Ana Sayfa Vergi TUGS’ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazanç K.V.’den İstisna mıdır?

TUGS’ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazanç K.V.’den İstisna mıdır?

1827
0

-TUGS’ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın K.V.’den İstisna mıdır?

-K.V. veya G.V. istisnasından hangi hallerde ve kim yararlanır?

-Time-Charter – Bareboard sözleşme türlerinde vergi muafiyeti nasıl uygulanır?

 


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı : 96620903-125-3385 08.01.2018
Konu : TUGS’ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın K.V.’den İstisna Olup Olmadığı.
İlgi : 20/01/2017 tarihli özelge talep formunuz..

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin faaliyet konusunun uluslararası yolcu taşımacılığı olduğu ve Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir gemiyi kiraladığınızı belirterek söz konusu geminin işletilmesinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

   Öte yandan, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 2 nci maddesinde, bu Kanunda geçen gemi kavramının kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri ifade ettiği; 12 nci maddesinde ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

      1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna ile ilgili açıklamaların yer aldığı “5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı” başlıklı bölümünde;

   “4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.” hükmü yer almaktadır.

    Bu hükme göre, 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde kurumlar vergisinden; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

    Bu istisna, gerçek ve tüzel kişilerin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde ettikleri kazançları ile sınırlıdır. Ancak, Türkiye’de inşa edilen gemi ve yatlardan anılan Sicile kayıtlı olanların işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilecektir.

    …”

   açıklamasına, Tebliğin “5.12.1.6. Time-charter işletmeciliği” başlıklı alt bölümünde ise;

            “Deniz taşımacılığında, zamana veya yüke bağlı olarak geminin tamamını veya bir kısmını taşıtana tahsis etmek suretiyle yük ve eşya taşıma taahhüt sözleşmeleri kapsamında yapılan “Time-Charter İşletmeciliği” gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

            Ancak, uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin zamana ve yüke bağlı olmaksızın doğrudan kiraya verilmesi durumunda gemi işletmeciliği faaliyetinden söz edilemeyeceğinden elde edilen kira gelirine istisna uygulanmayacağı tabiidir.”

   açıklamaları yer almaktadır.

    Gemi kiralama hizmetleri iki şekilde yapılabilmektedir.  

   1-Gemi Kira Sözleşmesi

   2-Navlun (Time Charter) Sözleşmesi

            Navlun sözleşmesinde, taşımayı taahhüt eden asıl taşıyıcı firmaya, taşıma işi şeklinde bir hizmet verilmekte ve gemi asıl taşıyıcıya kiralanmamaktadır. Geminin bir bölümü ya da tamamı yükün belirli bir süre içinde taşınması için tahsis edildiği için time charter sözleşmelerinde bedel, belirli bir yükün taşınması karşılığı olarak değil, yükün belirli bir süre içinde taşınması karşılığı olarak belirlenmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, burada geminin kiralanması değil, taşımanın taahhüdü söz konusudur.

          6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1119 uncu maddesinde; gemi kira sözleşmesi, kiraya verenin belirli bir süre için geminin kullanılmasını, kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmayı üstlendiği bir sözleşme olarak tanımlanmış olup müteakip maddelerde kiracının gemiyi tahsis amacına uygun olarak sözleşme hükümleri çerçevesinde dilediği gibi kullanabileceği, gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülüklerin kiracıya ait olduğu hüküm altına alınmıştır.

   İlgi özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …… Denizcilik Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait “………” isimli geminin TUGS’a kayıt edildiği, anılan şirket ile şirketiniz arasındaki gemi kira sözleşmesine göre, …/…/2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile söz konusu geminin kiralandığı; geminin seyire hazır, tüm evrakları, donanımı, makinaları tam ve çalışır halde, demirbaş listesi ile hiçbir borcu bulunmaksızın şirketinize işletilmek üzere (Bareboat) teslim edildiği; geminin sigortasının şirketinizce yapılacağı; geminin ……, …… veya başka bir hatta çalıştırılabileceği; geminin kira süresince tüm personel sorumluluklarının (ücret, sigorta, vergi, vs.) şirketinize  ait olduğu; şirketinizin gemi personelini seçme hakkına sahip olduğu; geminin kira süresi boyunca tüm liman, acenta, yakıt, yağ, bakım-onarım gibi masraflarının şirketinizce karşılanacağı anlaşılmaktadır.

   Buna göre, TUGS’a kayıtlı geminin sahibi tarafından zamana ve yüke bağlı olmaksızın doğrudan kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira geliriyle ilgili olarak kiraya veren şirket tarafından kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamakta olup, aynı geminin kiracı sıfatıyla şirketinizce işletilmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.


 

DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ DİĞER İÇERİKLER

Hangi Gemiler Türk Gemi Siciline Kayıt Edilebilir?


TUGS’a Kayıtlı Gemiler Kullanılarak Yapılan Deniz İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlar İstisna Kapsamında mıdır?


Müşteri Ağırlamak ve İş Görüşmesi Yapmak İçin Yat Kiralanmasının Maliyeti Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

 


TUGS’a Kayıtlı Geminin Sicil Terkinin Yapılmasından Sonra Yurtdışına Satışından Doğan Zarar Kurum Kazancından İndirilebilir mi?

 


TUGS’a Kayıtlı Römorkör Hizmetine Ait Mahkeme Kararınca Alınacak Olan Tazminat Ve Temerrüt Faiz Gelirleri İstisna Kapsamında mıdır?

 


Gemi Adamları İçin SGK Primi Ödenecek midir?

 


 

Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikKampanya şeklinde düzenlenen ve müşteriye verilen hediye çekleri için fatura düzenlenecek mi?
Sonraki İçerikŞirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Satışı kurumlar vergisine tabi midir?