Ana sayfa Vergi Damga vergisi mükellefiyeti bulunan serbest meslek erbabının düzenlediği sözleşmelerde damga vergisi kaşesi...

Damga vergisi mükellefiyeti bulunan serbest meslek erbabının düzenlediği sözleşmelerde damga vergisi kaşesi bulunma zorunluluğu var mıdır?

Damga vergisi mükellefiyeti bulunan serbest meslek erbabının düzenlediği sözleşmelerde damga vergisi kaşesi bulunma zorunluluğu var mıdır?

100
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … ilinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunda lisans sahibi olduğunuz, serbest meslek erbabı olarak damga vergisi mükellefiyetinizin bulunduğu ve yaptığınız iş gereği sözleşme yaptığınız “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kadastro Teknik Hizmetleri Sözleşmeleri” üzerine 43 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (5.3) maddesinde belirtilen şekilde kaşe vurulmasının Kadastro Müdürlüğü tarafından talep edildiği, ancak damga vergisi defterinizin sistem üzerinden elektronik olarak tutulduğunu belirterek, yapmış olduğunuz sözleşmelerde kaşe kullanılmasına gerek olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 22 nci maddesinin (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği; maddenin son fıkrasında, Maliye Bakanlığının, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkili olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (5.3) bölümünde de, “Damga vergisini makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti yapmak suretiyle ödeyecek olanlar tarafından düzenlenen vergiye tabi kağıtlar üzerine “…. YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz mukabili ödenecektir. Defter sıra no…” veya “…. YTL damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter sıra no…” kaşesi bulunması ve kağıdı düzenleyen kuruluşun imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde bu kağıtları işleme koyanlar ayrıca damga vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak mecburiyetinde değillerdir.” açıklaması yer almaktadır.

Ayrıca, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “1- Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması” başlıklı bölümünde, genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisinin, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödeneceği; “3- Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama” başlıklı bölümünde ise, 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere “serbest meslek erbabı”nın da eklenmesinin uygun görüldüğü açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, kadastro mühendisi olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeniz durumunda, damga vergisi defteri tutarak bu defteri tasdik ettirmeniz gerekmekte olup, 488 sayılı Kanuna göre kişi konumunda bulunanlarla aranızda düzenlenen ve tapu kadastro müdürlüklerine ibraz edilen sözleşmelere ilişkin damga vergisinin söz konusu kağıtlara kaşe basılmak suretiyle makbuz mukabili ödenmesi mümkündür. Bu kapsamda yer almayan genel bütçeli idare olan tapu kadastro müdürlükleri ile yapacağınız sözleşmelere ait damga vergisinin ise kağıt düzenlenmeden önce tarafınızca peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 11.07.2019, 76071283-155-E.20463  , ÇORUM VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here