Ana Sayfa Vergi SGK’ya düzenlenecek e-Faturada süre nedir?

SGK’ya düzenlenecek e-Faturada süre nedir?

1190
0

SGK’ya düzenlenecek e-Faturada süre nedir?

KONU:

Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre.

SORU:

…şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bu hizmetlere karşılık kağıt ortamında fatura kesilmekte iken SGK’nın 1/10/2017 tarihinden itibaren elektronik fatura sistemine geçtiği, özellikle operasyon gören hastalar için 15, diğer hastalar için ise 10 günlük kontrol süresinin bulunduğu ve SGK’ya ait medula sisteminde bu kontrol süreleri içinde faturalama imkanının bulunmadığı, bu süre bitimi tarihi itibari ile medula sisteminde faturalandırmanın yapıldığı, ancak tarih itibariyle hastanın sağlık kuruluşuna başvuru tarihinin esas alındığı, dolayısıyla 31/10/2017 tarihinde sağlık kuruluşuna başvuran bir hasta için medula sisteminde 10/11/2017 tarihinden önce faturalama imkanı bulunmadığından fatura düzenlenme süresinin aşıldığı, 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca SGK’ya ay sonlarında tek bir fatura düzenlenebildiği, ancak Tebliğde bir aylık süre esas alınarak SGK’ya kesilmesi gereken faturanın düzenlenme tarihi hususunda bir açıklamanın bulunmadığından bahisle;

– Ekim 2017 dönemine ait sağlık kuruluşunuza gelen hastalara ait muayene ve tedavi hizmetlerinin 1 aylık dönemi kapsayan şekilde faturalanmasının nasıl yapılacağı,

– 2017 Ekim ayı içerisinde sağlık kuruluşuna gelen hastalara verilen muayene ve tedavi hizmetlerine karşılık faturanın içeriği 1 Ekim 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasını kapsaması durumunda; Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen açıklamalara göre SGK’ya düzenlenecek e-Faturanın ertesi ayın on beşinci gününe kadar düzenlenip düzenlenemeyeceği hak.

CEVAP:

… fatura malın teslimi veya hizmetin ifasını müteakiben düzenlenmesi gereken bir belgedir. Dolayısıyla, şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verilmesine ilişkin fatura düzenlenmesinde, söz konusu kişilerin sağlık kuruluşuna başvuru tarihinin değil, aldığı sağlık hizmetinin tamamlandığı tarih dikkate alınarak 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde işlem tesis etmeniz gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 11395140-105[VUK-1-20847]-406932 25.04.2018
Konu : Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bu hizmetlere karşılık kağıt ortamında fatura kesilmekte iken SGK’nın 1/10/2017 tarihinden itibaren elektronik fatura sistemine geçtiği, özellikle operasyon gören hastalar için 15, diğer hastalar için ise 10 günlük kontrol süresinin bulunduğu ve SGK’ya ait medula sisteminde bu kontrol süreleri içinde faturalama imkanının bulunmadığı, bu süre bitimi tarihi itibari ile medula sisteminde faturalandırmanın yapıldığı, ancak tarih itibariyle hastanın sağlık kuruluşuna başvuru tarihinin esas alındığı, dolayısıyla 31/10/2017 tarihinde sağlık kuruluşuna başvuran bir hasta için medula sisteminde 10/11/2017 tarihinden önce faturalama imkanı bulunmadığından fatura düzenlenme süresinin aşıldığı, 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca SGK’ya ay sonlarında tek bir fatura düzenlenebildiği, ancak Tebliğde bir aylık süre esas alınarak SGK’ya kesilmesi gereken faturanın düzenlenme tarihi hususunda bir açıklamanın bulunmadığından bahisle;

– Ekim 2017 dönemine ait sağlık kuruluşunuza gelen hastalara ait muayene ve tedavi hizmetlerinin 1 aylık dönemi kapsayan şekilde faturalanmasının nasıl yapılacağı,

– 2017 Ekim ayı içerisinde sağlık kuruluşuna gelen hastalara verilen muayene ve tedavi hizmetlerine karşılık faturanın içeriği 1 Ekim 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasını kapsaması durumunda; Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen açıklamalara göre SGK’ya düzenlenecek e-Faturanın ertesi ayın on beşinci gününe kadar düzenlenip düzenlenemeyeceği

hususlarında görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesi esnasında uyulması gereken hususlar 6 bent halinde sayılmış olup, 5 inci bentte; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra “e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi” başlıklı (5.) bölümünün beşinci paragrafında “Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.” denilmektedir.

Bunun yanı sıra, 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “3. Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Optisyenlik Müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenledikleri Faturalarda Süre” başlıklı bölümünde, “… 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 inci bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle adı geçen Kuruma ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilmeleri uygun bulunmuştur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca 9/9/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin;

“5.2- Fatura Düzenlenmesi” bölümünde; “(1) Sağlık hizmeti sunucuları;

  1. MEDULA sisteminden provizyon alarak MEDULA sistemine kaydettikleri hizmetler için (SUT’ta belirtilen istisnalar hariç) tek fatura/e-fatura düzenler.
  2.  MEDULA sisteminden provizyon alınamaması nedeniyle MEDULA sistemine kaydedilemeyen aşağıda sayılan hizmetler için ayrı manuel fatura düzenler.

– “5.2.1 – Sağlık kurum/kuruluşları faturalarının düzenlenmesi” bölümünde; “(1) MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık kurum/kuruluşları, sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan kişiler için, her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin tek fatura düzenler. Kurumun “e-fatura alıcısı” uygulamasına başlaması halinde elektronik fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara uyulur.

” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, yukarıda da yer verildiği üzere, fatura malın teslimi veya hizmetin ifasını müteakiben düzenlenmesi gereken bir belgedir. Dolayısıyla, şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verilmesine ilişkin fatura düzenlenmesinde, söz konusu kişilerin sağlık kuruluşuna başvuru tarihinin değil, aldığı sağlık hizmetinin tamamlandığı tarih dikkate alınarak 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde işlem tesis etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Merkez Bankasında karşılığı bulunmayan para biriminden aldığımız gider faturalarını hangi kura göre muhasebeye işleyeceğim?

Dövizli yaptığım ürünü iade ettim. Kur farkı faturası kesmeme gerek var mı?

Benzin İstasyonlarının Düzenledikleri Yazarkasa Fişi Faturaya Dönüştürülür mü?

Giderlerim için fatura almak zorunda mıyım?

Faturayı TL Kestim, Ödemesini Döviz aldım. Kur Farkı oluşur mu?

İhracat Faturası Ve İhracat Kapanış Tarihleri Farklı Olduğunda, İhracatta Yüklenilen KDV Hangi Dönemde Beyan Edilmelidir?

Alınan web sitesi alanının kullanıcının erişimine açılması sonucu elde edilen gelir üzerinden fatura kesilir mi?

Önceki İçerikVerdiğiniz reklamlardaki bilgilerden sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz?
Sonraki İçerikYemek hizmeti verdiğim firmaya faturayı nasıl keseceğim?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz