Ana Sayfa Vergi Döviz karşılığı faturada hangi kuru kullanacağım?

Döviz karşılığı faturada hangi kuru kullanacağım?

1456
0
Döviz karşılığı faturada hangi kuru kullanacağım?

KONU:

Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden

düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

SORU:

… T.C. Merkez Bankasının günlük döviz kurlarını her gün saat 15:30’da ilan ettiği, kurların ertesi gün Resmi

Gazete’de yayımlandığı, bu durumda günlük  döviz kurlarının T.C. Merkez Bankasınca ilan edildiği saatten

(15:30’dan) sonra döviz cinsinden düzenlenen bir  faturada, faturanın düzenlendiği gün içerisinde 15:30’da ilan

edilen döviz kurunun mu, yoksa faturanın düzenlendiği tarihten bir gün önce ilan edilip ertesi gün

(faturanın düzenlendiği gün) Resmi Gazete’de  yayımlanan döviz kurunun mu, dikkate alınacağı

CEVAP:

… T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun fatura muhteviyatı döviz cinsinden tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde dikkate alınması icap etmektedir 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 11395140-105[VUK-1-20626]-256502 18.08.2017
Konu : Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; T.C. Merkez Bankasının günlük döviz

kurlarını her gün saat 15:30’da ilan ettiği, kurların ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu durumda günlük

 döviz kurlarının T.C. Merkez Bankasınca ilan edildiği saatten (15:30’dan) sonra döviz cinsinden düzenlenen bir

 faturada, faturanın düzenlendiği gün içerisinde 15:30’da ilan edilen döviz kurunun mu, yoksa faturanın

düzenlendiği tarihten bir gün önce ilan edilip ertesi gün (faturanın düzenlendiği gün) Resmi Gazete’de

 yayımlanan döviz kurunun mu, dikkate alınacağı  hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz

anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 215 inci maddesinde, “1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir.

2.a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.”,

– 280 inci maddesinde, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.”hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, mezkûr Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan;

– 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (B) bölümünde, “…

Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.”,

– 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, “130 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, yurtiçindeki müşterileriniz adına düzenleyeceğiniz faturalarınızın, Türk para birimi ile düzenlenmesi esas olup, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı bulunmamaktadır.

Bu durumda, yurt içi firmalara yapılan satışlara ilişkin olarak yabancı para birimi kullanarak düzenlediğiniz faturalarda yer vermek üzere, fatura muhteviyatı döviz cinsinden tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde;

– Alıcı ile aranızda yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmiş olması halinde, sözleşmede belirlenen döviz kurunun,

– Alıcı ile aranızda yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmemiş olması halinde ise, faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun fatura muhteviyatı döviz cinsinden tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde dikkate alınması icap etmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Dövizli yaptığım ürünü iade ettim. Kur farkı faturası kesmeme gerek var mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Dövizli Sözleşme, Kira Kontratı yasağı soru-cevap – 13 Eylül 2018

Kira Sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılması yasaklandı. Mevcut sözleşmeler 30 gün içinde TL olarak düzeltilecek!

Okulların Döviz Cinsinden Elde Ettikleri Kira Bedellerinde Oluşan Kur Farkları İstisna Kapsamında mıdır?

Döviz Kuru Nedir? Efektif Kuru Nedir? Değerleme Hangi Kritere Göre Yapılır?

Önceki İçerikAd Reinhardt’ın Boyama Teknikleri (Soyut Dışavurumculuk)
Sonraki İçerikAvusturya’dan Emekli Olma Şartları Nelerdir Biliyor musunuz?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz