Ana sayfa Vergi Taşıma irsaliyesi ile müşterimize ürün gönderebilir miyiz?

  Taşıma irsaliyesi ile müşterimize ürün gönderebilir miyiz?

  45
  0

  Biz e-İrsaliyeye tabi mükellefiz. Bir müşteriye irsaliye kestik irsaliyenin açıklamasına da taşıma amaçlıdır faturalandırmayacaktır yazdık. Bu ürün bizden müşteriye gitti ekim ayında. Taşıma amaçlı gönderdiğimiz için faturalandırmadık. Geriye dönük sorun teşkil eder mi? 

  Taşıma irsaliyesini Nakliyeciler kullanır.

  Satıcılar ise Sevk irsaliyesi veya e-İrsaliye kullanır. 

  Satıcı sattığı mallar için alıcıya, merkez -şube, şube -merkez, fabrika- merkez gibi yerlere malı göndermesi halinde Sevk irsaliyesi veya e-irsaliye düzenler.

  VUK genel tebliğ (sına no:509)’ nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no:526) göre 1 Temmuz 2021 itibariyle e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan SGK ile anlaşması mükellefler için, aynı zamanda e-irsaliye’ ye geçiş zorunluluğu var mıdır? 

  e-fatura ve e-irsaliye uygulaması farklı süreçlerdir. 

  Mükellefiniz e-irsaliye uygulamasına geçiş şartlarını taşıyorsa veya ihtiyari olarak e-irsaliye uygulamasına geçiş yapacaksa; mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük kapsamında e-fatura ve e-arşiv faturaa uygulamasına da geçecektir. 

  Öncelikle e-irsaliyesine geçiş şartlarını taşıyıp taşımadığına bakmak gereklidir.

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:509) (515 ve 526 Sıra No.lu VUK Tebliğleri ile Değişen Güncel Hali)

  IV.3.5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

  Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dâhil olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de “e-İrsaliye” olarak almaları zorunludur.

  1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.

  2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. 

  3- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. 

  4- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler. 

  5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. 

  6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 

  7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 23

  8- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. 

  9- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır. 

  Satışını yaptığımız bazı ürünlerin birleştirilerek tek bir ürün olarak satılması durumunda düzenleyeceğimiz e-irsaliyelerde nihai ürünü yazarak, bu ürünü oluşturan alt ürünleri de e-irsaliyede belirtebilir miyiz?

  E-irsaliye uygulamasında her ürün ayrı ayrı adetleriyle yazılmalıdır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here