Ana Sayfa Eğitim Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

1877
0

EĞİTİM İÇERİĞİ

1- Finansal Tabloların Sunuluşu – TMS 1
1.1. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) hakkında bilgi,
1.2. Kâr veya Zarar Tablosu (Gelir Tablosu) hakkında bilgi,
1.3. Kapsamlı Gelir Tablosu hakkında bilgi,
1.4. Mali tablolardaki kalemlerin TFRS’deki karşılıkları,
1.5. Finansal araçların hangi kalemleri kapsadığı ve değerleme usulleri.

2- Nakit ve Nakit Benzerleri (Hazır Değerler) – TMS 7
2.1. Vadeli mevduat, alınan ve verilen çekler, likit fonlar, hazine bonoları ve repoların yeniden sınıflandırılması,
2.2. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
2.3. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarar yansıtılan varlıklara ilişkin düzeltmeler,
2.4. Sınıflandırma işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları,

3- Finansal Yatırımlar (Menkul Kıymetler) – TFRS 9
3.1.
Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin yeniden sınıflandırılması,
3.2. Satılmaya hazır finansal varlıklar belirlenmesi ve yeniden değerlenmesi,
3.3. Vadeye kadar elde tutulacak varlıkların etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyetinin hesaplanması,
3.4. Vadesi üç aydan uzun mevduatın etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyetinin hesaplanması,
3.5. Etkin faiz oranın Excel’de formüle edilmesi ve hesaplanması,
3.6. Bugünkü değerin Excel’de formüle edilmesi ve hesaplanması,
3.7. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
3.8. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

4- Ticari Alacaklar
4.1. Ticari alacakların etkin faiz yöntemiyle iskonto edilmesi
4.2. Alacak senetleri ve vadeli çeklerin etkin faiz yöntemiyle iskonto edilmesi,
4.3. Alacakların devir hızının hesaplanması,
4.4. Şüpheli alacak karşılığının ayrılması,
4.5. İlişkili tarafların belirlenmesi,
4.6. Bugünkü değerin Excel’de formüle edilmesi ve hesaplanması,
4.7. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
4.8. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

5- Stoklar – TMS 2
5.1. Stok maliyetleri içindeki vade farklarının ayrıştırılması,
5.2. Stokların net gerçekleşebilir değer testine tabi tutulması,
5.3. Değer düşüklüğü karşılığının hesaplanması,
5.4. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
5.5. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

6- Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler) – TMS 28
6.1. Özkaynak yöntemi ile değerlenecek yatırımların belirlenmesi,
6.2. Özkaynak yöntemi ile değerlemenin yapılması,
6.3. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
6.4. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

7- Finansal Yatırımlar (Mali Duran Varlıklar)
7.1. Satılmaya hazır finansal varlıklar belirlenmesi ve yeniden değerlenmesi,
7.2. İştiraklerin yeniden sınıflandırılması ve değerlenmesi,
7.3. Bağlı ortaklıkların değerleme usulleri ve konsolidasyon.
7.4. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
7.5. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

8- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller – TMS 40
8.1. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin belirlenmesi ve değerleme usulleri,
8.2. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesi,
8.3. Kıst esasına göre amortismanın yeniden hesaplanması,
8.4. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosunun oluşturulması,
8.5. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
8.6. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

9- Maddi Duran Varlıklar – TMS 16, TMS 36, TMS 23
9.1. Maddi duran varlıkların değerleme usulleri,
9.2. Yeniden değerlemenin hesaplanması,
9.3 Kalıntı değer ve amortismana esas değerin tespit edilmesi,
9.4. Kıst esasına göre amortismanın yeniden hesaplanması,
9.5. Amortisman ve yeniden değerleme tablosunun oluşturulması,
9.6. Geri kazanılabilir değerin tespit edilmesi (TMS 36)
9.7. Borçlanma maliyetleri, aktifleştirme, ortalama faiz hesaplama (TMS 23)
9.8. Maddi duran varlıkların hareket tablosunun oluşturulması,
9.9. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
9.10. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

10- Maddi Olmayan Duran Varlıklar – TMS 38
10.1. Maddi olmayan duran varlıkların değerleme usulleri,
10.2. Kıst esasına göre amortismanın yeniden hesaplanması,
10.3. Amortisman tablosunun oluşturulması,
10.4. Maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosunun oluşturulması,
10.5. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
10.6. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

11- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar – TFRS 5
11.1. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara örnek çalışmalar,
11.2. Değerleme esasları ve hesaplanması,

12- Şerefiye – TFRS 3
12.1. Şerefiyenin tanımı,
12.2. Şerefiyenin işletme birleşmelerinde hesaplanması ve örnek birleşme tablosu,
12.3. Şerefiyenin konsolidasyonda hesaplanması ve örnek konsolidasyon tablosu,
12.4. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
12.5. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

