Ana Sayfa SGK Emekli maaşı kesilmeden tekrar çalışabilir miyim?

Emekli maaşı kesilmeden tekrar çalışabilir miyim?

1017
0

Emekli maaşı kesilmeden tekrar çalışabilir miyim?

Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması

Kanunda sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma, ilk defa bu Kanuna göre sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlananlar için 30 uncu maddede, Kanunun yürürlük tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında ise geçici 14 üncü maddede düzenlenmiştir.

Sosyal güvenlik destek primi uygulaması Genelge eki (Ek-18) tabloda gösterilmiş olup, 4/1-(a) kapsamında sigortalı olup, yeniden çalışmaya başlayanlardan tercihlerini aylığın devamı ya da kesilmesi yönünde kullanmak isteyenler için hazırlanan tercih bildirim formuna Genelge ekinde (Ek-19 ) yer verilmiştir.

2008/Ekim (dahil)  sonrası sigortalı olanlar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecektir.

İlk defa Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olup,

Yaşlılık aylığı alanlardan, Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında (4 numaralı alt bendi hariç) çalışmaya başlayanların, yaşlılık aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında çalışırken, sigortalılık faaliyetine son vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Yukarıdaki 1.1. ve 1.2. maddeleri kapsamında olanlardan, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, almakta oldukları veya bağlanacak yaşlılık aylıklarının % 15 i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Yaşlılık aylığından kesilecek olan bu tutar, 4/1-(b) sigortalılarına ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olmayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup, Kanunun 26 ncı maddesine göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan; 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları; 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışırsa aylığı 27 nci madde gereği kesilecektir.

2008/Ekim (hariç) öncesi sigortalı olanlar

2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olanlar ile malullük veya yaşlılık aylığı bağlananlar ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Diğer taraftan, mülga Kanun hükümlerine göre bağlanan malullük aylıklarında mülga Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaya devam edilecek olup, Kanuna göre malullük aylığı bağlanıp Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan, 1/10/2008 tarihinden;

Önce sigortalı olanların aylıklarının kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi uygulaması Kanunun 27 ve geçici 14 üncü maddelerine,

Sonra sigortalı olanların aylıklarının kesilmesi ise 27 nci madde hükümlerine, göre yapılacaktır.

Buna göre;

1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup, Kanunun 26 ncı maddesine göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan;

4/1-(b) sigortalısı; 4/1-(a) kapsamında sigortalı olursa prime esas kazançlarından geçici 14 üncü madde gereği sosyal güvenlik destek primi, 4/1-(b) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı, 4/1-(c) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı kesilecektir.

4/1-(a) sigortalısı; 4/1-(a) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı, 4/1-(b) kapsamında sigortalı olursa geçici 14 üncü madde gereği aylığından sosyal güvenlik destek primi, 4/1-(c) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı kesilecektir.

Malullük aylığına ilişkin yukarıda açıklanan hususlar dışında, 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan kişiler için, Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışanların prime esas kazançları üzerinden,

% 30 oranına kısa vadeli sigorta kolları prim oranı eklenmek suretiyle sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır. % 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Sosyal güvenlik destek primine tabi  olarak  çalışan sigortalının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde, bu sigorta kollarından gerekli yardımlar yapılacaktır.

Tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlayanların sosyal güvenlik destek primleri, almakta oldukları yaşlılık ve malullük aylıklarından Aylıklardan kesilecek sosyal güvenlik destek primi tutarı, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren % 12, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak % 15 i geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. Kesilecek olan bu tutar, 4/1-(b) sigortalılarına ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olmayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık ve malullük aylıklarından süresinde kesilmeyen sosyal güvenlik destek primi borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce gerekse yürürlük tarihinden sonra sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim gün sayısına ilave edilmeyecek ve toptan ödeme yapılmayacaktır.

Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacak olup sigortalının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde, bu sigorta kollarından sağlanan yardımlar yapılmayacaktır.

