınızdan dolayı şirketiniz lehine verilen … İdare Mahkemesi kararının Danıştay … Dairesi nezdinde temyiz edildiği, söz konusu karara istinaden İcra İflas Kanununun 40 ıncı maddesi gereği icranın iadesi yoluyla tahsil ettiğiniz … TL.’nin tamamını iade etme ihtimali bulunduğundan bahisle, bu tutarın temyiz kararının kesinleşmesine kadar muvakkat hesapta tutulup tutulamayacağı

 CEVAP

… Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Bakanlığı ile aranızdaki ihtilaf nedeniyle …. İdare Mahkemesince verilen …20.. tarih ve … sayılı karara istinaden tahsil edildiği belirtilen tutarın, karar tarihinde tahakkuk ettiği kabul edilerek 20.. dönemi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu Kararın Danıştay Başkanlığınca bozulması halinde bu Karara göre gelir kaydının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 68554973-2010/720-18-11 28/02/2013
Konu : Şirket lehine verilen ve İdare tarafından temyiz edilen karara istinaden tahsil edilen tutarın iade edilme olasılığına karşı temyiz kararı kesinleşinceye kadar geçici hesapta tutulup tutulamayacağı hk

 

İlgi özelge talep formunuzdan, Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … Bakanlığı ile ihtilafınızdan dolayı şirketiniz lehine verilen … İdare Mahkemesi kararının Danıştay … Dairesi nezdinde temyiz edildiği, söz konusu karara istinaden İcra İflas Kanununun 40 ıncı maddesi gereği icranın iadesi yoluyla tahsil ettiğiniz … TL.’nin tamamını iade etme ihtimali bulunduğundan bahisle, bu tutarın temyiz kararının kesinleşmesine kadar muvakkat hesapta tutulup tutulamayacağı hususunda görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, kurum kazancının gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp edeceği, 6 ncı maddesinde de, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 numaralı bendinde de; işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safı kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (g) bendinde; kurum kazancının tespitinde, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderlerinin indirimlerinin yapılmasının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır. İşle ilgili olmayan ve işle ilgili olsa dahi kurumun kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ise gider olarak yazılamayacaktır.

Ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmış bulunmaktadır. Bu esas dikkate alındığında, bir gelir veya gider unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, …. İdare Mahkemesinin özelge talep formunuz ekinde sunulan …/20… tarih ve … sayılı kararının tetkikinden; yurtdışından getirmek istediğiniz … ithaline … Bakanlığınca izin verilmemesi nedeniyle, … İdare Mahkemesinde açtığınız davanın iptalle sonuçlanması ve davalı idarenin temyiz isteminin de Danıştay … Dairesince reddedilmesi üzerine, ithalat işlemleri nedeniyle uğrandığı belirtilen … YTL zararın idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığından bahisle Merkez Bankasının kısa vadeli ticari temerrüt faiziyle birlikte tazmini isteğiyle idareye karşı dava açıldığı, yargılama sonucunda, bahse konu miktarın … YTL’sinin kabulüne, bu miktarın davanın açıldığı …/20… tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte şirketinize ödenmesine, … YTL kısmının ise reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Bakanlığı ile aranızdaki ihtilaf nedeniyle …. İdare Mahkemesince verilen …20.. tarih ve … sayılı karara istinaden tahsil edildiği belirtilen tutarın, karar tarihinde tahakkuk ettiği kabul edilerek 20.. dönemi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu Kararın Danıştay Başkanlığınca bozulması halinde bu Karara göre gelir kaydının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BENZER İÇERİKLER

Dernekler hangi defterleri tutmak zorundadır?

E-Defter beratları siber saldırısı sonucu silinirse ne olur?

Merkez Bankasında karşılığı bulunmayan para biriminden aldığımız gider faturalarını hangi kura göre muhasebeye işleyeceğim?

Şubeler için e-defter kullanmak zorunlu mu?

Yasal Defterlerin Tasdik Süreleri nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here