13- Diğer Alacaklar

14- Peşin Ödenmiş Giderler

15- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

16- Diğer Dönen Varlıklar
16.1. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
16.2. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

17- Borçlanmalar (Banka Kredileri)
17.1. Banka kredilerinin yeniden değerlemesi,
17.2. Faiz gider tahakkuklarının yeniden sınıflandırılması,
17.3. Banka kredilerinin etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyetinin hesaplanması,
17.4. Etkin faiz oranın hesaplanması,
17.5. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
17.6. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

18- Ticari Borçlar
18.1. Ticari borçların sınıflandırma ve değerleme usullerinin belirlenmesi,
18.2. Ticari borçların etkin faiz yöntemiyle iskonto edilmesi,
18.3. Borç senetleri ve verilen çeklerin etkin faiz yöntemiyle iskonto edilmesi,
18.4. İlişkili tarafların belirlenmesi,
18.5. Bugünkü değerin hesaplanması,
18.6. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
18.7. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

19- Diğer Borçlar

20- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

21- Ertelenmiş Gelirler

22- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü – TMS 12
22.1. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
22.2. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

23- Karşılıklar
23.1. Karşılıkların tanımı ve türleri.

24- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar – TMS 19
24.1. Bu kapsamda ayrılabilecek karşılıkların belirlenmesi.

25- Kıdem Tazminatı Karşılığı
25.1.
Kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar,
25.2. Tahmini maaş artış oranı ve enflasyon oranın belirlenmesi,
25.3. Faiz oranı ve reel iskonto oranının hesaplanması,
25.4. İskonto edilmiş kıdem tazminatı hesaplama örneği,
25.5. Kıdem tazminat karşılığında kullanılan iskonto oranının Excel’de formüle edilmesi,
25.6. Çoklu cari ve geçmiş dönem iskonto edilmiş kıdem tazminatı hesaplama tablosu,
25.7. Kıdem tazminatı karşılığı faiz maliyetinin hesaplanması,
25.8. Kıdem tazminatı hareket tablosunun hazırlanması,
25.9. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
25.10. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

26- Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü – TMS 12
26.1. Ertelenmiş vergiyi doğuran olaylar,
26.2. Ertelenmiş vergiye esas geçici farklar,
26.3. Özkaynaklara yansıtılan ertelenmiş verginin hesaplanması,
26.4. Dönem kâr veya zararına yansıtılan ertelenmiş verginin hesaplanması,
26.5. Geçmiş yıl kârlarına yansıtılan ertelenmiş verginin hesaplanması,
26.6. Ertelenmiş vergi tablosunun hazırlanması ve hesaplanması,
26.7. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
26.8. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

27- Özkaynaklar
27.1. Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderlerin tanımlanması,
27.2. Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderlerin tanımlanması,
27.3. Düzeltmeler sonrası geçmiş yıl kârlarının yeniden hesaplanması ve tablosu,
27.4. Düzeltmeler sonrası dönem kârının yeniden hesaplanması,
27.5. Özkaynak değişim tablosunun hazırlanması,
27.6. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
27.7. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

28- Hasılat (Satışlar) – TMS 18
28.1. Hasılatın belirlenmesi ve temel esasları,
28.2. Ertelenmiş faiz gelirinin hesaplanması,
28.3. Satış fiyatına dahil hizmet bedelinin belirlenmesi ve hesaplanması, (ertelenmiş gelir)
28.4. Yıllara sair inşaat gelir ve maliyetlerinin TMS 11’e göre yeniden düzenlenmesi,
28.5. Sonuçları güvenilir olarak ölçülebilinen inşaat sözleşmelerinde hasılatın hesaplanması,
28.6. Sonuçları güvenilir olarak ölçülemeyen inşaat sözleşmelerinde hasılatın hesaplanması,
28.7. Zarar eden inşaat sözleşmelerinde hasılat ve zarar karşılığının hesaplanması,
28.8. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
28.9. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

29- Satışların Maliyeti
29.1. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
29.2. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

30- Diğer Gelirler
30.1. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerinin tabloda gösterilmesi,
30.2. Sınıflandırma ve düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları.

31- Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

32- Kâr veya Zarar Tablosu

33- Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
33.1. Yukarıda sıralanan işlemler ve hesaplamalardan sonra finansal durum tablosu, kâr veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosunun hazırlanması.

34- Nakit Akış Tablosu – TMS 7
34.1. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlara ilişkin alt çalışmanın hazırlanması,
34.2. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışlara ilişkin alt çalışmanın hazırlanması,
34.3. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlara ilişkin alt çalışmanın hazırlanması,
34.4. Nakit akış tablosunun nihai olarak hazırlanması.

35- Hisse Başına Kazanç – TMS 33
35.1. Hisse başına kazancın hesaplanması,
35.2. Hisselerin ağırlıklı ortalamasının hesaplanması.

Önceki İçerikMaliyet Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi Uygulamaları
Sonraki İçerikDönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Değerleme ve Vergileme İlkeleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz