Ana Sayfa Vergi Yurt Dışı Şube Zararları İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  Yurt Dışı Şube Zararları İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  2027
  0

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.hükmü yer almaktadır.

  Yine kurumlar vergisi kanunun İstisnalar başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, bahsi geçen Kanunun 9 uncu maddesinde; “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır:
   
  b) Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar;
  1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,
  2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı,  halinde indirim konusu yapılır.
  Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.

  Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.”
  ifadeleri yer almaktadır.

  Ayrıca, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğin “9.3. Yurt dışı zararların mahsubu” başlıklı bölümünde konu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

  SONUÇ:
  Kanun hükümleri ve açıklamalara göre, Yurtdışındaki şubelerde işle ilgili faaliyetlerinden doğan yurt dışı zararlarının,
  1- Yurt dışında gerçekleştirdiğiniz inşaat işlerinden kaynaklanmaması,
  2- Ticari kazanç elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması şartıyla ve
  Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartlar çerçevesinde, (9/1b maddesi yukarıda belirtilmiştir) kurum kazancınızın tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkündür.


  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Şirket Zararlarını Kaç Yıl Boyunca Düşebilirsiniz?

  Taşınan Eşya Yada Kişilerin Zarar Görmesi Halinde Tazminat İsteme Hakkı Zaman Aşımı Süreleri Ne Kadardır?

  Özel hesap dönemine geçtim geçmiş yıl zararını nasıl düşeceğim? 

  Özel hesap dönemine geçtim geçmiş yıl zararını nasıl düşeceğim? 

  Mahsup imkanı kalmayan geçmiş yıl zararları sonraki yıl karlarından mahsup edilebilir mi?

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerindeki Kar/Zararın Tespiti Nasıl Yapılır?

  Geçmiş Yıl Zararlarının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılır mı?

  Geçmiş yıl zararını bu yıl oluşan kazancımdan nasıl indirebilirim?

  Donatma İştiraklerinde Kazanç ve Zarar Nasıl Dağıtılır?

  Kurumlar Vergisinden Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Hangi şartlara tabidir?

  Adi Ortakta Zarara Katılmayıp Kazançtan pay alınabilir mi?

  Nevi Değiştiren Şirketin Kıst Dönemdeki Zararları, Takip Eden Vergi Beyannamelerinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

   

  Önceki İçerik4/A’dan (SSK) Malul Emeklisi ‘’Erkek’’, Emekli Sandığından Yetim Aylığı Alabilir mi?
  Sonraki İçerikDar Mükelleflerden Hangi Hallerde, Hangi Vergi Kesintileri Yapılır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz