Ana Sayfa Vergi KKDF Oranları Nedir?

KKDF Oranları Nedir?

4443
0

KKDF Oranları Nedir?


 

Resmi Gazete Tarihi 26/08/1989
Resmi Gazete No 20264
12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayili Kararnameye iliskin Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu Hakkinda Teblig(Sira No:6)

AMAÇ

(1) MADDE 1- Bu tebliğin amacı, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna yapılacak kesintilerin, bu Fon’dan ihtisas kredilerine ödenecek primlerin oranı, uygulamaya ilişkin esas ve şartları belirlemektir.

FON’A YAPILACAK KESİNTİLER

MADDE 2- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na yapılacak kesinti oranları aşağıdadır:

   

FON KESİNTİSİ ORANI

(2) A-) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan
(3)a) Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler )
(4)b) Diğer kredilerde
              % 15 (2010/974 sayılı B.K.K. ile değişik)

              % 0
                      

(5) B-) Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde               % 0
(6) C-) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde

(*) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) ,

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

(*) 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihini izleyen 02.01.2013 tarihinden itibaren  kullanılacak kredilere uygulanmak üzere yayımlanan 2012/4116 sayılı BKK ile değiştirilen şeklidir.

 
              % 3

              % 3

              % 1

              % 0,5

              % 0                                

(7)D-) Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta

              % 6 (2011/2304 Sayılı B.K.K. ile değişik) 

(8) İhracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile

döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil)  ve İhracatı  Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta, yukarıdaki oranlar %0 olarak uygulanır.

(9) Bankaların, TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere kullandıracağı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0’dır.

(10) Türkiye’de kurulmuş bankaların yabancı bankalar veya yurt dışındaki kendi şubeleri adına yurt içinden kabul ettikleri mevduat veya aracılık ettikleri havalelerle karşılıklı olarak yurt dışından açtırılan mevduat hesapları ile havale olarak gelen ve Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanımına sunulan paralar bu tebliğ uygulamasında kredi olarak kabul edilir (Fiduciary işlemler).

(11) ……………………………………………………

(12) (A), (B) ve (C) bölümlerinde belirtilen kredilerde fon kesintileri, Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak; döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanarak Fon’a yatırılır. Döviz kredileri ile ilgili fon kesintilerinin hesaplanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları, altın kredilerinde ise kredinin kullanıldığı tarihten bir iş günü önce İstanbul Altın Borsası’nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyat esas alınır. *

* 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14420 sayılı BKK ile dövize endeksli ve diğer endeksli krediler için uygulanacak hüküm şu şekilde belirlenmiştir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasında, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanır.

Dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında, taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur arasındaki fark esas alınır.

(13) (D) bölümünde belirtilen kredilerde fon kesintisi; ithalat tutarının, fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanarak, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılır.

FON’A KESİNTİ YAPILMAYACAK KREDİLER

MADDE 3- Aşağıda belirtilen işlemlerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılmaz:

(14) 1)  T.C.Ziraat Bankası (Teşvik Belgesiz, orta ve uzun vadeli tarımsal sanayi kredileri hariç) ve T.Halk Bankası ‘nca kullandırılan ihtisas kredileri ile T.Kalkınma Bankası tarafından doğrudan veya ticari bankalar aracılığı ile kullandırılan turizm ihtisas kredileri, diğer bankalarca tarım kooperatifleri üyesi çiftçilere, münhasıran tarıma yönelik olarak kullandırılan azami 2 Milyar Türk Lirasına kadar olan krediler (tarımsal sanayi kredileri hariç),

2) Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri,

(15) 3)Yurtiçi bankalar arası krediler ile finansman şirketlerinin bankalardan kullandığı krediler,

4) Kredilerin, Hazine kaynaklı fonlar dahil, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kararname, Tebliğ ve Yönetmelik gibi çeşitli mevzuat hükümlerine göre kurulan fonlardan kullandırılan kısmı,

(16) 5) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Hesabına  alınan krediler, (I.Grup teminatlı krediler hariç)

6) Bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak krediler,

7) Kurucu bankalarca yatırım fonlarına verilen avanslar,

8) Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından alınacak döviz kredileri,

(17) 9) Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri,

(18) 10) İlgili kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kullandığı  krediler

(19) 11) T.C.Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kullandıkları krediler (Müessese, teşebbüs ve iştirakleri hariç),

12) Bağlı muamele veya takas,

13) Bankalarca yapılan vadeli ihracat alacakları ile ilgili iskonto işlemlerinden senetleri reeskonta kabul edilenler,

(20)14) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler,

(21)15) …………………………..