Harp malulleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen  veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için bunların;

4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında çalışmaları halinde, aylıkları kesilmeyecek ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. Bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanacaktır. Bunlardan genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

5434 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapacakları yazılı tercihleri doğrultusunda, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ve uzun vadeli sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümler uygulanacaktır. Bunlardan uzun vadeli sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunmamaları halinde ayrıca iş kazası meslek hastalığı hükümleri uygulanacak, sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan;

4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlayanlar hakkında da yazılı talepleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bu bent kapsamında olanlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun “Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması” başlıklı 23 üncü maddesinde, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıklarının çalışmaya başladıkları tarihte kesileceği öngörülmüştür.

5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile Kanunun “Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 14 üncü maddesine “2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez ve bunlar hakkında da bu maddenin sosyal güvenlik destek primi alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmünü içeren fıkra eklenmiş ve anılan fıkra 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanların Kanunun yürürlük tarihi olan 1/10/2008 tarihinden sonra 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlaması halinde aylıkları kesilmeyecek ve bunlar hakkında tercih hakkı olmaksızın sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

SGDP uygulamasında üst sınırlar

Bilindiği üzere, Kanunun geçici 14 üncü maddesinde aylıklardan kesilecek SGDP tutarının 4/1-(b) sigortalılarına ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacağı hüküm altına alınmış olup, bu hüküm doğrultusunda 506 ve 2925 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yaşlılık ve malullük, 1479 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre yaşlılık aylığı almakta olanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 4/1-(b) kapsamında sigortalı olanların aylıklarından sosyal güvenlik destek primi

Aylıklardan SGDP kesilecek sigortalılar için prim oranları 2009 yılında % 13, 2010 yılında % 14, 2011 ve sonraki yıllarda da % 15 olarak uygulanacaktır.

2008/Ekim ayından itibaren aylıklarından SGDP kesintisi yapılacak emekliler için SGDP üst sınırlarını gösterir tablo Genelge Eki (Ek-20) tabloda yer almıştır.

Sosyal güvenlik destek primi kesinti işlemleri

506 ve 2925 sayılı kanunlara göre malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanlardan 4/1-(b) kapsamında sigortalılıkları Kanunun yürürlük tarihinde devam edenlerin aylıklarından ilk defa 2008/Ekim ayı sosyal güvenlik destek primi borcu için 2008/Kasım döneminde kesinti işlemi yapılmaya başlanmış olup, bu sigortalılar için uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.
4/1-(b) SGDP tescil kütüğüne 1/10/2008 tarihinden sonra gerek bu tarihten önceki gerekse bu tarihten sonraki tarihler için yapılan tescil ve terk kayıtları, her ay Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı tarafından kesinti yapılacak aydan bir önceki ayda sigortalıların “Kurum Kodu”, “T.C. Kimlik No” ve “Adı ve Soyadı” bilgilerinden kontrol edilmek suretiyle tespit edilmekte ve sisteme girenlerden giriş tarihine göre SGDP kesilmekte, terk işlemi yapılanlardan da ayrılış tarihine göre kıst kesinti yapılarak kesinti kaldırılmaktadır. Dolayısıyla, 4/1-(b) kapsamında sigortalılığın başladığı veya sona erdiği hususu elektronik ortamda takip edildiğinden, cari ay SGDP kesintisinin (P Kodu ile) konulması veya kaldırılması işlemiyle ilgili olarak ünitelerce herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Söz konusu sigortalıların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları Bağ-Kur sistemi üzerinden takip edildiğinden, bu tarihten önceki primlerin tahsilat işlemleri 4/1-(b) sigortalılarının tahsilat işlemlerine ilişkin menüler üzerinden yapılacaktır.

Sigortalılık başlangıç ve terk tarihlerine göre aylıklardan yersiz kesilen SGDP borçları bilgisayar ortamında, “g cics”, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “4. Sağ Sigortalı Dosya Bilgileri Güncelleme”, “1. Ödeme Bilgileri Güncelleme” menüleri kullanılmak suretiyle sigortalılara ödenecektir.(22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Emeklilerin 4/1-(b) sigortalılıklarının sona erdiğini belirterek aylıklarından yersiz SGDP kesintisi yapıldığına dair talepleri, tahsis dosyası merkezde bulunan sigortalılar için, sigortalılık sürelerinin belirlenmesi ve sigortalılık terk işleminin yapılabilmesi için Genelge eki (Ek-21) de örneği bulunan yazı ekinde ilgili sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilerek terk işleminin yapılması sağlanacaktır. Tahsis dosyası sosyal güvenlik merkezlerinde bulunanlardan; sigortalılık terk işleminin farklı merkez tarafından yapılması gerekenlerin talepleri ilgili sosyal güvenlik merkezince, aynı sosyal güvenlik merkezinde yapılması gerekenlerin ise bu merkezdeki ilgili servis tarafından sonuçlandırılacaktır. Sigortalıların terk işlemi yapılmadığı sürece aylıklarından SGDP kesintisi yapılmaya devam edilecektir.

