Ana Sayfa Mevzuat Tavsiye Niteliğinde Avukat-Vekil En Az Ücret Tarifesi – 2018 yılı

Tavsiye Niteliğinde Avukat-Vekil En Az Ücret Tarifesi – 2018 yılı

2194
0
Tavsiye Niteliğinde Avukat-Vekil En Az Ücret Tarifesi – 2018 yılı

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ
 EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

 

 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  5.100,00 TL
2  Mirasçılık belgesinin alınması  2.900,00 TL
3  Tahliye Davası  6.200,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
4  İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  6.200,00 TL  ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
5  Vesayet ve Kayyım Davaları  5.000,00 TL
6  Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  5.700,00 TL
7  Mirasçılık belgesinin iptali Davası  5.700,00 TL
8  Mirasta defter tutulması  5.700,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
9  Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
 a) Davacı Vekilliğinde  5.700,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
 b) Davalı Vekilliğinde  4.900,00 TL  ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10  Delil tespit istemi  3.300,00 TL
11  Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  5.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)  2.700,00 TL
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları  6.000,00 TL
2  Tenkis ve Mirasta iade Davası  7.700,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası  8.800,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Vasiyetnamenin iptali Davası  8.800,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
5  Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  7.300,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
6  Tapu iptali ve Tescili Davaları  7.300,00 TL  ’den olmamak üzere dava değerinin %15’i
7  Şuf’a Davası  7.200,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8  Geçit Hakkı Davası  7.200,00 TL
9  Ecrimisil Davası  6.200,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10  Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  6.200,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası  7.300,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı  6.200,00 TL
13  Tespit Davası  6.200,00 TL
14  Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava  8.700,00 TL
15  Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  7.100,00 TL
16  Tenfiz ve Tanıma Davaları  7.100,00 TL
17  Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  7.100,00 TL
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  3.900,00 TL
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  6.100,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3 Boşanma Davaları
 a) Anlaşmalı  5.000,00 TL
 b) Çekişmeli  7.300,00 TL
 c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  7.300,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  7.300,00 TL
5  Nafaka Davası  4.700,00 TL
6  Evlat Edinme Davası  6.000,00 TL
7  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar  2.800,00 TL
8  Tenfiz Davası  6.200,00 TL
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  6.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  Tüketici Hakem Heyetleri  2.100,00 TL
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  7.200,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  7.200,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
 a) Duruşmalı  4.700,00 TL
 b) Duruşmasız  2.900,00 TL
 c) İcra Ceza  2.900,00 TL
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  7.200,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5  İhlalenin feshi davası
 a)Taşınabilir mal ihaleleri  5.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 b)Taşınmaz mal ihaleleri  8.800,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6  İcra Takipleri
 a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  5.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u
 b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri  5.000,00 TL
7  Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  5.000,00 TL
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları   6.100,00 TL
 2  Ceza Davaları
 a) Şikayet ve takibi  3.700,00 TL
 b) Değeri parayla ölçülemeyen davalar  6.000,00 TL
 
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar  4.700,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  4.700,00 TL
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  İptal Davası
 a) Duruşmalı  7.700,00 TL
 b) Duruşmasız  6.300,00 TL
2  Tam yargı Davası
 a) Duruşmalı  7.700,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 b) Duruşmasız  6.300,00 TL
3  Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar
 a) Duruşmalı  7.700,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 b) Duruşmasız  6.300,00 TL
4  4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar
 a) Bölge İdare Mahkemesinde  3.900,00 TL
 b) Danıştay’da  6.200,00 TL
5  Danıştay’da ilk derecede görülen davalar
 a) Duruşmalı  8.700,00 TL
 b) Duruşmasız  7.600,00 TL
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği  12.000,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği  8.800,00 TL
2  Asliye Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği  8.300,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği  6.000,00 TL
3  Çocuk Mahkemesi
 a) SSÇ Müdafiliği  6.000,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği  4.000,00 TL
4  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  3.300,00 TL
5  Disiplin Mahkemesi  5.400,00 TL
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1  Büroda sözlü danışma
 İlk bir saat için  1000,00 TL
 Bir saati aşan her saat için  580,00 TL
2  Yazılı danışma  2.100,00 TL
3  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma
 İlk bir saat için  2.000,00 TL
 Bir saati aşan her saat için  1.200,00 TL
4  İdari Mercilerde Vekillik  2.400,00 TL
5  İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  2.100,00 TL
6  C.Sav. Şikayet Dilekçeleri  2.100,00 TL
7  Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  2.700,00 TL
8  Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri  3.100,00 TL
9  Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  7.000,00 TL
10  Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  3.200,00 TL
11  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  5.500,00 TL
12  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma  3.500,00 TL
13  Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  8.700,00 TL
14  Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  3.300,00 TL
15  Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)
 a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  5.300,00 TL
 b) Kooperatif
   ba) 100’den az üyeli  5.000,00 TL
   bb) 100’den yukarı üyeli  6.100,00 TL
 c) Anonim Şirket
   ca) 250.000 TL.den az sermayeli  6.200,00 TL
   cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  7.400,00 TL
16  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  4.200,00 TL
17  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı
 a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  4.800,00 TL
 b) Kooperatif  5.900,00 TL
 c) Anonim Şirket  7.000,00 TL
18  Şirket Genel Kurul İşlemleri
 a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  4.800,00 TL
 b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  5.900,00 TL
 c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.  7.000,00 TL
 d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.  8.100,00 TL
19  Şirket Pay Devri  4.800,00 TL
20  Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  11.400,00 TL
21  Sayıştay Davaları  11.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
22  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  4.900,00 TL
23  Arabuluculuk da Taraf Vekilliği  3.300,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
24  Anayasa Mahkemesi
 a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  17.700,00 TL
 b) Bireysel Başvuru
     Duruşmalı işlerde  8.800,00 TL
     Duruşmasız İşlerde  6.100,00 TL
25  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri
 a) Duruşmalı  22.900,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 b) Duruşmasız  16.100,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
26  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  5.000,00 TL
Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

 

Eski çizelgeler :


Kaynak: İstanbul Barosu
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Vekalet Ücretinde (Avukatlık Hizmet Bedeli) Belge Düzeni Ve KDV’nin Konusuna Girip Girmediği?

Vergi dairesine açılan davayı kazanırsanız avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini nasıl alırsınız?

Askerlik, Doğum, Yurtdışı, Doktora süresi, Avukatlık Staj sürelerinin borçlanmasına ilişkin prim tutarları nedir?

Yoksullara verilen Avukatlık hizmeti KDV’den muaftır.

Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretleri KDV Konusuna Girer mi?

Avukatlık Ücreti ve İş Sözleşmesine İstinaden Verilen Temlik Bedelleri Nasıl Vergilendirilir?

Serbest Meslek Makbuzu – Avukatlık Hizmeti

2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Küçük Esnaflar, Doktorlar, Avukatlar, Mali Müşavirler! Bu Haber Sizleri İlgilendiriyor!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir?

Önceki İçerikLimited Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları Nelerdir?
Sonraki İçerikLimited Şirketlerde Şirket Sözleşmesi Değiştirilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz