Ana sayfa Vergi Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri gezilerle ilgili bilgi sağlanması işi...

  Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri gezilerle ilgili bilgi sağlanması işi işletme defterine mi yoksa serbest meslek kazancı defterine mi tabi olacaktır?

  97
  0

  79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri gezilerle ilgili bilgi sağlanması faaliyet kodu İşletme Defteri mi, Serbest Meslek Kazancı Defteri mi olmalıdır?

  Turist rehberlerinin serbest meslek erbabı olduğu görüşündeyiz.

  Özelge: Şirket ortağı olan turist rehberinin rehberlik faaliyeti için ayrıca mükellefiyet açtırıp açtırmayacağı.


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  49327596-120[65.GVK.2013.64]-211

  04/09/2014

  Konu

  :

  Şirket ortağı olan turist rehberinin rehberlik faaliyeti için ayrıca mükellefiyet açtırıp açtırmayacağı.

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda; turist rehberi olarak faaliyette bulunduğunuzu, aynı zamanda … Ltd. Şti.nin ortağı olduğunuzu, ortağınızında zaman zaman rehberlik faaliyetinde bulunduğunu, rehberlik faaliyetinizden elde ettiğiniz kazancı şirket kasasında tutup iki ortak paylaştığınızı, şirketinizin tüzüğünde turizm rehberlik hizmetinin yer aldığını, yeni çıkan rehberlik yönetmeliğinden sonra bazı acentaların düzenlemiş olduğunuz faturaları kabul etmediğini, serbest meslek makbuzu düzenlemenizi istediğini belirterek,  serbest meslek kazancı yönünden ayrıca mükellefiyet kaydı açtırmanız gerekip gerekmediği konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

              Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

              Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

              Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.” hükmü yer almaktadır.

              Diğer taraftan; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

              5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde de tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerin hangilerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, maddede, tam mükellef kurumlara yapılan serbest meslek ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

              Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere; Limited Şirketinizin Serbest Meslek faaliyeti kapsamında sayılan iş unsurundan dolayı elde ettiği kazanç serbest meslek erbabı kazancı kapsamında değerlendirilmemiştir.

              Öte yandan, turist rehberi olarak yaptığınız faaliyeti bir işyerine ve işverene tabi olmadan kendi nam ve hesabınıza yapmanız halinde elde edilen gelir Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında serbest meslek kazancı sayılacağından, bağlı bulunduğunuz vergi dairesince mükellefiyet kaydınızın buna göre tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesi uyarınca işe başlamayı ifade eden hallerden en az ikisinin bulunmadığı durumlarda rehberler gelir vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Vergiden muaf olanlar da dahil olmak üzere, rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesine göre tevkifat yapılması gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here