4/1-(b) kapsamında olduğu halde aylıklarından SGDP kesintisi yapılmadığını bildiren emeklilerden yine tahsis dosyası merkezde olan sigortalıların bu tür talepleri Genelge eki (Ek-22) de yer alan yazı ekinde ilgili sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilerek sigortalılık durumunun tespiti İlgili sosyal güvenlik merkezince tescil işlemi yapılmayan emeklinin aylıklarından SGDP kesilmeyecektir. Tahsis dosyası merkezde veya sosyal güvenlik merkezlerinde olan bu sigortalıların tescil işlemleri yukarıdaki 3.4. üncü maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır. (22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sosyal güvenlik destek primi borçlarının aylıklardan kesilmesi işlemi Kanun gereği 2008/Ekim ve sonrası SGDP borçları için yapılacağından, söz konusu dönemden SGDP borçlarını hem kendileri ödeyen hem de aylıklarından kesinti yapılan sigortalıların mükerrer ödeme yaptıklarına ilişkin dilekçeleri tahsis dosyası merkezde bulunan sigortalılar için, Genelge eki (Ek-23) te yer alan örnek yazı ekinde ilgili sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecek ve mükerrer tahsil edilen primlerin ilgililere iadesi sağlanacaktır. Tahsis dosyası sosyal güvenlik merkezlerinde olanlar için ise yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde ilgili sosyal güvenlik merkezi tarafından mükerrer tahsilatlar için ödeme yapılacaktır. (22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sigortalıların 1/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borçları yaşlılık ve malullük aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmekte olup, bu tarihten sonraki sürelere ait olup, çeşitli nedenlerle yasal süresinde aylıklardan kesilemeyen SGDP borçlarının gecikme cezası ve zammı uygulanmak suretiyle aylıklardan kesilmesine ilişkin program çalışmaları tamamlanarak 2009/Ağustos döneminde işletime açılmıştır. (22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim tarihinden 2009/Haziran dönemi dahil birikmiş SGDP borcu bulunan sigortalıların söz konusu borçlarının gecikme cezası ve zammı uygulanmak suretiyle 2009/Ağustos ayından başlamak üzere aylıklarından 1/4 oranında kesilmesi işlemi Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı tarafından toplu şekilde yapılmıştır. Söz konusu sigortalıların aylıklarından yapılan birikmiş SGDP borçları ödemeler sisteminde “T” kodu ile takip edilecektir.

2009/Eylül ve sonrası çalışma dönemlerinde, geriye dönük olarak tescil işlemlerinin yapılması, yasal süresinde bildirim yapılmaması, SSK veya Bağ-Kur kütüklerinde “Kurum Kodu”, “T.C. Kimlik No” ve “Adı Soyadı” bilgilerinin doğru olmaması veya diğer nedenlerle aylıklarından süresinde SGDP kesintisi yapılamayanların listesi her ay ünitelerce “g cics”, “OD00” “L.Şubeler Liste İşlemleri”, “I.Gecikmiş SGDP Borcu Olanlar” menüleri kullanılmak suretiyle alınıp listede yer alan sigortalıların birikmiş SGDP borçlarının “g cics”, “OD00”, “F. İkinci Karar İşlemleri Menüsü”, “9. Gecikmiş SGDP Borcu İşlemleri” menüleri aracılığıyla aylıklardan kesinti yapılması sağlanacaktır. Anılan menü, ikinci karar işlemlerine yetkisi bulunan personel tarafından kullanılabileceğinden, yetkisi bulunmayan personel için mutlaka Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığından yetki alınacaktır. (22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

“9. Gecikmiş SGDP Borcu İşlemleri” menüsünde 3 işlem seçeneği bulunup, bunlardan  “1-Gecikmiş   SGDP   Borcu   Hesap   İşlemleri”   seçeneğinden      birikmiş  SGDP borçlarının hesaplanması ve aylıklardan kesinti işlemi yapılması sağlanmaktadır. İkinci seçenekte “2-Gecikmiş SGDP Online Tahsilat İşlemleri” menüsü mevcut olup, menü henüz kullanılmamaktadır. Üçüncü seçenek olan “3-SGDP Borcu İnceleme/Silme/İptal/Tahsilat İşlemleri” menüsünden ise bu programdan girilen bir kaydın aynı dönem içerisinde silme ve iptal işlemleri ile herhangi bir döneme ait kaydın incelenmesi sağlanmaktadır.

(22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Birikmiş SGDP borcunun peşin ödenmesine ilişkin tahsilat işlemleri aylıklarından birikmiş SGDP kesintisi devam edenler ile borç tespiti yapılmış olmakla birlikte aylıklarından henüz kesinti yapılmaya başlanmamış olanlar için söz konusu olup, anılan programda kısmi tahsilata da imkan verilmiştir.

“g cics”, “OD00”, “9. Diğer Sorgulama/Güncelleme İşl.”, “U. Gecikmiş SGDP Borç İnceleme” menüsünden işlem tarihine kadar tahsis numarası aralığı kontrolü olmadan toplam borç tutarı görüntülenip döküm alınabileceği gibi, SGDP borcunu peşin ödeme talebinde bulunanlar için “g cics”, “OD00”, “F. İkinci Karar İşlemleri”, “9. Gecikmiş SGDP Borcu İşlemleri”, “3. SGDP İnceleme/Silme/İptal/Tahsilat İşlemleri” menüsünden de borç tutarı görüntülenerek döküm alınabilecektir.

Sigortalıların borç dökümü yukarıdaki 3.11. inci maddede belirtilen menülerden alınacak ancak, borcun kapatılmasına esas dekont girişi ikinci karar programlarını kullanmaya yetkili kişiler tarafından sadece “F. İkinci Karar İşlemleri”, “9. Gecikmiş SGDP Borcu İşlemleri”, “3. SGDP İnceleme/Silme/İptal/Tahsilat İşlemleri”  menüsünden yapılacaktır.

Aylıklarından SGDP borcu kesilen sigortalının Kuruma yazılı veya şahsen müracaat ederek borcunu peşin ödeme talebinde bulunması halinde, söz konusu borç gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte müracaat tarihi itibariyle “Gecikmiş SGDP Borcu İşlemleri” programından hesaplanacak ve programdan 3 nüsha olarak döküm alınacaktır. Borç bildirim yazısı evrak kaydından tarih ve sayı aldıktan sonra ilgililere verilecektir.

Alınan borç bildirim yazısına istinaden birikmiş SGDP borcunu ilgili banka hesaplarına yatıran sigortalılar dekont örneğinin bir nüshasını ilgili programa işlenmek üzere dilekçe ekinde Kuruma vereceklerdir.

İlgili programlardan tahsis numarası aralığı sınırlaması olmaksızın, tüm tahsis numaralarına ait gecikmiş SGDP borçları için borç bildirim yazısı alınması mümkün olmakla birlikte, borcun tahsiline ilişkin dekont girişi için Genelge eki (Ek-24) de yer alan  sosyal güvenlik destek primi tahsilat formu düzenlenecek ve “F. İkinci Karar İşlemleri” menüsünde belirtilen programa yetkili kişiler tarafından işlenecek ve sosyal güvenlik merkezleri;

Ünitelerinde bulunan tahsis dosyalarına ait SGDP borcunun ödendiğine dair dekont bilgilerini programa girdikten  sonra belgeleri ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edecektir.

Tahsis dosyası diğer ünitelerde bulunan sigortalılara ait SGDP borcunun ödendiğine dair dekont bilgilerini anılan programa kaydettikten sonra ilgili belgeleri tahsis dosyasına konulmak üzere tahsis dosyasının bulunduğu üniteye gönderecektir.

Sigortalının tebliğ edilen borcu aynı gün ödememesi halinde gecikme cezası ve zammı miktarı değişeceğinden, ödenen tutar ile borç miktarı arasında oluşan fark takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan program tarafından kesilecektir. Ödenen miktarın borç miktarından fazla olması halinde ise fazla ödenen ve tahsilat giriş onay ekranında görüntülenen tutarın takip eden ödeme dönemi itibariyle “g cics”, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “4. Sağ Sigortalı Dosya Bilgileri Güncelleme”, “1. Ödeme Bilgileri Güncelleme” ekranından ödenmesi sağlanacaktır.

SGDP borcunun birden fazla süreyi kapsaması halinde yukarıdaki işlemler her bir borç süresi için ayrı ayrı yapılacaktır. (22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmakta iken ölen sigortalıların birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle hak sahiplerinin aylıklarından 1/4 oranında kesilecektir. Reddi miras halinde, söz konusu borçlar ölüm aylıklarından kesilmeyecektir.

Sigortalıların ölümünden sonra hak etmedikleri aylıklarından sehven kesilen sosyal güvenlik destek primleri için Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığına yersiz kesilen sosyal güvenlik destek primi miktarlarının ilgili hesaptan iptal edilerek “Diğer Çeşitli Gelir Hesabına” alınması hususunda yazı yazılacaktır. (22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken 4/1-(b) kapsamındaki faaliyetinin devam etmesi nedeniyle tahsis kütüğünde kayıtlı bulunan ve 4/1-(b) kapsamında sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalıların “SDES” tescil tablosuna toplu aktarımı 4/3/2011 tarihinde merkezden yapılmıştır.

“4/1-(b) SDES tescil tablosu” uygulamasına ilişkin talimat Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca 4/3/2011 tarihli ve 3975961 sayılı yazı ile sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmiştir. SGDP kesintisi yapılacak olan sigortalıların SDES kütüğüne otomatik olarak tescil edilebilmesini sağlayacak program Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca yaptırılacak olup, program tamamlanana kadar emeklilik servislerinin gönderdiği bilgiler doğrultusunda SGDP tescil ve terk işlemleri sosyal güvenlik merkezlerindeki sigortalı tescil ve hizmet servislerince manuel olarak yapılacaktır.

Buna göre, 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunup faaliyetine devam edeceğini beyan eden sigortalıların aylık bağlama işlemleri yapılmadan SGDP kesintisi yapılacak sigortalıların Bağ-Kur numaraları, TC. kimlik numaraları, adı, soyadı ve tahsis talep tarihleri listelenerek SDES kütüğüne kayıtları yapılmak üzere sigortalı tescil ve hizmet servislerine bir yazı ile bildirilecektir.

4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken 1/10/1999 tarihinden sonra ticari faaliyetlerine son veren sigortalıların, 1/6/2008 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınan kayıtlara istinaden yapılan SGDP ve sigortalı tescil işlemlerinin “GÜVENCE” programında bulunan “On-line Tescil Uygulamaları” ekranından takibi yapılarak, kurum içi SGDP tescil paneline aktarılan kayıtları incelenip, “SDES” komutundan SGDP tescil işlemleri yapılacaktır. Yine yaşlılık aylığı almakta iken SGDP kesintisi sona erdirilecek veya daha önceki tarihler için verilen terk işlemleri, gelen talebe göre sigortalı tescil ve hizmet servislerince yapılacak olup, bundan önce terk işlemleriyle ilgili olarak emeklilik servislerine verilen ve işlem yapılmamış olan evraklar bir liste halinde sigortalı tescil ve hizmet servislerine gönderilecektir.

4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken yine aynı kapsamda faaliyetine devam edenlerin SGDP kesinti işlemleri, 2011/Mart ödeme döneminden itibaren Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu dönemden sonra kesinti dönemi veya kesinti ile ilgili itirazlar sigortalı tescil ve hizmet servislerince değerlendirilerek gerekirse SDES kütüğünde değişiklik yapılacak, varsa iadeler muhasebe servisleri tarafından yapılacaktır.


Kaynak: Sgk Mevzuatı
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikÜlkemizde 2017 yılı itibariyle toplam 28 bin 126 kütüphane mevcuttur
Sonraki İçerikİnternet kullanan bireylerin oranı %72,9 oldu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz