Ana sayfa Vergi Okulların Döviz Cinsinden Elde Ettikleri Kira Bedellerinde Oluşan Kur Farkları İstisna Kapsamında...

  Okulların Döviz Cinsinden Elde Ettikleri Kira Bedellerinde Oluşan Kur Farkları İstisna Kapsamında mıdır?

  1444
  0

  (GİB – ÖZELGE)
  Konu: Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim faaliyeti ile iştigal ettiği, Şirketinizce… İlkokulu, … Ortaokulu ve… Anadolu Lisesinin işletilmesinden elde edilen kazançların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hükme göre beş hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edildiği belirtilerek, söz konusu okulların bulunduğu kampüse ilişkin gelecek yıllara ait kiralara mahsuben ödenen döviz avanslarının dönem sonu değerlemelerinden elde edilen kur farkı gelirlerinin bahse konu istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
              Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinde;
  “(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

  ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).
  …”hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.10.1. İstisnanın kapsamı” başlıklı bölümünde;

  “Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası;
  -625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ile
  -Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara
  uygulanacaktır.

            İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dâhil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  12 Ocak 2016 Tarih ve 62030549-125[5-2015/442]-2532 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here