Ana Sayfa Vergi 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Ne Zaman ve Nasıl Başvuru Yapılmalıdır?

  7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Ne Zaman ve Nasıl Başvuru Yapılmalıdır?

  1766
  0

  1- 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANMAK İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPILMALIDIR?
  7020 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması şartı getirilmiştir.

  2- YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULAR NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPMALIDIR?
  7020 sayılı Yapılandırma Kanunundan faydalanmak isteyen borçlular;
  2.1- Maliye Bakanlığına,
  2.2- İl özel idarelerine,
  2.3- Belediyelere,
  2.4- Büyükşehir belediyelerine,
  2.5- Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı
  tahsil dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

  3- VERGİ DAİRESİNE BORCU OLANLAR YAPILANDIRMA KANUNUNDAN FAYDALANMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPMALIDIR?
  Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine
  3.1- Doğrudan başvurabilecekleri gibi,
  3.2- Posta yoluyla,
  3.3- Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
  3.4- Motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine,
  başvuru yapabileceklerdir.

  ***Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.

  ***Bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçeleri (Ek:2/A, 2/B, 2/C, 2/D), Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleşmiş alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere düzenlenmiş olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap etmektedir.

  NOT: Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

  4- KİMLER VERGİ DAİRESİNE YAZILI BAŞVURU YAPARAK YAPILANDIRMADAN FAYDALANABİLECEKTİR?
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle
  4.1- Mirasçılar,
  4.2- Kefiller,
  4.3- Şirket ortakları,
  4.4- Kanuni temsilciler,
  gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

  Dolayısıyla bu kişilerin Kanundan yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.

  ***Borçlular, Kanun kapsamına giren toplam borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

  ***7020 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi oluşmamış alacaklar için maddeden yararlanmak isteyen mükellefler, başvuru dilekçesinde bu hususu ayrıca belirteceklerdir.

  5- VERGİ DAİRELERİNDE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI ALACAKLARIN YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILMALIDIR?
  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 5’inci maddesi kapsamında vergi dairelerince Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri adına niyabetten takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili gümrük idaresine yapılması gerekmektedir.

  6- YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN AÇILMIŞ DAVALARI VAR İSE NE YAPMALARI GEREKLİDİR?
  7020 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin on beşinci fıkrası gereğince, Kanun hükümlerinden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması,
  6.1- Açılmış davalardan vazgeçilmesi,
  6.2- Kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazı kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) vazgeçmeleri gerekmektedir.

  ***Öte yandan, elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır.

  Ek-2/A İçin Tıklayınız
  Ek-2/B İçin Tıklayınız
  Ek-2/C İçin Tıklayınız
  Ek-2/D İçin Tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik7020 Sayılı Yapılandırma Kanununa Göre Hangi Alacaklar Yapılandırılacaktır?
  Sonraki İçerikSGK ile PTT İşbirliği Protokolü İmzaladı! İstirahat Paraları Artık PTT’den Alınabilecek…

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz