Ana sayfa Duyurular E-Tebligat Uygulamasında Ceza Kesilmeyecek

E-Tebligat Uygulamasında Ceza Kesilmeyecek

2524
0

E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA CEZA KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Değerli Üyemiz;

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına VUK hükümlerine göre
tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ ile Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin tebligata elverişli
elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir. (e -Tebligat )
Genel Tebliğin 9. maddesi ile “Elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

Ceza uygulaması sonrasında resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola
ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde
doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat
gönderimine başlanılır.” Hükmü yer almıştır.

Türkiye Barolar Birliği VUK 456 seri no.lu Genel Tebliğin Anayasaya aykırı olduğu
iddiası ile yürütmenin durdurulması ve iptali konusunda Danıştay 4. Dairesi nezdinde dava
açmıştır. 4. Daire davayı reddetmiştir. Ancak; Barolar Birliği kararın temyizini talep etmiştir.
Danıştay Vergi Davaları Kurulu; 08.11.2017 günlü E:2017/618 K:2017/521 sayılı kararı
ile dava konusu tebliğin “ceza hükümleri” başlıklı 9 uncu maddesi yönünden davanın reddine
ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına karar vermiştir
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının kısa sürede yeni bir
düzenleme yapması beklenmektedir.
E- tebligat hükümlerine uymayan müşterilerinize ceza uygulanmış ise; Danıştay kararı
ile Vergi Dairesine veya vergi mahkemesine başvurulması gerekir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan

Ekleri için tıklayınız

Kaynak: İSMMMO

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here