(22) 16) Yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumları ile bu ülkelerin kredi garanti programları çerçevesinde, yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların borçlu sıfatıyla sağladıkları kredilerin ortalama vadesi asgari 1 yıl olmak kaydıyla, ithalatçıya kullandırılan kısmı,

(23) 17)………………………………

(24) 18) Kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerce kullanılan altın kredileri,

(25) 19) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kurulan borsa para piyasası işlemleri ,

(26) 20) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri (Fiduciary işlemler hariç),(*)

   (*) 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihini izleyen 02.01.2013 tarihinden itibaren  kullanılacak kredilere uygulanmak üzere yayımlanan 2012/4116 sayılı BKK ile vadeye göre farklı kesinti oranları tespit edilmiştir.

(27) 21) Kitap ithalatının finansmanı için kullanılan krediler,

(28) 22) Finansman şirketlerince, münhasıran tarıma yönelik mal alımı için tarım kooperatifleri üyesi çiftçilere kullandırılan 2 milyar Türk Lirasına kadar olan krediler,

(29) 23) Faktoring şirketleri tarafından yurt dışından ihracat faktoringi amacıyla sağlanan ve bu amaçla kullandırılan fonlar,

(30) 24) Türkiye’de yerleşik kişilerce, hisselerinin çoğunluğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait olan bir bankanın yurt dışı şubelerinden ortalama vadesi asgari 1  yıl olarak sağlanmış olan döviz kredilerinden, hisselerinin çoğunluğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait başka bir bankaca devralınanlar,

(31) 25) 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun devir ve birleşmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde devredilen, devralan veya birleşen bankaların yurt dışındaki şubelerinden, Türkiye’de yerleşik kişilerce, ortalama vadesi asgari 1 yıl olarak sağlanmış olan döviz kredilerinden, kredinin kullanıldığı yurt dışı şubenin faaliyetine son verilmiş olması nedeniyle, devralan bankaya veya birleşme sonucu oluşan bankaya devrolunanlar,

(32) 26) 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan işlemler.

(33) 27) Asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması hali,

(34) 28) 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında KOSGEB ile T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankası arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak krediler.

(35) 29) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali.

(36) 30) TMO’nun ürün alımları için gerek duyacağı finansman ihtiyacını karşılamak üzere iç veya dış kredi temini suretiyle yurt içinden veya yurt dışından kullanacağı döviz ya da YTL cinsi krediler,

        31) Elektrik enerjisi ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve elektrik enerjisi ithalatında*

        * 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2519 sayılı BKK ile eklenen madde

 FON KESİNTİLERİNİN YATIRILMA ZAMANI

(37)MADDE 4– a) Bankalar, özel finans kurumları ve finansman şirketleri, bu Tebliğin 2 nci maddesine göre hesaplanacak fon kesintilerini,

– Türk lirası kredilerde (Endeksli krediler dahil) faiz tahakkukunu,
– Döviz kredilerinde kredinin kullanıldığı veya kullandırıldığı tarihi,
– Kredili ithalatta tahsilatı,

izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar Kaynak Kullanımını Destekleme fonu’na yatırmak zorundadırlar.

b-) Müeyyide uygulanması nedeniyle Gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları haftalık olarak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na aktarılır.

 DESTEKLEME PRİMİ ORANLARI

(38)MADDE 5- ………………………………..

 DESTEKLEME PRİMİ ÖDEME ESASLARI

(39)MADDE 6- …………………………..

