Ana sayfa Çalışma Hayatı Bir müşterim, bir işçiyle aylık 2.000 dolar maaş karşılığı çalışmak istiyor. Dolar...

  Bir müşterim, bir işçiyle aylık 2.000 dolar maaş karşılığı çalışmak istiyor. Dolar üzerinden maaş ödemesi yapılabiliyor mu?

  58
  0

  Bir müşterim, bir işçiyle aylık 2.000 dolar maaş karşılığı çalışmak istiyor. Dolar üzerinden maaş ödemesi yapılabiliyor mu? Yapılabiliyorsa bordrosu nasıl hesaplanacak? Yeni çıkan Türk lirasını koruma kanunu işçi maaşları içinde geçerli mi?
  Birde bir şirket ortağı, kendi şirketinde SSK lı olarak çalışamıyor değil mi?

  Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

  Türkiye’de yerleşik kişilerin iş sözleşmelerindeki ücret ve diğer yükümlülükler; TL olarak belirlenmelidir. Döviz cinsinden veya dövize endeksli (ödeme tarihindeki kur üzerinden TL) olarak kararlaştırma yapılamaz. Ancak yurt dışında yapılacak işler (işçinin işveren için yurtdışında çalışma borcunu ifa etmesi) istisna kapsamındadır.

  Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

  – Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri.

  – İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri.

  – Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri.

  – Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri.

  Yabancı şirketlerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

  Kişiler ortağı bulundukları işyerinden SGK 4a sigortalı olarak bildirilemezler.


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Müdürlüğü)

  Sayı : 97895701-155[1-2013/223]-2619                                             12/12/2014

  Konu : Türkiye’de faaliyette bulunan İrtibat bürosu çalışanlarına ödenen ücretlerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Brüksel’deki ana şirketi temsil etmek amacıyla hiçbir ticari faaliyette bulunmamak koşuluyla Türkiye’de irtibat bürosu olarak faaliyet gösterdiğinizi belirterek, Türkiye’de bordrolu olarak çalışan ve ücretleri yurtdışından irtibat bürosu hesabına gelen dövizle ödenen irtibat bürosu çalışanlarına ödenen ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

  Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu; (2) sayılı tablonun “IV Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 34 numaralı fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, ” Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin (14) numaralı bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, Brüksel’deki ana şirketi temsil etmek amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat bürosunun Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinde sayılan tüm şartları taşıması halinde, çalışanlarına ödenen ücretler nedeniyle düzenlenen kağıtların Damga Vergisi Kanunu (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrasında yer alan “Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.” ibaresi ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlara ilişkin olup, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtları kapsamamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here