Ana Sayfa Vergi Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Satışı kurumlar vergisine tabi midir?

Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Satışı kurumlar vergisine tabi midir?

1354
0

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi ödenir mi?


 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü) 
Sayı : 16700543-130[17-515-16]-1555 08.01.2018
Konu : Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Satışında KV
İlgi : 12.01.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı talep formunuz ve eki dilekçede, şirketinizin iplik üretimi ve satışıyla iştigal ettiği, 03.06.2010 tarihinde …ili …ilçesi … mahallesi … parselde ve … m² olarak satın aldığı arsanın 25.08.2015 tarihinde …Belediyesi’ne kısmi bağıştan dolayı .. parsel no’lu tapuya dönüştüğü, daha sonra 26.08.2015 tarihindeki imar işlemi ile …ili …ilçesi  …mahallesi …ada …parseldeki … m² ve yine …. ili … ilçesi …mahallesi … ada … parseldeki …. m² tapulara dönüştüğü ve bu arsaların şirkete bağlı değerlerin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılması ve mali bünyesinin güçlendirilmesi amacıyla satılmak istenildiği, ana sözleşmesinde gayrimenkul ticareti bulunmadığı, şirketin 2017 yılında başka gayrimenkul satışı da bulunmadığı, şirket aktifinde 2 yıldan uzun süreden beri bulunduğu ve esas faaliyet konusunun gayrimenkul ticareti olmadığı belirtilerek, arsa satışının Kurumlar Vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmının kurumlar vergisinden müstesna olduğu, bu istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasının ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesinin şart olduğu, bu sürede tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı, aynı şekilde istisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmına uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin de ziyaa uğramış sayılacağı, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,

“…

5.6.2.2.1. Taşınmazlar

İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

– Arazi,
– Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
– Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler
olarak sayılmıştır.

Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.

5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 03.06.2010 tarihinde Şirketiniz adına tescil edilerek aktifinize kaydedilen arazilerin 26.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen imar işlemiyle cins tashihine tabi tutulması sonucunda oluşan söz konusu arsaların iki tam yıl süreyle şirketiniz aktifinde kaldıktan sonra satılmasından elde edilen kazancın, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.


BENZER DİĞER İÇERİKLER

Tasfiye Halinde Kooperatifin Taşınmaz Satışının Kdv Ve Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

 


 

Holding Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi İstisnasından Faydalanılabilir mi?

 


 

Şirkete Kayıtlı Taşınmazın Zorunlu Nedenler İle Satışından Elde Edilen Kazançlar İstisna Kapsamına Girer mi?

 


 

Şirket Aktifine Kayıtlı Olmayan Fakat İntifa Hakkı Sahipliği Bulunan Taşınmazın Satışı Kurumlar Vergisi İstisna Kapsamında mıdır?

 


 

Vakfa Ait Taşınmazların Satışından Elde Edilen Gelir Nasıl Vergilendirilir?

 


 

Şirket Aktifine Kayıtlı Olmayan ve Kamuya Ait Taşınmaz Üzerinde Kurulan İntifa Hakkının Satışından Elde Edilen Kazanç İstisna Kapsamında mıdır?

 


 

Taşınmaz Ticareti ve Kiralanmasıyla Uğraşan Şirkete Ait Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketine Sat-Kirala-Geri Al Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?

 


 

Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazın Finansal Kiralama Şirketine Satışından Elde Edilen Kazanç İstisna Kapsamına Girer mi?

 


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikTUGS’ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazanç K.V.’den İstisna mıdır?
Sonraki İçerikSerbest bölgede yazılımı kazançlarında K.V. ve ücretlerde G.V. istisnası uygulanacak mıdır?