 DESTEKLEME PRİMİNDEN YARARLANMAYAN İHTİSAS KREDİLERİ

(40)MADDE 7- …………………………..

 
DESTEKLEME PRİMİ İÇİN BAŞVURU

(41)MADDE 8– ……………………………

FON KESİNTİLERİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI

(42)MADDE 9-  Fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumludur.

Fon kesintilerinin bankalar, özel finans kurumları ve finansman şirketlerince süresinde yatırılmaması halinde yatırılmayan kısım, fon lehine tahakkuk ettirilecek cezai faizi ile birlikte tahsil edilir.

FON KESİNTİLERİ VE PRİMLERİN GERİ ALINMASI

MADDE 10– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan

(43)a) Prim ödenen ihtisas kredilerinde,

Kullandıkları ihtisas kredileri ile ilgili olarak ödenmemesi gerektiği halde destekleme priminden yararlanan bankalar bu primlerin cezai faiziyle  birlikte Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu’na yatırılmasından sorumludur.

(44)b) Fon kesintisi istisnası uygulanan krediler ile kredili ithalat işlemlerinde;
 
ı) İhracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde(ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı için kullandırılanlar dahil) taahhüdün, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde gerçekleşme durumu, ilgili banka veya özel finans kurumlarınca tespit edilir. Taahhüdün gerçekleşmediğinin veya eksik gerçekleştirildiğinin tespiti durumunda, müeyyide uygulaması sonucu doğan fon kesintileri  ilgili bankalar veya özel finans kurumlarınca cezai faizi ile birlikte  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na yatırılır.

ıı) İhracatı teşvik belgesi ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta, belgede öngörülen taahhüdün, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde gerçekleşme durumu gümrük idarelerince tespit edilir. Taahhüdün gerçekleşmediğinin veya eksik gerçekleştirildiğinin tespiti durumunda müeyyide uygulaması sonucu doğan fon kesintileri gümrük idarelerince firmalardan cezai faizi ile birlikte tahsil edilir.

CEZAİ FAİZ

(45)MADDE 11-             ………………………………………….

BİLGİ VE BELGE VERME

MADDE 12– Bu tebliğ uygulaması ile ilgili destekleme priminden yararlananlar ile valilikler, bankalar ve ilgili resmi daire ve kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve gerekli görülen işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uygulamaya ilişkin talimatları tebliğ hükmündedir.

FONDAN YAPILACAK DİĞER ÖDEMELER

(46)MADDE 13-          ……………………………………………

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

MADDE 14– Bu tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan 12.5.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu hakkındaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

(47)GEÇİCİ MADDE 1-

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yatırımcılara ödenen destekleme primlerinden geri alınması gerekenler, cezai faizler ile birlikte destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevli bankalarca geri alınır.

GEÇİCİ MADDE: 2-

Devlet Planlama Teşkilatı Tebliği yayımlanıncaya kadar yatırımlara (Teşvik belgesine bağlanmayan yatırımlar dahil) yapılan destekleme primi ödemelerine ve ödenen primlerin geri alınmasına ilişkin işlemler, yürürlükten kaldırılan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre Türkiye kalkınma Bankası A.Ş.’nce yapılır.

(48)GEÇİCİ MADDE: 3-

Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bolu Düzce ve İstanbul illerinde faaliyette bulunan ve “Deprem Hasar Tespit Raporu” ile üretim tesislerinin 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar gördüğü tespit edilen kişi ve .kuruluşların, ithal ettikleri hammadde ve ara malların kendi üretim ihtiyaçları için olduğunu veya ithal edilen makine ve teçhizatın, depremde zarar gören makine ve teçhizatın yerine ithal edildiğini üyesi bulundukları Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Sanayi ve Ticaret Odalarından alınan belge ile tevsik etmeleri kaydıyla, bu Tebliğin yürürlük  tarihinden itibaren 4.11.2000 ( bu tarih dahil) tarihine kadar yapacakları kabul kredili, mal mukabili ve vadeli akreditif ödeme şeklindeki bahse konu ithalat işlemlerinde fon kesintisi oranı “%0″dır. Fiili ithal tarihi, 17.8.1999 ile bu Tebliğin yürürlük tarihi arasında olan bu kapsamdaki ithalat işlemlerine ilişkin olarak tahsil edilmiş bulunan fon kesintileri ilgililere iade edilir.

(49)Geçici Madde: Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce başlamış işlemler bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış işlem, vadeli akreditif ( Kabul Kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, akreditifin açılmış olmasını, diğer ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta, ithal edilecek malların gümrüğe gelmiş olmasını veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olduğunu ifade eder.

Vadeli akreditif ( Kabul Kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre başlamış işlemlerde, akreditif tutarının artırılması veya akreditif ödeme vadesinin temdidi halinde, artırılan veya temdit edilen tutarlar bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen oranda fon kesintisine tabi tutulur.

(50)Geçici Madde: Finansman şirketlerinin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullandırdıkları kredilere, vadeleri sonuna kadar bu Tebliğden önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

(51)Geçici Madde: 88/12937 sayılı Kararname hükümlerine göre idari ve kanuni takip hesaplarında izlenen ve 97/10497 sayılı Kararname hükümleri uyarınca Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınan I inci grup teminatlı kredilerden bu hesapta bulunduğu sürece fon alınmaz.

(52)Geçici Madde: Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce fiili ithali gerçekleşmemiş, ancak fon kesintisi yatırılmış kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin fon kesintisi bu Tebliğdeki oranlar esas alınarak hesaplanır.

(53)Geçici Madde: Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce bankalarca ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerine, temdit edilmemek şartıyla, vadeleri sonuna kadar bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

(54)Geçici Madde: Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan altın kredileri temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna kadar fon kesintisinden muaftır.

(55)Geçici Madde: Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ithalat işlemleri ile kullanılan kredilere temdit edilmemek kaydıyla, vadeleri sonuna kadar, bu Tebliğden önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

Başlamış işlem, vadeli akreditif ( Kabul Kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, akreditifin açılmış olmasını, diğer ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta, ithal edilecek malların gümrüğe gelmiş olmasını veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olmasını ifade eder.

Vadeli akreditif ( Kabul Kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre başlamış işlemlerde, akreditif tutarının artırılması veya akreditif ödeme vadesinin temdidi halinde, artırılan veya temdit edilen tutarlar bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen oranda fon kesintisine tabi tutulur.

(56)Geçici Madde: Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin destekleme primi talepleri, bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(57)Geçici Madde: Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce fon kesintisi yatırılmış, ancak gümrük yükümlülüğü başlamamış kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin fon kesintisi bu Tebliğdeki oranlar esas alınarak hesaplanır.

XIII-) YÜRÜRLÜK

MADDE 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DEGISIKLIK YAPAN TEBLIGLER
Resmi Gazete Tarih/ No Tebligler
28.08.1990/20619  8 No’lu Tebliğ
06.04.1993/21544 10 No’lu Teblig
23.01.1996/22532 16 No’lu Teblig
22.07.1996/22704( Mük.) 17 No’lu Teblig
06.09.1996/22746 18 No’lu Teblig
11.03.1997/22930 19 No’lu Teblig
05.12.1997/23191 20 No’lu Teblig
05.06.1998/23363 21 No’lu Teblig
17.12.1998/23556 22 No’lu Teblig
04.08.1999/23776 23 No’lu Teblig
18.02.2000/23968 25 No’lu Teblig
11.05.2000/24046 26 No’lu Teblig
09.09.2000/24165 27 No’lu Teblig
10.11.2000/24226 28 No’lu Teblig
25.11.2000/24241 29 No’lu Teblig
20.05.2001/24407 30 No’lu Teblig
08.08.2001/24487 31 No’lu Teblig
27.10.2001/24566 32 No’lu Teblig

 

(1)  11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de 12.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 19 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(2) 8.8.2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 31 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(3)15.08.2004 tarih ve 25554 sayılı Resmi Gazete’de , 15.08.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak  üzere yayımlanan 2004/7735 sayılı Kararnameyle değiştirilen şeklidir.
(4) 29.07.2004 tarih ve 25537 sayılı Resmi Gazete’de 29.07.2004  tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 2004/7633 sayılı Kararnameyle değiştirilen şeklidir.
(5) 17.12.1998 tarih ve 23556 sayılı Resmi Gazete’de 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 22 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir. 
(6) 8.8.2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 31 No.lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(7) 8.8.2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 31 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(8)11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de 12.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 19 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(9) 10.06.2006 tarih ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(10)22.07.1996 tarih ve 22704 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(11)05.12.1997 tarih ve 23191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(12)10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(13) 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(14) 05.06.1998 tarih ve 23363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(15) 11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(16) 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(17) 10.08.2004 tarih ve 25549 sayılı Resmi Gazete’de 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 2004/7668 sayılı Kararnameyle istisna kapsamına eklenen maddedir.
(18) 23.01.1996 tarih ve 22532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(19) 23.01.1996 tarih ve 22532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(20) 23.01.1996 tarih ve 22532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(21) 17.12.1998 tarih ve 23556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(22) 17.12.1998 tarih ve 23556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(23) 17.12.1998 tarih ve 23556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(24) 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(25) 22.07.1996 tarih ve 22704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(26) 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(27) 05.12.1997 tarih ve 23191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(28) 04.08.1999 tarih ve 23776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(29) 18.02.2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(30) 27.10.2001 tarih ve 24566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(31) 27.10.2001 tarih ve 24566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 No’lu Tebliğle eklenmiştir.
(32) 31.01.2002 tarihli ve 24657 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(33) 31.12.2003 tarih ve 25533 sayılı Resmi Gazete’de 15.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 2003/6660 sayılı Kararnameyle istisna kapsamına eklenen maddedir
(34) 04.05.2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(35) 10.08.2004 tarih ve 25549 sayılı Resmi Gazete’de 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 2004/7668 sayılı Kararnameyle istisna kapsamına eklenen maddedir.
(36) 10.06.2006 tarih ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(37) 11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de 12.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 19 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(38) 20.05.2001 tarih ve 24407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(39) 20.05.2001 tarih ve 24407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(40) 20.05.2001 tarih ve 24407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(41) 20.05.2001 tarih ve 24407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(42) 11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de 12.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 19 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(43) 06.04.1993 tarih ve 21544 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(44) 11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de 12.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 19 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(45) 06.04.1993 tarih ve 21544 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(46) 06.04.1993 tarih ve 21544 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 No’lu Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.
(47) 28.08.1990 tarih ve 20619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(48) 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 04.11.1999 tarihinde yürürlüğe giren 24 No’lu Tebliğle eklenmiş, 11.05.2000 tarih, 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 04.05.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26 No’lu Tebliğle değiştirilen şeklidir.
(49) 06.09.1996 tarih ve 22746 sayılı Resmi Gazete’de, 22.07.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 18 No’lu Tebliğle 17 No’lu Tebliğin geçici maddesinin değiştirilen şeklidir.
(50) 11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete’de 12.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 19 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(51) 05.06.1998 tarih ve 23363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(52) 17.12.1998 tarih ve 23556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(53) 09.09.2000 tarih ve 24165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(54) 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(55) 25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(56) 20.05.2001 tarih ve 24407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.
(57) 08.08.2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31 No’lu Tebliğin geçici maddesidir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


 

Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) Nedir?

 

 

KOBİ’lerin Kullandıkları Ticari Krediler Üzerinden KKDF Kesintisi Yapılır mı?

 

Yurtdışından Alınan Kredi Faizi İçin BSMV, KKDF, KDV Uygulaması Nasıl Olacak?

 

Elmas Dahil Kıymetli Taşların Vadeli İthalatında KKDF Oranı %0 Uygulanacak!

 

Yurtdışından Kullanılan Kredilerde KKDF Oranı Sıfırlandı!!!

 

 

Önceki İçerikMal ve Hizmet İşlemlerinin Türkiye’de Yapılması
Sonraki İçerikFarklı Sigorta Kollarına Tabi İşlerde Çalışıldığında Hangi Sigorta Türünden Emeklilik Hesaplanır?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz